• Немр госпиталь секхмн

  Шидр Элст балєсна Хургин Ахлач Орзан Николай шишлњ медицинск дґњ кўрглєні тањєчин тґвин ах эмч Руденкон Татьянала харєад, хотл балєснд коронавирус гемті улсин тґлі немр госпиталь секлєні тґрір кўўндв. Тиигід Б.Городовиковин нерті Хальмг ик сурєулин оютнрин біірнд ода ўўлдљідг обсерваторин ормд госпиталь секхмн. Ўкр сарин эклцір ўўлдврін эклх госпитальд 210 орм бўрдігдхмн гиљ зуралгдљана. Харєлтд ирх љилд Элстин дорд ўзгт хальдврта геміс хґрлєні госпиталь тосхлєна тґр бас босхгдв.

  • 30-10-2020, 15:29
 • Хальдврта геміс хґрхин тґлі

  Хальмг Тањєчин правительствин Ахлачин негдгч дарук Бадмин Боова, тањєчин эрўл-менд харлєна министр Кикені Юрий, тањєчин ах санитарн эмч Санљин Љањєр Ірісін эрўл-менд харлєна министерствин видеоселекторн селвлцінд орлцв. Терўнд коронавирусар гемтсн улст медицинск дґњ кўрглєні керг-ўўлдврмўд бўрділєні тґр босхгдв.

  • 30-10-2020, 14:58
 • Региона делгрлтин туск тґр хілігдв

  Шидр Хальмг Тањєчин экономикин министр Дмитрий Троицкий, тањєчин тосхлтын, кґлгн-кўчні болн хаалєин эдл-ахун министр Љанљин Виктор, тањєчин єазрин болн ґлг-эдин хірлціні министр Тачин Анља болн финансин министрин дарук Максима Кермн Ірісін региональн делгрлтин правительственн комиссин сўўрт орлцв. Терўг Ірісін вице-премьер Марат Хуснуллин давулв. Селвлцінд федеральн инвестиционн кґтлврмўдин (ФАИП) тґр болн тґгсід уга тосхлтын объектсиг эдлврт оруллєна тґр босхгдв.

  • 30-10-2020, 14:57
 • Хааєулыг эрк биш ґмсх кергті

  Ірісін Роспотребнадзор орн-нутгин иргнмўдт олн імтн цуглрдг єазрт чирідін хааєул эрк биш ґмсх кергті гисн селвг ґгв. Тиигід, олна кґлгнд, зогсалд, лифтд йовсн цагтан цуєар чирідін хааєул ґмсх зґвті болљана. Шидр Ірісін ах санитарн эмч Анна Попова терўні туск тогтаврт єаран тівв, эн хулєн сарин 28-с авн эклід кўцігдљіні. Тер тогтаврас ишті олн зўсн нір-наадын керг-ўўлдврмўд давулљ болшго болв.

  • 28-10-2020, 15:41
 • Гем іімшгті. Бийін хілітн!

  Намрин кем эклсніс авн коронавирус гемір гемтсн улсин то икдід бііні. Тањєчин райодар болн Элстд эмнлєсин улд ўўлдљідг госпитальмудт гемті улсин то баєрх биш, ґдр ирвіс икдід йовна, тегід эрўл-менд харлєна кґдлічнрин даавр ґґдлв. Эн ґдрмўдт Кґтчнрі района эмнлєні кґдлічнрт амрх цаг уга, гемті улст цаглань шинљллт кељ, эмнлєні керг-ўўлдврмўд кўціх кергті.

  • 28-10-2020, 15:24
 • Эмнлєсин ўўлдврин тускар

  Одахн Хальмг Тањєчин правительствин Ахлачин негдгч дарук Бадмин Боова, тањєчин эрўл-менд харлєна министр Кикені Юрий болн ах санитарн эмч Санљин Љањєр видеоконференцзалєлдана эв-арєар болсн селвлцінд орлцв. Терўнд коронавирус геміс хґрлєні болн эмнлєсин ўўлдвриг бўрділєні тґр хілігдв. Селвлціг Ірісін вице-премьер Татьяна Голикова єардљ давулв.

  • 28-10-2020, 15:21
 • Саата кўўкд улс бас гемнљіні

  Пандемий эклсніс авн мана тањєчд 8805 кўн коронавирусар гемтв гиљ Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерств зіњглв. Сўл хонгт дікід 96 кўўнд эн хальдврта гем илдкгдв. Сўл цагт ґдр болєн зу шаху кўн немгдід бііні. Намрин-ўвлин кемд гриппір болн ОРВИ гемір гемтсн улсин то икдхлі біідл улм нірн болхнь лавта. Імтн эвріннь даавран медљ, эн хальдврта геміс саглљ эрўл-мендиннь тускар эс ухалхла біідл ясршго.

  • 27-10-2020, 16:08
 • Ачта эмчиг тодлҗ

  Таңһчин бичкдүдин Манҗин Валентинан нертә медицинск төвд одахн Хальмг Таңһчин ачта эмч, Әрәсән эрүл-менд харлһна йилһән сән көдләч Нимгрә Тамарад нерәдсн санлын самбр секгдв. Тамара Петровна таңһчин бичкдүдин эмнлһнд дөч һар җилдән көдлҗ йовсмн.

  • 27-10-2020, 16:03
 • Зун шаху кўн гемтв

  Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин зіњглсір сўл хонгт дікід 99 кўн коронавирусар гемтв. Харм тґрхд, эн хальдврта гемір гемтсн улсин то ґдр болєн икдід йовна. Нег хонгт зу шаху кўўнд эн гем илдкгдні. Пандемий эклсніс авн мана тањєчд 8709 кўн гемтв. Сўл хонгт дікід єурвн кўн эн геміс кґлті насан барснь йир єундлта.

  • 26-10-2020, 16:59
 • Шин эмнлһс тосхгдх, шишлң көлгн йилһгдх

  Давсн долан хонгт Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий сүл хойр җилин эргцд күцәгдсн көдлмшин аш диглҗ, таңһчин әмтнд медицинск дөң күргһлнә чинриг ясруллһна туст кегдҗәх кергүдин тускар келҗ өгв. Пандемий учрснас иштә Юрий Викторович таңһчин олнд зәңгллһнә эв-арһсин көдләчнрлә харһад уга билә, тегәд харһлтын йовудт министрт кесг төрәр сурвр өггдв.

  • 26-10-2020, 16:41