Эрүл-менд харлһна көдләчнрин ач-тус темдглв

25-02-2021, 12:47 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату давсн җилин чилгчәр Бурятьд дамшлтарн хувалцхар одсн таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнрлә харһв. Яшкулин района эмнлһнә инфекционист Бадмхаалһин Алексей, Баһ Дөрвдә района эмнлһнә реаниматолог-анестезиолог Увшин Данил, таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин ах эпидемиолог Курдюкован Оксана болн Октябрьск района эмнлһнә медсестра-анестезист Зубенкон Оксана һурвн долан хонгтан Бурятьд бәәһәд, бәәрн эрүл-менд харлһна көдләчнрлә шин коронавирусн гемәс хөрлһнә халхар дамшлтарн хувалцсн билә.
Хальмгин эрүл-менд харлһна көдләчнр тиигәрән ирсн дару хальдврта гемәс эдгәлһнә таңһчин клиническ эмнлһнә улд секгдсн госпитальд көдлв. Эдн коронавирусн гемәр гемтсн улсиг эмнҗ, бәәрн эмчнрт эн гемәс хөрлһнд дөң-тусан күргв. Курдюкован Оксана болхла Бурятин 14 эмнлһнд, госпитальмудт болн амбулаторн төвмүдт одҗ, эмнлһнә бүрдәцст эпидемиологическ әәмшг уга бәәлһиг бүрдәлһнә төрәр дамшлтарн хувалцв. Күнд цагла дөңгән күргхәр ирсн Хальмгин эрүл-менд харлһна көдләчнрин ач-тусиг Бурятин һардвр өөдәнәр үнлв.
Харһлтд орлцсн таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий коронавирусн гемәс хөрлһнә керг-үүлдврмүдин болн эн хальдврта гемәс саглуллһна тәрлһ келһн ямр кевәр бүрдәгдснә тускар тодрхаһар келҗ өгв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчин эмнлһсин улд госпитальмуд секгдҗ, эрүл-менд харлһна көдләчнр шин гемәс хөрлһнә туст мергҗлтән өөдлүлҗ, гемтә улст дөңгән күргҗ йовна. Ут тоодан 17 миңһн һар күн мана таңһчд эн гемиг диилҗ чадв.
Бату Сергеевич таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнрт ханлтан өргв. «Мана эрүл-менд харлһна көдләчнр коронавирусн гемәс хөрлһнд зуг таңһчдан бәәтхә, Бурятьд ик тәвцән орулв. Пандемий болҗах цагт арһ-чидлән негдүлҗ нөкцҗ үүлдҗәхнь ик чинр зүүҗәнә. Манахс һурвн долан хонгт дамшлтарн хувалцҗ, өөдән мергҗлтән үзүлҗ, эн хальдврта гемәр гемтсн улст чинртә эмнлһ келһнә туст хоршасн дамшлтарн хувалцв. Эн дамшлт ах-дүүнр болҗах хойр келн-улсин хәрлцәнә үлгүр болв», – гиҗ таңһчин Толһач темдглв.
Бурятин улст коронавирусн гемиг диилхд дөңгән күргсн эрүл-менд харлһна көдләчнрт Хаска Бату Хальмг Таңһчин Толһачин Ханлтын бичгүд бәрүлҗ өгв. «Мана харһлт Төрскән харсачин Өдр угтҗ болснь учрта. Эрүл-менд харлһна көдләчнр бас эн өөдән нер зүүҗ чадҗана гиҗ тоолҗанав. Нег җил шаху бидн нег һазра улсиг эн гемәс харсхар шунҗ, Хальмгин улс эрүл-менд бәәхин төлә цугинь кехәр зүткҗәнәвидн», – гиҗ Бату Сергеевич ханлтын үгдән темдглв.
ДООҖАН Наталья