Шалтгта баһчуд марһлдв

25-04-2024, 10:44 | Общество

Мана орн-нутгт болн таңһчд әмтнә төлә бәәдл-җирһлин цуг таал тогтах күсл тәвгдҗәнә. Тер тоод эрмдгтә, шалтгта улст мергҗлтән өөдлүлхин, сурһулян сурхин төлә цуг эв-арһ бәәнә. Тер кергт «Абилимпикс» Цугәрәсән марһан туста болна. Энүнд хамгин түрүнд колледжмүдин оютнр болн ах классмудын сурһульчнр орлцна. Шалтгта арвтнрин төлә бүрдәсн тиим доладгч марһан таңһчд болв. Энүнә һоллгч керг-үүлдвр Элстин багшин колледжд болв. Энд оютнр болн сурһульчнр медрлән сөрв. Ут турштан 55 күн таңһчин «Абилимпикс» марһанд орлцҗ 10 эрдмәр болсн чинвртә дөрлдәнд орлцв.
Үлгүрнь, тооһин сурһулин «IT- куб» гидг нертә төвин ул деер «Робототехника» гидг әңгәр марһан болв. Темс урһадг фермд урһциг хураһад, чинрәрнь йилһәд, дәкәд лавксар йовулдг кев-янзиг марһанд орлцачнр үүдәх зөвтә бәәсмн. Түүнә бүрдәцинь кеһәд, шишлң көтлврәр терүг көдлүлх зөвтә билә. Эн марһанд Элст балһсна сурһульмудын элчнр орлцҗасмн.
2024 җилин «Абилимпикс» таңһчин марһана дииләчнриг болн нүүрләчнриг Элстин багшин колледжд болсн байрин хургт медальмүдәр болн дипломсар, үнтә белгүдәр ачлв.
Дииләчин өөдән нериг Элстин Х.Кануковин нертә багшин колледжин оютн Лиҗин Һәрә зүүв. Хойрдгч ормд Элстин 12-ч тойгта дунд сурһулин элч Цедн Бериков һарв. Һурвдгч ормиг орс келн-улсин гимназин сурһульч Иляна Манджиева эзлв. Эднә көдлмшиг дамшлтта шинҗләчнр үнлҗ, чинринь йилһв.
Тер мет «Интернет вещей» гидг марһан Хальмг ик сурһулин СПО-н дацңгин талвңд болв. Арвтнр зәңгллһнә-инженерин кев үүдәҗ зөвтә бәәсмн. Дәкәд «Ухата герин» зар кеҗ, түүнә сән тоотыг олнд медүлв.
Цуг эн көдлмшиг орлцачнр дигтә-даратаһар күцәҗ, марһана йовудыг чинврдүлв. Эдн дунд Хальмг ик сурһулин СПО -н элчнр сән белдврән үзүлҗ өөдән ашт күрв. Дииләчин өөдән нериг Һәрән Кермн зүүв, хойрдгч ормд Ф.Г.Поповин нертә Башантан колледжин элч Антон Игнатьев һарв, һурвдгчнь бас Хальмг ик сурһулин элч Даяна Мишеева болв.
Тер мет «Психологий» болн «Социальн көдлмш» эрдмәр Хальмг ик сурһулин элчнр йилһрв. Тиим кевәр СПО-н дацңд «Абилимпикс» марһанд йилһән сәәнәр белдв гиҗ келҗ болҗана. Нег үлү, шалтгта оютнрин сурһмҗд болн белдврт энд онц оньган өгчәхиг 2024 җилин таңһчин марһанд бәрсн өөдән аш герчлҗәнә. Эн марһанд оютнр болн баһ наста мергҗлтнр чигн орлцв.
- Илья Эльвартыновин нертә политехникин колледжин оютнр бас марһанд орлцв. Тер тоод хувц уйлһна марһанд Кристина Щербакова дииләчин нер зүүв, дөрв дәкҗ «Абилимпикс» марһанд күүкн орлцв. Шалтгта талдан оютнрт Кристина сән үлгүр үзүлҗәнә. Эн эрдмәр Зарема Кобина болн Эльза Дорджиева сән һара кегдлмүд уйҗ, хойрдгч болн һурвдгч ормс эзлв, - гиҗ колледжин һардачин дарук Жанна Сильнеева келв.
«Веб-дизайн» марһанд политехникин колледжин оютнр сән күцәмҗ бәрв. Тер мет Нимә Мангаев 3-ч орм эзлҗ, көтлврчин кергиг сәәнәр меддгән иткүлв. Шунлтта оютнр Данзн Адьяев, Һәрә Бадмаев болн Данзн Мацаков сертификатмудар болн белгүдәр ачлгдв.
Элстин эмнлһнә колледжин оютнр бас эн марһанд йилһрв. «Эмнлһнә болн социальн килмҗл» гидг эрдмәр Валерия Слинкина негдгч орм эзлв, энүг сурһмҗлачнь М.С. Шанхорова белдв. Хойрдгчнь Ева Утешева болв, энүг багшнь Т.Ш. Энчаева дамшулв. Һурвдгч ормд бас эднә үр Эльзята Ларкина һарв, багш Е.Г.Бадмаева күүкиг марһанд белдв.
Тиим кевәр 2024 җилин «Абилимпикс» марһан давв. Мана таңһчин оютнр Әрәсән марһаст чигн күцәмҗ бәрҗәлә, тер авъясан цааранднь батрулҗ, орн-нутгт нерән туурулҗ йовтн, гиҗ дииләчнриг болн нүүрләчнриг, цуг орлцачнриг урмдулҗ йөрәҗәнәвидн.
ТҮРВӘН Һуна