• Эрүл-менд харлһна көдләчнриг дөңнв

  Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин депутат Адучин Батор шидр П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд дәкәд дөңгән күргв. Целинн района Деед Яшкулин санаторн сурһулин улд үүлдҗәдг 3/1 госпитальд эн 450 респиратор, 10 литр эд-бод кедг антисептик авч ирв. Коронавирусн гемтә улст дөңгән күргҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрин ач-тус темдглҗ, Батор Канурович 17 күүнд Ханлтын бичг бәрүлҗ өгв.

  • 09-02-2021, 15:08
 • Саата күүкд улсиг эмнлһнә тускар

  Давсн җиләс авн мана җирһлд хальдврта гем һарч ирәд, цуг нарт-делкәд бәәдг улст ик әәмшг учрав. Коронавирусн гемәр кесг сай күн гемнәд, эн медәтә, хуучта улсин эрүл-мендд ик харшлтан күргв. Тер мет эн саата күүкд улст бас әәмшгтә болҗана. Мана таңһчд пандемий эклсн цагас авн 232 күүкд күн коронавирусн гемәр гемтв, теднәснь дөч һар күн цаһан төр болв. О.Шунгаеван нертә нилхд төрлһнә төвин эмчнр эн күүкд улсин эрүл-менд харҗ, цаһан төр болхд өөдән чинртә дөң күргснә ашт бичкдүд цуһар эрүл-менд төрв.

  • 04-02-2021, 17:06
 • Энткгин дөң - 1,5 сай вакцин

  Моңһл нутгур Энткгин правительств күсдундур сай вакцин йовулх шиидвр авсмн. Энткгин һазрт фармацевтическ цуг күчән олзлад, коронавирус гемәс саглулх вакцин олар кеҗ һарһҗана.

  • 04-02-2021, 17:01
 • Селәнә улст дөңгән күргнә

  «Эрүл-менд харлһн» гидг келн-улсин төсвәр түрүн медицинск дөң күрглһнә халхиг делгрүллһнд ик оньг өггдҗәнә. Селән һазрт бәәдг эрүл-менд харлһна бүрдәцсин материальн-техническ ул батруллһна, тедниг өдгә цага кергсләр тетклһнә, шин ФАП тосхлһна төрмүд хаһлхин төлә олн зүсн керг-үүлдвр күцәгдҗәнә. Болв хамгин түрүнд селәнд эрүл-менд харлһна көдләчнр көдлх зөвтә. Сүл цагт эн төр нәрн болн эркн чинртә болҗахнь нуувч биш. Тегәд селән һазрт олн җилдән көдлҗәдг улс отг-әәмгтән күндтә болдгнь учрта. Ик Буурла района Зунда Толһа селәнә фельдшерск пунктд һуч һар җилдән көдлҗәх Уланкин Эрднь болн Байрта нег һазра улс дунд тоомсрта болн күндтә болна.

  • 02-02-2021, 09:34
 • Оютнриг ачлв

  Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Динкин Галина #БиднХамдан гидг Цугәрәсән керг-үүлдврт орлцҗ, пандемийин цагт медәтнрт, гемтә-шалтгта улст болн эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң-тусан күргсн волонтермудт медаль болн Күндллһнә һашг бәрүлҗ өгв. Темдглхәс, Күндллһнә һашгт Әрәсән Президент Владимир Путин һаран тәвҗ, буйнч седклин керг бүрдәлһнд ач-тусан күргснднь ханлтын үгән нерәдсмн.
  Тамара Хахлынован нертә медколледжин һардач Манҗин Кермн, колледжин оютнр Александра Никандрова болн Санҗин Владимир өөдән ачлвр авв. Тер мет «Хальмг Таңһчин медицинск сестрасин Ассоциац» гидг олна бүрдәц эн ачлврар темдглгдв.
  Санҗин Владимир бийнь Хар Һазра районас. Пандемий эклсн цагт эн гертән билә, тегәд нег дәкҗ ик салькнас иштә Нарн Худг селәнә сурһульд орань нурсн билә, электрокүчнә суңһуг болн газин сурвлҗн эвдрсмн. Эн района баһчудын болн спортын әңгин көдләчнрлә хамдан седвәр һарһад, волонтермудын баг бүрдәв. Эдн аюл учрсн селәнд одад, бәәрн медәтнриг хот-хоолар теткв. Тер мет эдн МЧС-ин болн района ПСЧ-ин көдләчнрлә хамдан сурһулин герин ора яслһнд орлцв. Владимир медколледжд үүлддг «Волонтермуд-медикүд» гидг олна бүрдәцд орна.
  Эн бүрдәцин зүүцүләч Обгена Юлия оютнрин ач-тусиг өөдәнәр үнлҗ медаляр болн Күндллһнә һашгар ачлснд байрлв. Пандемий эклснәс авн эндр өдр күртл медколледжин оютнр буйнч седклин керг-үүлдврт орлцҗана, госпитальд көдлҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң болҗана, поликлиникүдт колл-төвд үүлдҗ дөң-тусан күргҗәнә гиҗ эн темдглв. Эк-эцкнрнь эднд чик сурһмҗ өгв, тегәд эдн тиим буйнч седклтә болн седвәртә баһчуд болҗана, гиҗ ах үүрнь оютнрин тускар келв.
  Дооҗан Сәәхлә

  • 21-12-2020, 20:21
 • Бурятин улс ханлтан өргв

  Хальмгин эрүл-менд харлһна көдләчнр Бурятин ах-дүүнртән коронавирусн гемәс хөрлһнә кергт дөң-тусан күргхәр йовсна тускар мана газет урднь зәңглсн билә. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн Бурять Республикин толһач Алексей Цыденов үгцснә хөөн мана эмчнр тиигәрән йовсмн.

  • 21-12-2020, 20:03
 • Өвәрц кергсл туслҗана

  П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд күнд гемтә улсиг эдгәҗ авлһнд «Plasauto sigma» гидг өвәрц аппарат олзлснь туста болҗана. Темдглхәс, иим аппарат мана орн-нутгин зәрм регионмудт уга. Мана таңһчд 2019 җилд Әрәсән Өмн үзгин болн Ар Кавказин федеральн округудас түрүлҗ энүг углҗ тәвсн билә. Хальмгин эрүл-менд харлһна көдләчнр эн кергслиг күцәмҗтәһәр олзлҗ күнд гемтә улсиг эдгәҗ авлһна дамшлтла таньлдсн хөөн Ростовск мүҗд бас тиим аппарат хулдҗ авгдсмн.

  • 16-12-2020, 18:54
 • Тәрлһ кехлә, бәәдл ясрх

  Хальмг Таңһч коронавирусн гемәр гемтсн улсин тооһин кемҗәһәр орн-нутгт 4-ч ормд бәәнә гиҗ таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр келв. Харм төрхд, сүл цагт өдр болһн зу һар күүнд эн хальдврта гем илдкгдҗәнә. Таңһчин сурһульмудт күүкд-көвүд ОРВИ гемәр гемнҗәхнь икдҗәнә, тиигәд 111 сурһульч эн гемәр гемтсн бәәнә. Роспотребнадзорин таңһчар үүлддг заллтын һардачин келсәр, коронавирусн гемәс хөрлһнә штабин сүүрт таңһчин сурһульмудын үүлдвр зогсалһна төр хәләгдхмн гиҗ зуралгдҗана. Тер цагт сурһульчнр үвлин амрлһнд цаг-болзгасн урд һархчигн биз. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, 13337 күн коронавирусар гемтв. Сүл хонгт дәкәд 105 күүнд эн гем илдкгдв. Таңһчин госпитальмудт 758 күн эмнлһ авчана. Теднәснь 70 күн 1-ч тойгта, 63 күн 4-ч тойгта болн 361 күн 3-ч тойгта госпитальд бәәнә. Хальмг ик сурһулин 8-ч тойгта общежитин улд секгдсн немр госпитальд 19 күн эмнлһ авсна хөөн эрүл-мендән батрулҗана. Дәкәд 52 күн Деед Яшкулин интернатд эмчнрин хәләврт немр эмнлһ авчана. Райодт үүлддг госпитальмудт бас эмнлһ авчах улсин то икдв. Тиигәд, Яшкульд ода
  60, Көтчнрт 49 күн бәәнә. Күнд кевәр гемнь давҗах 22 күүнәс 12-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Эн гемәс көлтә 177 күн сәәһән хәәв. Гемнь медмҗән угаһар болн гиигнәр давҗах 4347 күн гертән амбулаторн эмнлһ авчана. Пандемий эклсн цагас авн 10905 күн эдгв, сүл хонгт теднә тоод 119 күн немгдв. Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрийин келсәр, коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһиг олн әмтн авсна хөөн эпидемиологическ бәәдл ясрхмн. Ода деерән терүг зуг эрүл-менд харлһна, сурһуль-эрдмин болн социальн көдләчнр авчана. Болв терүг эврә сән дурар авх улсин то-диг тогтагдҗана. Олн әмтн хальдврта гемәс саглуллһна тәрлһ авад уга бәәтл цуһар санитарн некврмүд күцәҗ саглх зөвтә. Олн әмтн цуглрдг һазрт эрк биш чирәдән хааһул өмсх кергтә, ода деерән эн эв-арһ хамгин туста болҗана гиҗ министр темдглв.
  БАТАН Сәәхлә

  • 16-12-2020, 18:39
 • Саг бәәтн, бийән хәләтн!

  Пандемий эклснәс авн мана таңһчд коронавирусн гемәс хөрлһнә кергүүлдврмүд дару-дарунь давулгдна.Тиигәд хулд-гүүлгәнә, олн әмтн хот уудг объектсәр болн олна көлгн-күчнд ведомствс хоорндк көдлмшч багмуд бүртклһнә керг-үүлдврмүд күцәнә. Терүнә йовудт әмтн болн арһлачнр Роспотребнадзорин санитарн некврмүд ямр кевәр күцәҗәхиг шинҗлнә. Батлгдсн диг-дараһар эн көдлмшч багмуд хотл Элст балһснд болн таңһчин райодар бүртклһ кенә.

  • 16-12-2020, 17:19
 • Таңһчд тәрлһн давулгдҗана

  Әрәсән Президент Владимир Путинә даалһврар мана орн-нутгин цуг регионмудар коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә керг-үүлдвр өргнәр күцәгдх зөвтә. Мана орн-нутгт кеҗ һарһгдсн «Спутник V» гидг вакцин өңгәр йилһгдҗәнә. Болв терүг шишлң таалд хадһлҗ зөөх неквр бәәдгәс иштә терүг дигтә-даратаһар регионмудар йовулҗана. Мана таңһчур чигн эн вакциниг авч ирсн бәәнә.

  • 16-12-2020, 17:15