• Таңһчин эмнлһнд-шин кергслмүд

  П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһн «Эрүл-менд харлһн» гидг келн-улсин төсвин медлд өдгә цага кергсләр теткгдв. Ут тоодан 20 һар кергсл углҗ тәвгдв, эннь УЗИ, ИВЛ аппаратмуд, шишлң орн, күнд гемтә улст дөң күрглһнә болн эднә эрүл-менд батруллһна кергслмүд мөн.

  • Вчера, 15:17
 • Сәәнәр көдлҗәхнь ачлгдв

  П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд медицинск эгчин нарт-делкән Өдрт нерәдгдсн байрин хург болв. Терүнд Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутат Мацга Татьяна, таңһчин эрүл-менд харлһна министр Саран Булат, таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнрин профсоюзин ахлач Манҗика Евгения, таңһчин Олна палатын Ахлач Мучан Батыр орлцв. Таңһчин эмнлһнд олн җилдән көдлсн, эрүл-менд харлһна делгрлтд ик тәвцән орулсн улс байрин хургин күндтә гиичнр болҗ орлцснь темдгтә болв.

  • 14-05-2024, 16:57
 • Эмчнрин түрүн нөкднр болна

  Хөн сарин 12-т нарт-делкәд медицинск эгчнр сән өдрин байран темдглнә. Эдн эмчнрин түрүн нөкднр болҗ, гемтә улст эмнлһнә, эрүл-мендин бәәдл шинҗллһнә керг-үүлдврмүд күцәнә. Эднә көдлмш ик дааврта болн күнд болна, тегәд эн эрдм шүүҗ авсн күн цаһан седклтә, әмтнлә тевчңгү, тесвртә болх зөвтә. Зәрмдән эднә килмҗ, бүлән үг эмәс даву эдгәҗ, гемтә улст туслна. П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд хөрн зурһан җилдән көдлҗәдг Манҗин Саглр эрдмдән итклтә, көдлмштән дурта күн болдг төләд энүг үүрмүднь тевчҗ күндлнә, ямр нег төрәр сүв-селвгинь авна.

  • 07-05-2024, 12:10
 • Зүркнә гемтә улсиг шинҗлв

  Н.Бакулевин нертә зүркнә-судцин хирургийин Келн-улсин медицинск шинҗллтин төвин мергҗлтнр таңһчин әмтнд дөң-тусан күргв. Кардиологуд П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд стационарн эмнлһ авчах улсиг хәләв. Эн өдрмүдт эдн зүркнә гемтә 70 кү хәләҗ, эмнлһнә туст сүв-селвгән өгв.

  • 07-10-2021, 10:02
 • Күүнә әм аврҗ тусан күргнә

  Көтчнрә района эмнлһнә түргн дөң күрглһнә әңгин фельдшер Зоя Санджиевна Лиджиеваг бәәрн әмтн цуһар күндлҗ тевчнә. Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна ачта көдләч, района әмтнд медицинск дөң күрглһнә халхар тәвн җилдән үнн-чик седклтәһәр болн ик даавртаһар көдлҗ йовх күүкд күн эврәннь эрдмдән итклтә, өөдән мергҗлттә болн байн дамшлтта көдләч гиҗ тоолгдна. Шидр Зоя Санджиевна 70 җилин болн района эрүл-менд харлһнд 50 җилдән көдлҗәх ончта хойр өөн темдглв. Хамдан көдлҗ йовх үүрмүднь ачинь хәрүлҗ, кесг бүлән үгән энүнд нерәдв.

  • 05-10-2021, 10:19
 • Малын эмчнрин үүлдвриг дөңнх

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин ветеринарийн лабораторьт одв. Тенд урднь бат ясврин көдлмш кегдв, лабораторн кергсл болн изотермическ амплификатор углҗ тәвгдв.

  • 02-09-2021, 09:52
 • Федеральн төвин эмчнр бичкдүдиг хәләв

  Урднь мадн зәңглсәр, мана таңһчур нертә эмч Башанкан Бадмин седвәрәр Әрәсән медико-биологическ федеральн агентствин бичкдүдин болн насни дигт күрәд уга баһчудын номин-клиническ төвин эмчнр ирәд, бичкдүдин эрүл-менд шинҗлв. Тер мет федеральн төвин эмчнр Манҗин Валентинан нертә таңһчин бичкдүдин медицинск төвин эмчнрлә дамшлтарн хувалцҗ, эмнлһ авчах бичкдүдт дөң күрглһнә туст сүв-севлгән өгв, шинҗллт кев. Москваһас ирсн эмчнрт үрән үзүлх эк-эцкнр эртәснь бичгдсн билә. Түрүн хойр өдрин туршарт эмчнр 507 күүкн-көвүг хәләв, сүл өдрт дәкәд бичгдсн бичкдүдин шинҗллт кеҗ эмнлһнә туст селвг өгв.

  • 24-08-2021, 14:42
 • Әрәсән эрүл-менд харлһна министр Михаил МУРАШКО: - Хальмг Таңһчд сүл җилмүдт эрүл-менд харлһн сәәнәр делгрҗәнә

  Көдлмшин кергәр мана таңһчур ирсн Әрәсән эрүл-менд харлһна министр Михаил Мурашко хамгин түрүнд Элстд секгдсн бичкдүдин шин поликлиникд одв. Дааврта һардачла хамдан Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату, таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев, федеральн органмудын элчнр шиңкән эдлврт орулгдсн поликлиникиг хәләв. Манҗин Валентинан нертә таңһчин бичкдүдин медицинск төвин ах эмч Манҗин Светлана поликлиникин кабинетмүд үзүлв, ямаран әңгүд энд үүлдҗәхин тускар, ямаран кергсл углҗ тәвгдснә тускар тодрхаһар келҗ өгв. Поликлиник келн-улсин кев-янзтаһар кеерүлгдсиг, бичкдүдт энд сән таал тогтагдсиг дааврта һардач темдглв.

  • 24-08-2021, 14:38
 • Эмчнриг Элстд белдх

  Мана таңһчд арвад җилин туршарт багшнр болн эмчнр күртдго бәәсмн. Багшнр эс күртдг төриг түргнәр хаһлсн болхла, Хальмг ик сурһульд тедниг кесг кичәләр тәвн җилин туршарт белднә, эмчнр белдлһнә төр кесгтән күцәгдлго бәәв. Яһад гихлә ик сурһулин кергтә мергҗлтнр – эмнлһнә номин кандидатнр болн доктормуд, профессормуд күртлго бәәв.

  • 19-08-2021, 14:56
 • Эдн Көтчнрә госпитальд көдлнә

  Давсн җиләс авн цуг нарт-делкән эрүл-менд харлһна көдләчнр коронавирусн гемәс хөрлһнә кергт орлцҗ, арһ-чидлән нөөлго үүлдҗәнә. Урднь үзгдәд уга өвчнәс әмтиг эдгәҗ авхин төлә эрүл-менд харлһна көдләчнр күнд таалд көдлҗәнә. Нег үлү мана һаң халунд эднд хойр дам күнд болҗахнь маһд уга. Таңһчин эмнлһс пандемий эклсн цагас авн күчр-күнд таалд үүлдҗ, госпитальмуд секв. Көтчнрә района эмнлһнә улд бас давсн җиләс авн госпиталь үүлдҗәнә, хәрнь эпидемиологическ бәәдл ясрад, гемтә улсин то баһрхла эн хаагдсн билә. Болв така сарин 15-ас авн энд дәкн госпиталь секгдв.

  • 29-07-2021, 14:56