Эдн Көтчнрә госпитальд көдлнә

29-07-2021, 14:56 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Давсн җиләс авн цуг нарт-делкән эрүл-менд харлһна көдләчнр коронавирусн гемәс хөрлһнә кергт орлцҗ, арһ-чидлән нөөлго үүлдҗәнә. Урднь үзгдәд уга өвчнәс әмтиг эдгәҗ авхин төлә эрүл-менд харлһна көдләчнр күнд таалд көдлҗәнә. Нег үлү мана һаң халунд эднд хойр дам күнд болҗахнь маһд уга. Таңһчин эмнлһс пандемий эклсн цагас авн күчр-күнд таалд үүлдҗ, госпитальмуд секв. Көтчнрә района эмнлһнә улд бас давсн җиләс авн госпиталь үүлдҗәнә, хәрнь эпидемиологическ бәәдл ясрад, гемтә улсин то баһрхла эн хаагдсн билә. Болв така сарин 15-ас авн энд дәкн госпиталь секгдв.
Района эмнлһнә ах эмчин үүл дааҗадг Эрнҗәнә Очрин келсәр, түрүләд энд 20 орм бүрдәгдсн билә. Зуг хөөннь гемтә улсин то икдәд бәәхлә, таңһчин ар үзгт бәәдг Октябрьск, Баһ Дөрвдә, Сарпан болн Көтчнрә райодын әмтнә төлә энд немр ормс бүрдәгдв. Госпиталь района эмнлһнә бичкдүдин болн нилхд төрҗ һардг әңгүдин улд секгдв. Ода госпитальд 50 күн эмнлһ авчана. Цуһар эдн гемнь гиигн кевәр давҗах улс болна. Кемр эрүл-мендин бәәдлнь дор унад, тас уга болхла, кен-негинь Элстүр күргнә.
– Мана эмнлһнә улд давсн җиләс авн госпиталь үүлдҗәнә, тегәд эмчнр болн дунд медицинск көдләчнр эн хальдврта гемәс хөрлһнә туст дамшлт хоршаҗ авв. Ода энд ут тоодан 20 күн көдлҗәнә. Эмчнр Манҗин Данара, Эрнҗәнә Надежда болн Санҗин Конша урднь чигн госпитальмудт көдлсн билә, тегәд эдн коронавирусн гемәр гемтсн улсиг яһҗ эмнхинь сәәнәр меднә. Госпиталь эмәр теткгднә, кинь давхцсн улст дөң болдг шишлң кергсл бәәнә. Давсн җилд мана эмнлһнд 2 кислородн концентратор йилһҗ өгсн билә, негнь дөрвн күүнд дөң күрглһнд олзлгдна. Сән болн шимтә хот-хол гемтә улст эдгхд бас туслна, тегәд эмнлһнд бәәдг улсин хотынь ясхар шуннавидн. Района эдл-ахус, фермермүд эн туст маднд дөң-тусан күргнә. Одахн Чапчаевин нертә эдл-аху үкрә махар теткв, тегәд гемтә улс шимтә шөл ууҗана, – гиҗ Очир Очирович келв.
Ода района эмнлһнә улд тәрлһ келһнә пункт үүлдҗәнә. Өрәл җил хооран тәрлһ кесн болн давсн җилд коронавирусн гемәр гемтсн улс ода немр тәрлһ кеҗәнә. Очир Очировичин келсәр, гемтә улс дунд тәрлһ авсн улс бас харһна, болв эдн гиигн кевәр гемтҗ дарунь эдгнә. Тегәд эн хальдврта гемәс саглҗ тәрлһиг эрк биш кех кергтә гиҗ эмч темдглв.
Госпитальд эмнлһ авсн Нохан Ольга Баһ Дөрвдәс, Ахманҗин Светлана Октябрьск района Җаңһр селәнәс, Көтчнрә бәәрн күүкд күн Шонхра Надежда арвн өдрин туршарт эмнлһ авад, герүрн хәрв. Күүкд улс эмчнрт, дунд медицинск көдләчнрт, санитармудт болн замчнрт ик ханлтан өргҗ, эдн өдр-сө уга гемтә улсин ард бәәхиг темдглв. «Эдн йоста залу-зөрмг йовдл һарһҗах улс болҗана гиҗ күүкд улс келв. Госпитальд көдлҗәдг улс шишлң хувц-хунр өмсҗ, нәәмн частан көдлх зөвтә болна. Эн өдрмүдт һаң халун болсн учрар эднд хойр дам күнд болв. Тер бийнь эдн көдлмшән ик даавртаһар күцәҗ, тогтурта, тесвртә болҗ, маднд бүлән үгән келҗ урмд өгдг бәәсмн. Кеҗәх көдлмшнь күцәмҗтә болтха, бийснь эрүл-менд бәәтхә», - гиҗ күүкд улс келв.


ДАВАН Наталья

Эдн Көтчнрә госпитальд көдлнә