• Тәрлһ авсн улсин то икдҗәнә

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, пандемий эклснәс авн мана таңһчд 19147 күн шин коронавирусн гемәр гемтв. Сүл хонгт дәкәд 36 күүнд эн хальдврта гем илдкгдв. Өдр ирвәс гемтә улсин то баһрҗахнь темдгтә.

  • 04-03-2021, 15:26
 • Саглуллһна некврмүдиг мартхмн биш

  Сүл хойр долан хонгин туршарт мана таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн улсин то невчк баһрад бәәхнь темдглгдҗәнә. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, пандемий эклсн цагас авн 19 миңһ һар күн эн хальдврта гемәр гемтв. Сүл хонгт гемтә улсин тоод 35 күн немгдв. Мана таңһчд эн гемәс 18033 күн эдгв, сүл хонгт дәкәд 51 күн эн гемиг диилҗ чадв. Гемнь гиигнәр болн медмҗән угаһар давҗах 3887 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авчана.
  Таңһчин эмнлһсин улд секгдсн госпитальмудт ода 570 күн эмнлһ авчана. Теднәснь өрәлнь, таңһчин эмнлһнд бәәнә. Ода деерән зуг һурвн районд госпитальмуд үүлдҗәнә. Яшалтад -13, Көтчнрт – 23 болн Яшкульд 27 күн эмчнрин хәләврт кергтә эмнлһ авчана. Күнд кевәр эн гем давҗах 20 күүнәс 11-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана.
  Шидр мана орн-нутгт шин коронавирусн гемәс саглуллһна һурвдгч вакцин тоод авгдв. «КовиВак» гидг вакциниг Чумаковин нертә төв кеҗ һарһв. Әрәсән правительствин Ахлач Михаил Мишустина зәңглсәр, 120 миңһн доз моһа сард поликлиникүдт әмтнд экләд кедг болхмн. Ода Әрәсә эн гемәс саглдг һурвн вакцин бәәдг ор һанцхн орн-нутг болна.
  Мана зәңгч

  • 02-03-2021, 14:09
 • Өөдән чинртә дөң күргхәр

  Шидр мана таңһчур А.Бакулевин нертә зүркнә-судцна Келн-улсин медицинск шинҗллтин төвин эмчнр ирсн билә. Эдн П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә улд ода стационарт эмнлһ авчах улсин эрүл-мендин бәәдл шинҗлв. Терүнә ашар эмчнр өөдән чинртә месллһ керглҗәх улсиг шүүҗ авв.

  • 02-03-2021, 14:04
 • Бәәдл невчк ясрҗана

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд 18960 күн коронавирусн гемәр гемтв. Сүл хонгт теднә тоод дәкәд 40 күн немгдв. Темдглхәс, сүл цагт өдр болһн дөч һар күүнд эн гем илдкгддг болв. Тегәд эпидемиологическ бәәдл невчк ясрҗана гиҗ келҗ болҗана. Таңһчин әмтн хальдврта гемәс саглуллһна тәрлһ авчана, санитарн некврмүдиг сәәнәр күцәҗәхәс иштә бәәдл ясрҗадг чигн болх. Эн өдрмүдт мана таңһчур дәкәд «Спутник V» вакцин авч ирв, тегәд тәрлһ авхар бичгдсн улс цаглань терүг авч чадҗана. Элст балһсна поликлиникд тәрлһ авхар ирсн улсин эрүл-мендин бәәдлиг һурвн эмч шинҗлнә. Тәрлһ келһнә хойр кабинет үүлдҗәнә, тегәд әмтн бичгдсн цагтан ирәд тәрлһ авна.
  Ода таңһчин госпитальмудт 603 күн эмнлһнд бәәнә. Урдк кевәрн таңһчин эмнлһнә улд үүлдҗәдг 3-ч тойгта госпитальд нурһлҗ эдн эмнлһ авчана. Тенд эмнлһнд бәәдг 278 күүнәс 85-нь Деед Яшкульд эрүл-менд харлһна көдләчнрин хәләврт реабилитацин керг-үүлдврт орлцҗана. Гемнь күнд кевәр давҗах 13 күүнәс өрәлнь ИВЛ-аппаратар кииһәр авчана, эрүл-менд харлһна көдләчнр эднә әм аврхин төлә цугинь кеҗәнә. Болв зәрмдән гем күүнә эрүл-мендд ик харшлтан күргснә ашт теднә әм аврҗ болхш. Һундл төрхд, мана таңһчд 295 күн эн хальдврта гемәс иштә сәәһән хәәв. Шидр Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнрин ач-тус өөдәнәр үнлҗ эдн үнн-чик седклтәһәр эн хальдврта гемәс хөрлһнд церглҗәх төләднь ханлтан өргв.

  БАТАН Наталья

  • 27-02-2021, 13:56
 • Социальн көдләчнр тәрлһ авчана

  Эн өдрмүдт таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин медлд үүлддг бүрдәцст бәәдг медәтнр, гемтә-шалтгта улс коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авчана.

  • 25-02-2021, 12:52
 • Эрүл-менд харлһна көдләчнрин ач-тус темдглв

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату давсн җилин чилгчәр Бурятьд дамшлтарн хувалцхар одсн таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнрлә харһв. Яшкулин района эмнлһнә инфекционист Бадмхаалһин Алексей, Баһ Дөрвдә района эмнлһнә реаниматолог-анестезиолог Увшин Данил, таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин ах эпидемиолог Курдюкован Оксана болн Октябрьск района эмнлһнә медсестра-анестезист Зубенкон Оксана һурвн долан хонгтан Бурятьд бәәһәд, бәәрн эрүл-менд харлһна көдләчнрлә шин коронавирусн гемәс хөрлһнә халхар дамшлтарн хувалцсн билә.

  • 25-02-2021, 12:47
 • Эрүл-менд зәңгс

  Әрәсән правительств 2020 җилин ашар эрүл-менд харлһна халхин информатизацин төриг күцәмҗтәһәр хаһлсн РФ-н субъектмүдин то-диг тогтав. Хальмг Таңһч Өмн үзгин федеральн округд 1-ч орм эзлв, Әрәсән субъектмүд дунд болхла 17-ч ормд һарв.

  • 19-02-2021, 12:36
 • Селән һазрт көдлхиг урмдулхар

  Хальмг Таңһчд «Земск доктор/земск фельдшер» гидг көтлврт орлцҗ чадх эрүл-менд харлһна көдләчнрин то-диг икдүлгдв. Ода селән һазрт көдлхәр ирсн эмчнрлә болн фельдшермудла зерглҗ ФАП-мудын медсестрас болн акушеркс демин мөңг авх зөвтә болв. Эннь таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин седвәрәр Хальмг Таңһчин правительствин тогтаврт батлгдв.

  • 18-02-2021, 14:31
 • Шин кергсл тустаһар олзлгдҗана

  «Эрүл-менд харлһн» гидг келн-улсин төсвин медлд П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһн зүркнә-судцна гемтә улсин төлә шин кергсләр теткгдв. Коронавирусн гем учрснас иштә эн күцц кевәр олзлгдад уга билә. Болв цөөкн өдр хооран гемтә улст стационарн кевәр медицинск дөң күрглһн эклв, тегәд шин кергсл эдлврт орулгдв.

  • 16-02-2021, 14:36
 • Тааста эрдмәрн тәвн җилдән көдлҗәнә

  Эн өдрмүдт Элст балһснд бәәдг Клавдия Давыдовна Амнинова ончта өөнән темдглҗәнә. Таңһчин эрүл-менд харлһна халхд тәв һар җилдән көдлҗ йовх «СССР-ин эрүл-менд харлһна йилһән сән көдләч» болн «Хальмг АССР-ин эрүл-менд харлһна ачта көдләч» гидг өөдән нер зүүҗәх Амнина Клавдиян тускар хамдан көдлҗәх үүрмүднь бичхиг сурв. Байн дамшлтта, өөдән мергҗлттә, кергән йилһән сәәнәр меддг, көдлмштән ик дааврта болсн деерән эн цаһан седклтә, үр-иньгсг, ик санан уга күүкд күн гиҗ үүрмүднь буульҗ келв.

  • 16-02-2021, 14:33