• Эмәр өңгәр теткҗәнә

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрийла хамдан Б.Б.Городовиковин нертә Хальмг Ик сурһулин общежитин улд секгдсн немр госпитальд одв. Эн госпиталь общежитьд цаг зуур үүлдхмн, энд коронавирус гемтә улсин төлә немр орм бүрдәгдв.

  • 20-11-2020, 15:41
 • Эмнлһс үүлдврән эклхмн

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, пандемий эклсн цагас авн коронавирусар гемтсн улсин то 10758 болв. Сүл хонгт дәкәд 79 күн немгдв. Гемнь гиигнәр болн медмҗән угаһар давҗах 4258 күн гертән амбулаторн эмнлһнд бәәнә. Цаглань эмчнрин хәләврт тусад, эмнлһ авсн 8151 күн эн хальдврта гемәс эдгв. Сүл хонгт 120 күн эдгәд герүрн хәрв.

  • 18-11-2020, 15:50
 • Төрскнч седклтә баһчуд

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн таңһчин эрүл-менд харлһна министерств орн-нутгин медицинск вузмудт сурчах баһчудт дуудвр кеҗ, эндрк амр биш цагла төрскн һазртан ирҗ көдлхиг сурсн билә. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствла бооца батлҗ Әрәсән медицинск ик сурһульмудт йилһгдсн ормд сурчах баһчуд дарунь эн дуудвриг дөңнснь темдгтә. Тиигәд одахн эмчин эрдм сурчах 11 күн таңһчин эмнлһст экләд көдлв. Эдн Элст балһсна поликлиникд, Манҗин Валентинан нертә бичкдүдин медицинск төвд, Приютна болн Баһ Дөрвдә райодын эмнлһст көдлҗәнә.

  • 18-11-2020, 15:33
 • Эмчнрт ханлтан медүлҗ

  «Негдсн Әрәсә» партин седвәрәр мана орн-нутгт «Эмчнрт – мана ханлт» гидг буйнч седклин керг-үүлдвр зарлгдсн бәәнә. Коронавирус гемәс хөрлһнә халхд көдлҗәх эмчнрт, дунд медицинск көдләчнрт болн санитармудт эн күнд цагла ханлтан өргҗ, эднә ач-тус хәрүлхин төлә эн керг бүтәгдв. Мана таңһчд эн керг-үүлдвр бас таңһчин райодар болн Элстд давулгдҗана. Шидр Приютна района эмнлһнә улд үүлдҗәдг госпитальд көдлҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт болн энд эмнлһ авчах улст эн керг-үүлдврин йовудт буйнч седклин дөң күрггдв.

  • 17-11-2020, 15:41
 • Шинҗллт дарунь кегдх зөвтә

  Әрәсән Роспотребнадзорин һардач Анна Попова коронавирус гем илдкҗ авлһна шинҗллтин диг-дара сольҗах тогтавр батлв. Терүнәс иштә COVID-19 илдкҗ авлһна лабораторн шинҗллт 48 часас үлү болшго зөвтә. Тер мет эн тогтаврар хальдврта гемәр гемтсн улс эмнлһ авсна хөөн нег дәкҗ шинҗллт кеснә ашт терүнәс эдгсинь медүлҗәдг болхла, тер цагт пациентиг герүрнь тәвҗ болхмн.

  • 17-11-2020, 15:39
 • Хаслһна диг-даран дәкн утдулгдв

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун зәрлгәс иштә мана таңһчд хаслһна диг-даран үкр сарин 29 күртл цааранднь утдулгдв. Коронавирус гемәс хөрлһнә бачм бәәдлин штабин то-дигәр гемтсн улсин то 10605 болв. Сүл хонгт дәкәд 77 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Сүл цагт өдр болһн зу шаху күүнд COVID-19 илдкгдәд бәәхин тускар бидн тойг болһндан бичнәвидн. Болв сүл арвн хонгт эн хальдврта гемәс эдгсн улсин то өсчәхнь темдгтә. Тиигәд, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 7938 күн эдгв. Ода эдн эрүл-мендән батрулҗ, эмнлһнә хөөн реабилитацин керг-үүлдврмүд күцәх зөвтә болҗана.

  • 16-11-2020, 15:47
 • Цусан өгч дөң болтн!

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр нәәмн сарин туршарт коронавирусла ноолда кеҗ, эн хальдврта гемәр гемтсн улсин әм аврлһнд арһ-чидлән нөөлго үүлдҗ йовна. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр мана таңһчд пандемий эклсн цагас авн 10200 күн гемтв. Сүл хонгт дәкәд 85 күүнд COVID-19 илдкгдснь медгдв. Таңһчин госпитальмудт 665 күн эмнлһ авчана. Теднәснь 23 күн күнд кевәр гемнҗәнә, 16-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә.

  • 11-11-2020, 16:06
 • КТК - таңһчин эмнлһст

  Шидр Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев КТК-Р акционерн ниицәнә һоллгч ахлач Николай Горбаньла харһв. Харһлтд таңһчин правительств болн акционерн ниицән хоорнд батлгдсн бооцана халхар күцәгдҗәдг керг-үүлдврмүдин тускар күүндвр болв.

  • 11-11-2020, 16:02
 • Әмтнә әм аврҗах улсин төлә

  Коронавирус гемәр гемтсн болн терүгәр хальдснд харлгдҗах улст дөң күргҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт 2020 җилд туула сарин эклцәс авн һаха сарин чилгч күртл көдлснә цаг-болзгиг онц диг-дараһар тоолдг болхмн. Эднә төлә цаг-болзгасн эрт пенсьт һарх зөв өгчәх нег көдлмшч өдр хойр өдрт тоолгдхмн. Эмнлһсин һардвр иим көдләчнрин то-дигиг Әрәсән пенсионн саңгд орулхмн. COVID-19 гемтә улст дөң күргҗ көдлсн эрүл-менд харлһна көдләчнрт даатхлһна пенсиг цаг болзгаснь урд өгдг болхмн.

  • 10-11-2020, 15:29
 • Әмтнд дөң-нөкд болҗ

  Пандемий эклсн цагт мана орн-нутгт «Бидн Хамдан» гидг Цугәрәсән керг-үүлдвр бүрдәгдҗ, сән дурар үүлддг әмтн медәтнрт, гемтә-шалтгта улст болн олн үртә өрк-бүлмүдт дөң күргдг болв. Эн керг-үүлдврин йовудт коронавирус гемәс хөрлһнә халхд үүлдҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң бас күргнә. Зуни кемд эн керг-үүлдвр давулгддган уурсн билә, болв ода эн җисән дәкнәс күчән авчана.

  • 09-11-2020, 16:16