Москвад Цаһан Саран темдглв

20-02-2021, 16:38 | Общество

Цаһан Сарин хойр шинд Москвад тогллт (концерт) болсмн. Эн тогллтыг «Зүнһар» (РОО «Джунгария») гидг олна бүрдәцин седвәрәр давулгдла.
Җил болһн «Зүнһар» гидг олна бүрдәц Москвад бәәх хальмгудыг цуглулҗ авад, концерт белглҗ давулад, хәр һазрт әмдрдг хальмгудыг байрлулҗ, теднә седклинь әәтрүлнә. Тогтсн авъясар эн җил бас бүрдәцин ахлачнр Эрктнә Адьян Дорҗин Увш хойр Цаһан Сар угтҗ тосад тогллтыг бүрдәв. Нидн җиләс авн эн җилин эклц күртл Сovid-19 гидг әәмшгтә гем тарснас көлтә тогллтыг күцәх арһ уга билә. Зуг ода болхла гем тархасна бәәдл невчкн уурулсна учрас эн концертиг давулҗ чадсмн.
Цаһан Сарин нег шинд (Лу сарин 12-т) Хальмг Таңһчин баһ наста дуучнр, биичнр, теднә дунд Муукан Санл, Цернә Элгн, Төрбатын Очр, Хальмг Ик Сурһулин «Бумбин Орн» гидг олн-әмтнә бииһин хамтлгин (ансамбль) биичнр – Тимошкин Байн, Баклдгин Радмила, Уушан Намҗл, Мучирәһин Адьян Москва тал һарв. Эн концертд Москвад сурһуль сурдг эс гиҗ көдлдг дуучнр бас орлцв. Теднә дунднь Лиҗ-Һәрән Байн, Манҗга Данара болн Босхмҗин Җирһл.
Цаһан Сарин байрт нерәдгдсн тогллт МАИ-н Сойлын герт 18:00 цагт эклв. Төрбатын Очр Муукан Санл хойр көтлгч болад тогллтыг сәәнәр давулсмн. Төрбатын Очр концертин эклцд Цаһан Сар байрин тускар, Цаһан сарла залһлдата домгудын тускар тодрхаһар келәд медүлсмн. Хальмг ик сурһулин «Бумбин Орн» гидг олн-әмтнә хамтлг «Шарка-Барка», «Тавшур», «Өскә цокдг би», «Чичрдг» бииг биилцхәв. Олн марһанд орлцсн, Хальмг Таңһчин Толһачин мөрән лауреат Муукан Санл домбр цокад, олнд медгдм «Котуш», «Мөндрә», «Худ өвгнә дун» дуудыг дуулв. Баһ наста дууч Цернә Элгн бас еңгсг сәәхн ду дуулад, тер дунд эврә бичсн «Ээҗдән» гидг дууг дуулад олна зүрк авлв. Төрбатын Очр «Ишкмндг», «Моңһл улсин би», «Семрдг» һурвн би биилв. Олн марһана орлцач, «Новая звезда-2019» гидг марһана орлцач Манҗга Данара англь, орс, хальмг келәр һурвн дууг дуулв. Босхмҗин Җирһл, бас олн марһана орлцач, «Хаврин дун» гидг дууг дуулв. Нертә блогер, «Bain Ligor» гидг нууц нертә Лиҗ-Һәрән Байн эн тогллтд орлцад, «Һурвн альмн», «Карие глаза» хойр дууг дуулв.
Эн асхн кесг җилдән Москвад бәәдг мана хальмгуд концертиг хәләһәд, Хальмгт ирсншң нәәрләд, кесгәс нааран харһлдад уга элгн-садан, таньлан үзәд ик гидгәр байрлсн билә.
ТӨРБАТЫН Очр