Социальн көдләчнр тәрлһ авчана

25-02-2021, 12:52 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Эн өдрмүдт таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин медлд үүлддг бүрдәцст бәәдг медәтнр, гемтә-шалтгта улс коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авчана.
Тер мет социальн көдләчнр бас тәрлһ авчана гиҗ министерствин барин цергллт зәңглв. Шидр Баһ Дөрвдә болн Көтчнрә гер-интернатмудт эн керг-үүлдвр давулгдв. Түрүләд эмчнр медәтнрин болн эрмдгтә улсин эрүл-мендин бәәдл шинҗлв, терүнә ашар 56 күн тәрлһ авв. Гер-интернатмудт селгәһәр көдлдг 19 көдләч бас тәрлһ авсн бәәнә. Таңһчин талдан социальн бүрдәцст хальдврта гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә керг-үүлдвр бас бүрдәгдв.
Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, пандемий эклсн цагас авн 18876 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Темдглхәс, сүл өдрмүдт эн гем илдкгдсн улсин то баһрҗана. Тиигәд сүл хонгт 40 күн гемтснь медгдв. Ода таңһчин госпитальмудт 622 күн эмнлһ авчана. Теднәснь ик зунь таңһчин эмнлһнә улд үүлдҗәдг госпитальд бәәнә. Ода тенд 278 күн эмнлһ авчана, тер тоод Деед Яшкульд 85 күн эрүл-мендән батрулҗана. Күнд кевәр гемнь давҗах 12 күүнәс 7-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Эн гемәс эдгсн улсин то бас өдр ирвәс икдәд йовна, мана таңһчд 17796 күн эдгв. Таңһчин райодын эмнлһсин улд секгдсн зәрм госпитальмуд хаагдв. Ода зуг Лаганя (17 күн), Көтчнрә (30 күн), Яшкулин (32 күн) болн Яшалтан (12 күн) райодт госпитальмуд үүлдҗәнә. Эн гемәс иштә 291 күн сәәһән хәәв. Гемнь гиигнәр давҗах 3961 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авчана.

БАТАН Сәәхлә