• Зәрм арһлачнр некврмүдиг күцәҗәхш

  Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһрин келсәр, сүл цагт коронавирус гемәр гемтсн улсин то баһрҗахнь темдглгдҗәнә. Тер мет госпитальд эмнлһ авчах улсин то бас баһрв. Тиигәд, хулһн сарин чилгчәр госпитальмудт нәәмн зу һар күн эмнлһнд бәәсн болхла, ода тавн зун һар күн эмчнрин хәләврт бәәнә. Болв бәәдл ясрҗана гиҗ байрлхд ода чигн эрт, юңгад гихлә хальдврта гемәр гемтсн улсин то нег талд икднә, дәкәд баһрад одна, гиҗ Джангар Николаевич темдглв.

  • Сегодня, 16:10
 • Хальдврта гемәс хөрхин төлә

  Урҗ өдр Әрәсән правительствин Ахлачин дарук Татьяна Голикова коронавирус гемәс хөрлһнә штабин сүүр давулв. Терүнд Хальмг Таңһчин правительствин Ахлачин негдгч дарук –финансин министр Очир Шургучеев болн күцәгч йосна органмудын элчнр орлцв.

  • 20-11-2020, 15:49
 • Медәтнрт нөкд болхар

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий шидр коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин тускар келхләрн нурһлҗ селәнә әмтн гемнҗәнә гиҗ келв. Хаврин-зуни кемд эн хальдврта гем илдкгдсн улсин ик зунь балһсна әмтн бәәсн болхла, ода эдн дунд селәнәхн олн бәәнә. Дәкәд эн гемәс иштә насан барсн улс ик зуудан 65 наснас ах улс бәәнә гиҗ дааврта һардач темдглв. Эдн олн зүсн хуучта болдгас иштә коронавирус гем эрүл-мендин бәәдлднь ик харшлтан күргҗ, эдн күнд кевәр гемтнә.

  • 20-11-2020, 15:48
 • Эмәр өңгәр теткҗәнә

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрийла хамдан Б.Б.Городовиковин нертә Хальмг Ик сурһулин общежитин улд секгдсн немр госпитальд одв. Эн госпиталь общежитьд цаг зуур үүлдхмн, энд коронавирус гемтә улсин төлә немр орм бүрдәгдв.

  • 20-11-2020, 15:41
 • Эмнлһс үүлдврән эклхмн

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, пандемий эклсн цагас авн коронавирусар гемтсн улсин то 10758 болв. Сүл хонгт дәкәд 79 күн немгдв. Гемнь гиигнәр болн медмҗән угаһар давҗах 4258 күн гертән амбулаторн эмнлһнд бәәнә. Цаглань эмчнрин хәләврт тусад, эмнлһ авсн 8151 күн эн хальдврта гемәс эдгв. Сүл хонгт 120 күн эдгәд герүрн хәрв.

  • 18-11-2020, 15:50
 • Төрскнч седклтә баһчуд

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн таңһчин эрүл-менд харлһна министерств орн-нутгин медицинск вузмудт сурчах баһчудт дуудвр кеҗ, эндрк амр биш цагла төрскн һазртан ирҗ көдлхиг сурсн билә. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствла бооца батлҗ Әрәсән медицинск ик сурһульмудт йилһгдсн ормд сурчах баһчуд дарунь эн дуудвриг дөңнснь темдгтә. Тиигәд одахн эмчин эрдм сурчах 11 күн таңһчин эмнлһст экләд көдлв. Эдн Элст балһсна поликлиникд, Манҗин Валентинан нертә бичкдүдин медицинск төвд, Приютна болн Баһ Дөрвдә райодын эмнлһст көдлҗәнә.

  • 18-11-2020, 15:33
 • Эмчнрт ханлтан медүлҗ

  «Негдсн Әрәсә» партин седвәрәр мана орн-нутгт «Эмчнрт – мана ханлт» гидг буйнч седклин керг-үүлдвр зарлгдсн бәәнә. Коронавирус гемәс хөрлһнә халхд көдлҗәх эмчнрт, дунд медицинск көдләчнрт болн санитармудт эн күнд цагла ханлтан өргҗ, эднә ач-тус хәрүлхин төлә эн керг бүтәгдв. Мана таңһчд эн керг-үүлдвр бас таңһчин райодар болн Элстд давулгдҗана. Шидр Приютна района эмнлһнә улд үүлдҗәдг госпитальд көдлҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт болн энд эмнлһ авчах улст эн керг-үүлдврин йовудт буйнч седклин дөң күрггдв.

  • 17-11-2020, 15:41
 • Шинҗллт дарунь кегдх зөвтә

  Әрәсән Роспотребнадзорин һардач Анна Попова коронавирус гем илдкҗ авлһна шинҗллтин диг-дара сольҗах тогтавр батлв. Терүнәс иштә COVID-19 илдкҗ авлһна лабораторн шинҗллт 48 часас үлү болшго зөвтә. Тер мет эн тогтаврар хальдврта гемәр гемтсн улс эмнлһ авсна хөөн нег дәкҗ шинҗллт кеснә ашт терүнәс эдгсинь медүлҗәдг болхла, тер цагт пациентиг герүрнь тәвҗ болхмн.

  • 17-11-2020, 15:39
 • Хаслһна диг-даран дәкн утдулгдв

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун зәрлгәс иштә мана таңһчд хаслһна диг-даран үкр сарин 29 күртл цааранднь утдулгдв. Коронавирус гемәс хөрлһнә бачм бәәдлин штабин то-дигәр гемтсн улсин то 10605 болв. Сүл хонгт дәкәд 77 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Сүл цагт өдр болһн зу шаху күүнд COVID-19 илдкгдәд бәәхин тускар бидн тойг болһндан бичнәвидн. Болв сүл арвн хонгт эн хальдврта гемәс эдгсн улсин то өсчәхнь темдгтә. Тиигәд, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 7938 күн эдгв. Ода эдн эрүл-мендән батрулҗ, эмнлһнә хөөн реабилитацин керг-үүлдврмүд күцәх зөвтә болҗана.

  • 16-11-2020, 15:47
 • Цусан өгч дөң болтн!

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр нәәмн сарин туршарт коронавирусла ноолда кеҗ, эн хальдврта гемәр гемтсн улсин әм аврлһнд арһ-чидлән нөөлго үүлдҗ йовна. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр мана таңһчд пандемий эклсн цагас авн 10200 күн гемтв. Сүл хонгт дәкәд 85 күүнд COVID-19 илдкгдснь медгдв. Таңһчин госпитальмудт 665 күн эмнлһ авчана. Теднәснь 23 күн күнд кевәр гемнҗәнә, 16-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә.

  • 11-11-2020, 16:06