• Хааєулыг эрк биш ґмсх кергті

  Ірісін Роспотребнадзор орн-нутгин иргнмўдт олн імтн цуглрдг єазрт чирідін хааєул эрк биш ґмсх кергті гисн селвг ґгв. Тиигід, олна кґлгнд, зогсалд, лифтд йовсн цагтан цуєар чирідін хааєул ґмсх зґвті болљана. Шидр Ірісін ах санитарн эмч Анна Попова терўні туск тогтаврт єаран тівв, эн хулєн сарин 28-с авн эклід кўцігдљіні. Тер тогтаврас ишті олн зўсн нір-наадын керг-ўўлдврмўд давулљ болшго болв.

  • 28-10-2020, 15:41
 • Гем іімшгті. Бийін хілітн!

  Намрин кем эклсніс авн коронавирус гемір гемтсн улсин то икдід бііні. Тањєчин райодар болн Элстд эмнлєсин улд ўўлдљідг госпитальмудт гемті улсин то баєрх биш, ґдр ирвіс икдід йовна, тегід эрўл-менд харлєна кґдлічнрин даавр ґґдлв. Эн ґдрмўдт Кґтчнрі района эмнлєні кґдлічнрт амрх цаг уга, гемті улст цаглань шинљллт кељ, эмнлєні керг-ўўлдврмўд кўціх кергті.

  • 28-10-2020, 15:24
 • Эмнлєсин ўўлдврин тускар

  Одахн Хальмг Тањєчин правительствин Ахлачин негдгч дарук Бадмин Боова, тањєчин эрўл-менд харлєна министр Кикені Юрий болн ах санитарн эмч Санљин Љањєр видеоконференцзалєлдана эв-арєар болсн селвлцінд орлцв. Терўнд коронавирус геміс хґрлєні болн эмнлєсин ўўлдвриг бўрділєні тґр хілігдв. Селвлціг Ірісін вице-премьер Татьяна Голикова єардљ давулв.

  • 28-10-2020, 15:21
 • Саата кўўкд улс бас гемнљіні

  Пандемий эклсніс авн мана тањєчд 8805 кўн коронавирусар гемтв гиљ Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерств зіњглв. Сўл хонгт дікід 96 кўўнд эн хальдврта гем илдкгдв. Сўл цагт ґдр болєн зу шаху кўн немгдід бііні. Намрин-ўвлин кемд гриппір болн ОРВИ гемір гемтсн улсин то икдхлі біідл улм нірн болхнь лавта. Імтн эвріннь даавран медљ, эн хальдврта геміс саглљ эрўл-мендиннь тускар эс ухалхла біідл ясршго.

  • 27-10-2020, 16:08
 • Ачта эмчиг тодлҗ

  Таңһчин бичкдүдин Манҗин Валентинан нертә медицинск төвд одахн Хальмг Таңһчин ачта эмч, Әрәсән эрүл-менд харлһна йилһән сән көдләч Нимгрә Тамарад нерәдсн санлын самбр секгдв. Тамара Петровна таңһчин бичкдүдин эмнлһнд дөч һар җилдән көдлҗ йовсмн.

  • 27-10-2020, 16:03
 • Зун шаху кўн гемтв

  Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин зіњглсір сўл хонгт дікід 99 кўн коронавирусар гемтв. Харм тґрхд, эн хальдврта гемір гемтсн улсин то ґдр болєн икдід йовна. Нег хонгт зу шаху кўўнд эн гем илдкгдні. Пандемий эклсніс авн мана тањєчд 8709 кўн гемтв. Сўл хонгт дікід єурвн кўн эн геміс кґлті насан барснь йир єундлта.

  • 26-10-2020, 16:59
 • Шин эмнлһс тосхгдх, шишлң көлгн йилһгдх

  Давсн долан хонгт Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий сүл хойр җилин эргцд күцәгдсн көдлмшин аш диглҗ, таңһчин әмтнд медицинск дөң күргһлнә чинриг ясруллһна туст кегдҗәх кергүдин тускар келҗ өгв. Пандемий учрснас иштә Юрий Викторович таңһчин олнд зәңгллһнә эв-арһсин көдләчнрлә харһад уга билә, тегәд харһлтын йовудт министрт кесг төрәр сурвр өггдв.

  • 26-10-2020, 16:41
 • Гемиг диилхин төлә күчән негдүлхмн

  Өцклдүр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий болн Роспотребнадзорин Хальмг Таңһчар үүлддг заллтын һардач Санҗин Җаңһр олнд зәңгллһнә эв-арһсин көдләчнрлә харһв. Дааврта һардачнр харһлтын йовудт таңһчин эрүл-менд харлһна систем делгрүллһнә, келн-улсин төсвин медлд хаһлгдҗах төрмүдин тускар келҗ өгв. Тер мет мана таңһчд коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин, эрүл-менд харлһна көдләчнр эн күчр цагт ямр кевәр үүлдҗәхин, саглуллһна керг-үүлдврмүд яһҗ күцәгдҗәхин, гриппәс тәрлһнә дааврта кемин тускар бас келгдв.

  • 23-10-2020, 15:42
 • «Бўлін ўгнь чигн эдгіні»

  Эн љил коронавирус гидг хальдврта гем учрад, мана біідл-љирєлд ик харшлтан кўргљіні. Цуг нарт делкід імтн гемнід, эрўл-менд харлєна кґдлічнрин дґњ-тусар эдгљіні. Эмчнр, дунд медицинск кґдлічнр болн санитармуд ґґрхн элгн-садан кесгтін ўзлго кўчр біідлд кґдлљ, урднь ўзгдід уга геміс імтиг эдгіљ авхар гўљрљ ўўлдљіні. Бидн коронавирус геміс хґрлєні кергт орлцљах эрўл-менд харлєна кґдлічнрин тускар бўлін ўгін келљ, «Хальмг ўнн» газетин халхст теднд ханлтан ґргх санатавидн.

  • 23-10-2020, 15:22
 • Деед Яшкульд эмнлєн секгдв

  Пандемий эклсніс авн мана тањєчд 8225 кўн коронавирусар гемтв гиљ Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерств зіњглв. Сўл хонгт дікід 94 кўн эн хальдврта гемір гемтснь илдкгдв. Ґдр ирвіс гемті улсин то икдід йовна. Імтн саглуллєна некврмўд эс кўціљіхіс ишті біідл нірн болљахнь лавта.

  • 21-10-2020, 16:43