• Селән һазрт көдлхиг урмдулхар

  Хальмг Таңһчд «Земск доктор/земск фельдшер» гидг көтлврт орлцҗ чадх эрүл-менд харлһна көдләчнрин то-диг икдүлгдв. Ода селән һазрт көдлхәр ирсн эмчнрлә болн фельдшермудла зерглҗ ФАП-мудын медсестрас болн акушеркс демин мөңг авх зөвтә болв. Эннь таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин седвәрәр Хальмг Таңһчин правительствин тогтаврт батлгдв.

  • 18-02-2021, 14:31
 • Шин кергсл тустаһар олзлгдҗана

  «Эрүл-менд харлһн» гидг келн-улсин төсвин медлд П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһн зүркнә-судцна гемтә улсин төлә шин кергсләр теткгдв. Коронавирусн гем учрснас иштә эн күцц кевәр олзлгдад уга билә. Болв цөөкн өдр хооран гемтә улст стационарн кевәр медицинск дөң күрглһн эклв, тегәд шин кергсл эдлврт орулгдв.

  • 16-02-2021, 14:36
 • Тааста эрдмәрн тәвн җилдән көдлҗәнә

  Эн өдрмүдт Элст балһснд бәәдг Клавдия Давыдовна Амнинова ончта өөнән темдглҗәнә. Таңһчин эрүл-менд харлһна халхд тәв һар җилдән көдлҗ йовх «СССР-ин эрүл-менд харлһна йилһән сән көдләч» болн «Хальмг АССР-ин эрүл-менд харлһна ачта көдләч» гидг өөдән нер зүүҗәх Амнина Клавдиян тускар хамдан көдлҗәх үүрмүднь бичхиг сурв. Байн дамшлтта, өөдән мергҗлттә, кергән йилһән сәәнәр меддг, көдлмштән ик дааврта болсн деерән эн цаһан седклтә, үр-иньгсг, ик санан уга күүкд күн гиҗ үүрмүднь буульҗ келв.

  • 16-02-2021, 14:33
 • Эрүл-менд харлһна көдләчнриг дөңнв

  Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин депутат Адучин Батор шидр П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд дәкәд дөңгән күргв. Целинн района Деед Яшкулин санаторн сурһулин улд үүлдҗәдг 3/1 госпитальд эн 450 респиратор, 10 литр эд-бод кедг антисептик авч ирв. Коронавирусн гемтә улст дөңгән күргҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрин ач-тус темдглҗ, Батор Канурович 17 күүнд Ханлтын бичг бәрүлҗ өгв.

  • 09-02-2021, 15:08
 • Саата күүкд улсиг эмнлһнә тускар

  Давсн җиләс авн мана җирһлд хальдврта гем һарч ирәд, цуг нарт-делкәд бәәдг улст ик әәмшг учрав. Коронавирусн гемәр кесг сай күн гемнәд, эн медәтә, хуучта улсин эрүл-мендд ик харшлтан күргв. Тер мет эн саата күүкд улст бас әәмшгтә болҗана. Мана таңһчд пандемий эклсн цагас авн 232 күүкд күн коронавирусн гемәр гемтв, теднәснь дөч һар күн цаһан төр болв. О.Шунгаеван нертә нилхд төрлһнә төвин эмчнр эн күүкд улсин эрүл-менд харҗ, цаһан төр болхд өөдән чинртә дөң күргснә ашт бичкдүд цуһар эрүл-менд төрв.

  • 04-02-2021, 17:06
 • Энткгин дөң - 1,5 сай вакцин

  Моңһл нутгур Энткгин правительств күсдундур сай вакцин йовулх шиидвр авсмн. Энткгин һазрт фармацевтическ цуг күчән олзлад, коронавирус гемәс саглулх вакцин олар кеҗ һарһҗана.

  • 04-02-2021, 17:01
 • Селәнә улст дөңгән күргнә

  «Эрүл-менд харлһн» гидг келн-улсин төсвәр түрүн медицинск дөң күрглһнә халхиг делгрүллһнд ик оньг өггдҗәнә. Селән һазрт бәәдг эрүл-менд харлһна бүрдәцсин материальн-техническ ул батруллһна, тедниг өдгә цага кергсләр тетклһнә, шин ФАП тосхлһна төрмүд хаһлхин төлә олн зүсн керг-үүлдвр күцәгдҗәнә. Болв хамгин түрүнд селәнд эрүл-менд харлһна көдләчнр көдлх зөвтә. Сүл цагт эн төр нәрн болн эркн чинртә болҗахнь нуувч биш. Тегәд селән һазрт олн җилдән көдлҗәдг улс отг-әәмгтән күндтә болдгнь учрта. Ик Буурла района Зунда Толһа селәнә фельдшерск пунктд һуч һар җилдән көдлҗәх Уланкин Эрднь болн Байрта нег һазра улс дунд тоомсрта болн күндтә болна.

  • 02-02-2021, 09:34
 • Оютнриг ачлв

  Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Динкин Галина #БиднХамдан гидг Цугәрәсән керг-үүлдврт орлцҗ, пандемийин цагт медәтнрт, гемтә-шалтгта улст болн эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң-тусан күргсн волонтермудт медаль болн Күндллһнә һашг бәрүлҗ өгв. Темдглхәс, Күндллһнә һашгт Әрәсән Президент Владимир Путин һаран тәвҗ, буйнч седклин керг бүрдәлһнд ач-тусан күргснднь ханлтын үгән нерәдсмн.
  Тамара Хахлынован нертә медколледжин һардач Манҗин Кермн, колледжин оютнр Александра Никандрова болн Санҗин Владимир өөдән ачлвр авв. Тер мет «Хальмг Таңһчин медицинск сестрасин Ассоциац» гидг олна бүрдәц эн ачлврар темдглгдв.
  Санҗин Владимир бийнь Хар Һазра районас. Пандемий эклсн цагт эн гертән билә, тегәд нег дәкҗ ик салькнас иштә Нарн Худг селәнә сурһульд орань нурсн билә, электрокүчнә суңһуг болн газин сурвлҗн эвдрсмн. Эн района баһчудын болн спортын әңгин көдләчнрлә хамдан седвәр һарһад, волонтермудын баг бүрдәв. Эдн аюл учрсн селәнд одад, бәәрн медәтнриг хот-хоолар теткв. Тер мет эдн МЧС-ин болн района ПСЧ-ин көдләчнрлә хамдан сурһулин герин ора яслһнд орлцв. Владимир медколледжд үүлддг «Волонтермуд-медикүд» гидг олна бүрдәцд орна.
  Эн бүрдәцин зүүцүләч Обгена Юлия оютнрин ач-тусиг өөдәнәр үнлҗ медаляр болн Күндллһнә һашгар ачлснд байрлв. Пандемий эклснәс авн эндр өдр күртл медколледжин оютнр буйнч седклин керг-үүлдврт орлцҗана, госпитальд көдлҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң болҗана, поликлиникүдт колл-төвд үүлдҗ дөң-тусан күргҗәнә гиҗ эн темдглв. Эк-эцкнрнь эднд чик сурһмҗ өгв, тегәд эдн тиим буйнч седклтә болн седвәртә баһчуд болҗана, гиҗ ах үүрнь оютнрин тускар келв.
  Дооҗан Сәәхлә

  • 21-12-2020, 20:21
 • Бурятин улс ханлтан өргв

  Хальмгин эрүл-менд харлһна көдләчнр Бурятин ах-дүүнртән коронавирусн гемәс хөрлһнә кергт дөң-тусан күргхәр йовсна тускар мана газет урднь зәңглсн билә. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн Бурять Республикин толһач Алексей Цыденов үгцснә хөөн мана эмчнр тиигәрән йовсмн.

  • 21-12-2020, 20:03
 • Өвәрц кергсл туслҗана

  П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд күнд гемтә улсиг эдгәҗ авлһнд «Plasauto sigma» гидг өвәрц аппарат олзлснь туста болҗана. Темдглхәс, иим аппарат мана орн-нутгин зәрм регионмудт уга. Мана таңһчд 2019 җилд Әрәсән Өмн үзгин болн Ар Кавказин федеральн округудас түрүлҗ энүг углҗ тәвсн билә. Хальмгин эрүл-менд харлһна көдләчнр эн кергслиг күцәмҗтәһәр олзлҗ күнд гемтә улсиг эдгәҗ авлһна дамшлтла таньлдсн хөөн Ростовск мүҗд бас тиим аппарат хулдҗ авгдсмн.

  • 16-12-2020, 18:54