Эрүл-менд харлһна көдләчнриг дөңнв

09-02-2021, 15:08 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин депутат Адучин Батор шидр П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд дәкәд дөңгән күргв. Целинн района Деед Яшкулин санаторн сурһулин улд үүлдҗәдг 3/1 госпитальд эн 450 респиратор, 10 литр эд-бод кедг антисептик авч ирв. Коронавирусн гемтә улст дөңгән күргҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрин ач-тус темдглҗ, Батор Канурович 17 күүнд Ханлтын бичг бәрүлҗ өгв.

Адучин Батор урднь чигн таңһчин эмнлһнд дөң-тусан күргсн билә. Пандемий эклхд эрүл-менд харлһна көдләчнрт олн-әмтнә дөң эркн кергтә болҗасн цагт депутат хальдврта гемәс саглуллһна хувц-хунрар, эв-арһсар тетксмн. Ода болхла эн селәнә эрүл-менд харлһна көдләчнриг дөңнхәр шиидәд, тавн района эмнлһнд одад ирв.
- Таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр давсн җиләс авн коронавирусн гемәс хөрлһнә халхар үүлдҗәнә. Эн хальдврта гем илдкгдсн цагт бидн ямаран эмнлһ кехинь, эн ямаран гем болҗахинь меддго биләвидн. Ода болхла бидн байн дамшлт хоршаҗ, гемтә улст дөңгән күргҗәнәвидн. Болв олн-әмтнә дөң угаһар эн гемиг диилҗ чадшго биләвидн. Пандемий эклснәс авн цаһан седклтә улс буйнч кергүд бүрдәҗ, күнд-күчр бәәдлд көдлҗәх эмчнрт, дунд медицинск көдләчнрт онц оньган тусхаҗана. Күн болһнд бидн ик ханлтан өргҗ, цугтаднь эрүл-менд дурдҗанавидн. Батор Канурович мана эмнлһнд килмҗән тусхаҗ, мана төрмүдт орлцҗ, ямаран дөң дәкәд кергтә болҗана гиҗ соньмсна, - гиҗ таңһчин эмнлһнә ах эмч Бадм-Һәрән Очр келв.
Деед Яшкульд госпитальд көдлҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнр одахн «Яшкулин хаалһин заллт» гидг АО-н һардач Санҗин Лагиг болн «Дорис» гидг ООО-н һардач Шавлака Валерийиг санаторн сурһуль күртл үүрмг чолу асхҗ хаалһ кехиг сурв. Эн һардачнр дарунь эн төриг хаһлад, шидр хаалһ кев. Тер мет Целинн района муниципальн бүрдәцин толһач 15 тонн үүрмг чолу йилһҗ өгв. Ода хур орад бальчг болсн цагт эрүл-менд харлһна көдләчнр госпиталь күртл күрч чадхмн. Темдглхәс, госпиталь үүлдврән төгсәснә хөөн интернатд бичкдүд дәкн сурдг болхмн, тегәд эн хаалһ олн җилдән әмтнд туслх гиҗ сангдна.
БАТАН Сәәхлә