• Ірісін ачта донорин тускар

  Нидн Ірісін цусна цергллтд кґдлљіх дунд медицинск кґдлічнрин марєанд мана тањєчин «Цусна цутхлњ» гидг учрежденя ах медсестра Ольга Динькиева 3-ч орм эзлсн билі. Ольга Борисовна эн чинрті марєанд диилічнрин тоод орснь хара биш гиљ хамдан кґдлљіх ўўрмўднь темдглні. Эн тањєчин эрўл-менд харлєнд дґч шаху љилдін кґдлљіні, тедніснь Цусна Цутхлњд єучн долан љилдін ўнн-чик седклтієір ўўлдљ йовна.

  • 04-04-2019, 16:57
 • Гериатр медітнрт дґњгін кўргні

  Одахн Ірісін эрўл-менд харлєна министерств ах ўйин иргнмўдт љирєлин чинр ґґдлўллєні программ кўцілєні тґрір видеоселекторн селвлці давулв. «Ах ўй» гидг тґсвин єол кўсл – медіті улс 67 нас кўртл эрўл-менд болн чањє-чиирг біілєиг ясруллєн болљана. Эн кўслд кўрхин тґлі медицинск дґњ кўрглєиг ясрулх, ах ўйин улсин эрўл-менд хардг эмч-гериатрин ўўлдвриг шунмєадулх кергті.
  РФ-н эрўл-менд харлєна министерствин медицинск дґњ бўрділєні болн санаторн-курортн кергин департаментин директорин дарук Эльмира Вергазован темдглсір, Хальмг Тањєч болн Волгоградск область ах ўйин улст чинрті медицинск дґњ кўргдг регионмудын тоод орна. Зірм регионмудт ода чигн гериатр эмчнр уга.

  • 04-04-2019, 16:55
 • Эрўл-менд харлєна халхар нґкцлт батрљана

  Урљ ґдр Хальмг Тањєчин Толєач Алексей Орлов Китд орн-нутгин Хэбэй єазрас ирсн делегацла харєв. Нидн Ірісін болн Китдин єардачнр Хол дорд ўзгин инвестиционн форумд мана хойр орн-нутгин регионмуд хоорндк нґкцлт батруллєна болн делгрўллєні туск бооца батлљ авсн билі. Ірісін болн Китдин регионмуд хоорндк хірлці батруллєн ик делгрлт авх гиљ сангдна. Тер бооцаєас ишті мана тањєчин делегац давсн љилд Китд орн-нутг одад ирв.

  • 15-03-2019, 18:03
 • Бурятин эмчнр дамшлтарн хувалцв

  Шидр мана тањєчур Бурять Республикин Н.Семашкон нерті клиническ больницин эмчнр ирсн билі. Эн клиник 2017 љилд Ірісін стационарн учрежденьсин дунд болсн марєана «Медицинск ўўлдврин халхд ґґдін чинрті болн іімшг уга туслмљ кўрглєні сін гисн медицинск организац» гидг номинацд диилвр бірід, Росздравнадзорин мґрієір ачлгдсмн. Тер марєанд диилвр бірсні хґґн Н.Семашкон нерті клиник, Бурять Республикин эрўл-менд харлєна министерств болн Ірісін Росздравнадзорин мониторингин болн клинико-экономическ шинљллтин Цутхлњгин хоорнд єурвн халхин бооцан батлгдсн билі.

  • 13-03-2019, 12:32
 • Телемедицині эв-арєиг ґргір олзлљана

  Медицинск дґњ кўрглєні чинриг ясруллєна тґр эркн чинрті болх зґвті гиљ Ірісін Президент Владимир Путин неквр тівсн бііні. Хол болн бичкн селідт біідг улс ґдгі цага сін эмнлє авх зґвті болљана. Эн тґр хаєллєнд телемедицині эв-арє олзллєн туслљахнь лавта. Мана тањєчд эн бас ґргір олзлгдљ, біірн імтнд чинрті болн тўргн медицинск дґњ кўрггдљіні. Нидн П.Жемчуевин нерті тањєчин больницин улд біідг катастрофин медицині Цутхлњд 465 телемедицинск консультац бўрдігдв.

  • 28-02-2019, 11:17
 • Ìåäðë³ðí îí÷ðâ

  Îäàõí õîéð ´äðèí ýðãöä Ýëñòèí Ò.Õàõëûíîâàí íåðò³ ìåäèöèíñê êîëëåäæèí óë äååð "Ó èñòîêîâ æèçíè" ãèäã Öóã³ð³ñ³í ìàðºàíà ðåãèîíàëüí äåâñœ áîëâ. Ìåäèöèíñê áîëí ôàðìàêîëîãè÷åñê õàëõàð äóíä ñóðºóëèí ïðîãðàììàð áåëäâð ê¢ö³äã ñóðºóëü-ýðäìèí îðãàíèçàöñèí ºàðäà÷íðèí öóã³ð³ñ³í ñåëâëö³í³ àøàð ºàðºãäñí øèèäâð³ð ýí ìàðºàí á¢ðä³ãäí³. Äóíä ïðîôåññèîíàëüí ñóðºóëü-ýðäìèí ÷èíðèíü ´´äë¢ëõ, èðã÷ä³í àêóøåðèí ýðäì³ð ê´äëõ àõ êóðñò ñóð÷àõ îþòíð äóíä õàìãèí ìåäðëò³ áîëí áèëãò³ áàº÷óäûã èëäêõ ê¢ñëò³º³ð ýí ìàðºàí äàâóëãäâ.

  • 03-10-2017, 15:58
 • Øàëç ò¢ãëºí çîãñâ

  Îäàõí "Êàëìûêèÿ" òàœº÷èí 糜ãëëºí³ àãåíòñòâä òàœº÷ä ¢¢ëääã Ðîñïîòðåáíàäçîðèí Çàëëòûí ºàðäà÷ Äæàíãàð Ñàíäæèåâëà õàðºëò áîëâ. Äæàíãàð Íèêîëàåâè÷ òàœº÷ä òîãòñí ñàíèòàðí-ýïèäåìèîëîãè÷åñê á³³äëèí òóñêàð êåëš ´ã³ä, æóðíàëèñòíðèí ñóðâðìóäò õ³ð¢ ´ãâ. Òàœº÷ä 467 ê¢í øàëçä çóóëºãäš, ýì÷íðò áèé³í ¢ç¢ëš. Òåð òîîä íàñíè äèãò ê¢ð³ä óãà 176 ꢢêä-ê´â¢ä éîâíà.

  • 30-06-2017, 17:43
 • Ç¢ðêí³ ãåìèã ñ³³í³ð ýìíí³

  Ñ¢ë šèëì¢äò ìàíà îðí-íóòãò, òåð äîòð òàœº÷ä, ³ìòí ç¢ðêí³-ñóäöíà ãåì³ð îëàð ãåìòí³. Òåã³ä ÷èãí èèì ãåìò³ óëñò ´´ä³í ÷èíðò³ ìåäèöèíñê ä´œ ê¢ðãõèí-îë³ 2014 šèëèí ìàé ñàðä Ï.Ï.Æåì÷óåâèí íåðò³ òàœº÷èí áîëüíèöèí óë äååð Ðåãèîíàëüí ñóäöíà öóòõëœ ñåêãäñìí.

  • 05-06-2017, 17:41
 • ²ð³ñ³ä íåð ºàðñí ýì÷

  Ìàíà õàëüìãóä òàëäàí ÷èãí ºàçðò ñ³³í³ð ê´äë³ä, íåð³í òóóðóëíà. Òåäí³ íåãíü Ñàíàë Áîñõîìäæèåâ. Ýí ²³äðõí³ ãîñóäàðñòâåíí ìåäèöèíñê àêàäåìü ò´ãñ³º³ä, 2010 šèë³ñ àâí ýí áàëºñíà 1-÷ òîéãòà ïîëèêëèíèêä ó÷àñòêîâ ýì÷-òåðàïåâò áîëš ê´äëš³í³. ijê³ä Ñàíàë Âàñèëüåâè÷ "Îëíà (´ðê-á¢ëèí) äàìøëò" ãèäã ñïåöèàëüíîñòÿð ñóðºóëü äàñàä, ìåðãšëò³í ´´äë¢ëñìí. Äàâñí šèëèí ê´äëìøèí àøàð Ñ.Áîñõîìäæèåâ ²ð³ñ³í 500 õàìãèí ñ³í ýì÷-òåðàïåâòíðèí òîîä îðâ. Ýí éîâäë ìàäíèã, òàœº÷èí óëñèã, èê³ð áàéðëóëšàíà.

  • 19-05-2017, 17:20
 • Áýáè-áîêñìóä êåðãò³ àëü óãà?

  Àïðåëü ñàðèí 26-ä ²ð³ñ³í Îðí-íóòãèí Õ¢¢âèí äåïóòàò Ìàðèíà Ìóêàáåíîâà "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèã ä´œíäã óëñèí ðåãèîíàëüí ñîâåòèí ãåø¢äë³ õàðºš, òåäí³ êëóáèí ñ¢¢ðò îðëöâ. Áຠíàñòà ꢢêä óëñ ç³ðìä³í ò´ðëºí³ ãåðò ýðëº áè÷³ä, íèëõ³í ¢ëä³í³. Åâðîïèí áîëí Àìåðèêèí áàëºñäò, ç³ðì ýêíð êåðã óãà áîëñí íèëõä³í áýáè-áîêñò, ÷îíšñèí, õóðëìóäûí ¢¢äí³ ´´ð ¢ëä³÷ê³ä éîâš îäíà.

  • 28-04-2017, 17:12