Бәәдл ясрҗадг болв чигн...

30-03-2021, 16:43 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт дәкәд 21 күүнд коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклснәс авн мана таңһчд ут тоодан 20 миңһн шаху күн эн хальдврта гемәр гемтв. Теднәснь 19044 күн эдгв. Һундл төрхд, COVID-19 гемәс иштә мана таңһчд 313 күн сәәһән хәәв. Ода таңһчин госпитальмудт 324 күн эмнлһ авчана. Теднәснь ик зунь П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд бәәнә. Яшкульд – 9 болн Баһ Дөрвд селәнд 10 күн эмчнрин хәләврт кергтә эмнлһ авчана, наадк райодын эмнлһст үүлдҗәсн госпитальмуд хаагдв. Гемнь күнд кевәр давҗадг 16 күүнәс 13-нь күнд бәәдлд тусад, ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Гемнь гиигнәр давҗах 882 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авч, эрүл-менд харлһна көдләчнрин селвгәр эм ууҗана.
Одахн Әрәсән эрүл-менд харлһна министерств регионмудла коронавирусн гемин туст тогтсн бәәдлин төрәр селвлцә давулсн билә. Терүнд таңһчин эрүл-менд харлһна министрин дарук Оксана Курдюкова болн зәңгллһнә-шинҗллтин төвин һардач Натыра Бадм орлцҗ, регионд эпидемиологическ бәәдл ямаран болҗахин тускар тооцаһан өгв. Мана таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн улсин төлә 424 орм бүрдәгдсн бәәнә, ода терүнәснь һурвн зун һар орм олзлгдҗана. Таңһчин әмтн коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авчана. Одахн мана таңһчур «Гам-Ковид-Вак» гидг вакцинә 400 доз авч ирсн билә. Мөрн сарин эклцәр дәкәд 3 миңһн доз авч ирхмн, тегәд тәрлһ авхар бичгдсн улс цуһар терүг авч чадхмн.
Таңһчд коронавирусн гемәс хөрлһнә бачм штабин шиидврәр хаслһна диг-даран мөрн сарин 11 күртл утдулгдсн билә. Министерствсин болн ведомствсин хамцу көдлмшч багмуд олн-әмтн цуглрдг һазрт болн олна көлгнд бүртклһнә керг-үүлдврмүд давулҗ, Роспотребнадзорин санитарн некврмүд яһҗ күцәгдҗәхиг бүрткнә. Сүл өдрмүдт эпидемиологическ бәәдл ясрҗадг болв чигн саглуллһна некврмүдиг күцәх кергтәг мартхмн биш.

ДООҖАН Наталья