Күцц кевәр эдгхин төлә

30-11-2020, 12:27 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

П. Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә эрүл-менд харлһна көдләчнр коронавирусас хөрлһнә кергт шунмһа кевәр орлцҗана. Энд үүлдҗәдг 3-ч тойгта госпитальд эн хальдврта гемәр күнд кевәр гемтсн улс эмнлһ авна. Эмнлһнә барин цергллтин зәңглсәр, хулһн сард эн госпиталин медлд немр әңг, Целинн района Деед Яшкуль селәнд санаторн сурһуль-интернатын улд, секгдсн билә. Энд әмтн госпитальд эмнлһ авсна хөөн эрүл-мендән батрулна.
Таңһчин эмнлһнә ах эмч Бадм-Һәрән Очрин келсәр, хальдврта гемәс иштә күүнә чинәнь алдрад, тедн сәәнәр кииһән авч чадхш. Тегәд тер харшлтыг уга кеҗ, эрүл-мендинь батруллһна реабилитацин керг-үүлдврмүд давулгдна. Эн гемәр гемтснә хөөн гүүнәр амарн кииһән авдмн биш, тегәд зуг эмчнрин хәләврт кергтә эмнлһ авх кергтә. Деед Яшкулин интернатд үүлдҗәдг немр госпитальд байн дамшлтта эмч-реабилитолог Даван Нүүдлә гемтә улст дөң болна.
Зәрм улс эн гемәс иштә хора дотраһур әрә йовна, эднә чинәнь алдрад, толһань эргәд, кинь давхцад эдн тас уга болна. Энд олн зүсн хуучта улс эмнлһ авна, тегәд күн болһнд онц хәләвр кергтә.
– Күнд кевәр гемнь давҗах улс түрүләд орндан суудг, хөөннь хора дотран йовдг дасна. Зуг хөөннь эдн эрүл-менд харлһна көдләчнрин хәләврт давшурар йовдг болна. Эмнлһнә физкультурин занятьла зерглҗ бидн әәһин гимнастик кенәвидн. Дәкәд бидн хамдан эгшг болн хадвр үзгүд давтнавидн, асхнднь болхла дуд дуулнавидн. Палат болһнд эврә дурта дуд бәәнә. Тиим кевәр эдн кииһин бульңган батрулна. Герүрн хәрхин өмн пациент болһнд бидн сүв-селвг өгч, цааранднь кииһин ямр гимнастик кехинь зааҗ өгнәвидн. Келхд, реабилитацин керг-үүлдврт орлцсн улс дарунь эдгнә, эднә эрүл-мендин бәәдлнь ясрна, - гиҗ Нүүдлә Васильевна келнә.
Коронавирус гем урднь үзгдәд уга бәәсмн, тегәд эдгәҗ авлһна туст эрүл-менд харлһна көдләчнр олн зүсн эв-арһ олзлна. Эн гем күүнә эрүл-мендин бәәдлд ик харшлт күргдгәс иштә реабилитацин керг-үүлдвр туста болҗахинь хальмг эмчнрин дамшлт иткүлҗәнә.

ДООҖАН Наталья