Ач-тусинь темдглв

19-06-2021, 16:17 | Общество, Эрўл-менд харлһн

Эрүл-менд харлһна көдләчин Өдр угтҗ П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд байрин хург болв.

Хальмг Таңһчин Толһачин һардврин һардач Берика Чингис, Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлачин дарук Сергей Сухинин, таңһчин правительствин Ахлачин дарук Ивана Светлана, таңһчин эрүл-менд харһна министрин негдгч дарук Динкин Галина, таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр, Хальмг Таңһчин Деед зарһин Ахлач Валерий Петренко, маальг гемәс хөрлһнә станцин һардач Яшкулын Константин эмнлһнә көдләчнриг сән өдрлә йөрәв. Пандемийин кемд нәрн бәәдлд көдләд, кесг күүнә әм аврснд күндтә гиичнр эмнлһнә көдләчнрт ханлтан өргв.
Таңһчин эрүл-менд харлһна халхд олн җилдән үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовдг эмчнр болн дунд медицинск көдләчнр Хальмг Таңһчин ачта эмчин болн эрүл-менд харлһна ачта көдләчин нерд зүүв. Тедн дунд Пандина Татьяна, Шарманҗин Римма, Педра Евгений, Бадмин Тамара, Номһна Вера өөдән нер зүүв. «Хальмг таңһчин эрүл-менд харлһна халхд ик тәвцән орулсн төләдән» гидг темдгәр урологическ әңгин һардач Сарңга Валерий ачлгдв. Маальг гемәс хөрлһнә станцин көдләч Калян Тамарад Н.Пироговин нертә орден бәрүлҗ өггдв.
Таңһчин эмнлһнә ах эмч Бадм-Һәрән Очр хамдан көдлҗәх үүрмүдән сән өдрин байрла йөрәв. Эндр таңһчин эмнлһнд 1208 күн көдлнә, теднәснь 224 эмч, 477 дунд медицинск көдләч болна. Эдн дунд 6 эмч медицинск номин кандидат, 4 күн Әрәсән болн 30-нь таңһчин ачта эмч болҗахнь темдгтә. Эрүл-менд харлһна көдләчнрт таңһчин нертә артистнр билг-эрдмән үзүлҗ, сергмҗ үүдәв.
БАТАН Наталья