Хальдврта гемәс хөрхин төлә

20-11-2020, 15:49 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Урҗ өдр Әрәсән правительствин Ахлачин дарук Татьяна Голикова коронавирус гемәс хөрлһнә штабин сүүр давулв. Терүнд Хальмг Таңһчин правительствин Ахлачин негдгч дарук –финансин министр Очир Шургучеев болн күцәгч йосна органмудын элчнр орлцв.
Сүүрин йовудт эрүл-менд харлһна халхин медицинск бүрдәцсиг эмәр, кадрмудар тетклһнә, коронавирус гемәр гемтсн улсин төлә орм бүрдәлһнә төр хәләгдв. Тер мет 2020-2021-ч сурһулин җилд 9-ч болн 11-ч классмудын сурһульчнр шаңһа шүүврән өглһнә төрәр күүндвр болв. Дәкәд зәрм регионмудт һазадын орн-нутгудын иргнмүд хәрҗ чадлго амр биш бәәдл тогтсна туск төриг федеральн ведомствсин элчнр босхв.

ДООҖАН Наталья