Түрүн болҗ иим месллһ кев

01-04-2021, 17:32 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмгин эмчнр гүлгн гемәр гемтә залу күүнд геснднь бәәсн хавдриг уга кев. Месллһ кесн цагт гемнь түгәд, элкнә цусн гүүдг судцнд харшлтан күргснь медгдв. Тегәд онкологуд П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә судцна хирургудыг дарунь дуудад, элкнә судцнд урһсн хавдриг уга келһнә месллһ түрүн болҗ кев.


Гүлгн гемәс хөрлһнә таңһчин диспансерин онкохирургическ әңгин һардач Очр-Һәрән Арслана келсәр, эдн гесндән гүлгн гемтә улст урднь чигн месллһ кесн билә. Болв судцнд бәәсн хавдриг түрүн болҗ уга кев. Мана әңг таңһчин эмнлһнә улд үүлднә, терүнәс иштә талдан әңгүдин эмчнрлә хамдан олн зүсн месллһ кех арһ бәәнә. Нег бәәрнд хамдан бәәхнь талдан эмчнрт дарунь месллһ келһнд орлцҗ гемтә улсин әм аврхд туслна, – гиҗ Арслан Анатольевич келв.
Месллһ кесн эмчнр гемтә күүнә көләс авсн судциг олзлад, элкнә цус гүүлгдг судцнла залһв. Судцна хирургуд Бориса Дмитрий болн Одҗан Чимид өөдән чинртә месллһнд орлцв. Харм төрхд, гүлгн гем түгәд, залу күүнә эрүл-мендд ик харшлт күргҗәнә. Болв эн месллһ кеснь энүнд гемиг диилхд дөң болхмн, ода эн гем уга, хөөннь химиотерапийин эмнлһ эклхмн. Эн залу күүнә әм аврхин төлә бидн цугинь кехвидн, гиҗ эмчнр келв.
ДООҖАН Наталья