Медәтнрт нөкд болхар

20-11-2020, 15:48 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий шидр коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин тускар келхләрн нурһлҗ селәнә әмтн гемнҗәнә гиҗ келв. Хаврин-зуни кемд эн хальдврта гем илдкгдсн улсин ик зунь балһсна әмтн бәәсн болхла, ода эдн дунд селәнәхн олн бәәнә. Дәкәд эн гемәс иштә насан барсн улс ик зуудан 65 наснас ах улс бәәнә гиҗ дааврта һардач темдглв. Эдн олн зүсн хуучта болдгас иштә коронавирус гем эрүл-мендин бәәдлднь ик харшлтан күргҗ, эдн күнд кевәр гемтнә. Медәтнр хулд кехәр лавкст, нань чигн талдан төрмүдәр олн әмтн цуглрдг һазрт одад, тенд хальдврта гемәр гемтснь илдкгднә. Тегәд селәдин болн райодын муниципальн бүрдәцст ах үйин улст дөң күрглһнә, хот-хоолар тетклһнә буйнч седклин кергүд бүрдәҗ, эднд килмҗән тусхах кергтә гиҗ министр дуудвр кев.
- Сүл долан хонгт гемтә улсин то невчк баһрҗ эпидемиологическ бәәдл ясрв. Болв тер бийнь бәәдл ода чигн нәрн. Тегәд саглуллһна некврмүдиг күцәх кергтә. Ода таңһчин эмнлһсин улд секгдсн госпитальмудт 400 орм сул бәәнә. Гемнь гиигнәр давҗах төләд амбулаторн кевәр эмнлһ авчах улсиг эмәр өңгәр теткдг болвидн. Таңһчин һардврин дуудврар 17 ординатор төрскн һазртан көдлхәр ирв. Эдн балһсна поликлиникд, райодын эмнлһст болн госпитальмудт көдлҗәнә. Цуг эн баһчудт ик ханлтан өргҗәнәв. Шидр бидн 10 миңһн күүнд ИФА-шинҗллт кеввидн, тедн дундас 30 процентнь медмҗән угаһар эн гемәр гемтснь медгдв. Таңһчин әмтн дунд эн гемин туст иммунитет бәәхиг медҗ авхин төлә 40 миңһн күүнд эн шинҗллт кехәр зуралҗанавидн, - гиҗ Юрий Викторович келв.
Сүл кесн то-дигәр мана таңһчд пандемий эклсн цагас авн 10897 күн гемтв, сүл хонгт 67 күүнд эн илдкгдв. Өдр ирвәс эдгсн улсин то икдәд йовна. Тиигәд, сүл хонгт дәкәд 95 күн эдгв. Таңһчин госпитальмудт чигн эмнлһнд бәәх улсин то баһрад, 569 болв. Райодын эмнлһст үүлдҗәдг госпитальмудт бас пациентнрин то баһрв. Яшкульд ода – 43, Хар Һазра районд – 35, Көтчнрт – 24, Үстин районд 22 күн эмнлһ авчана. Таңһчин эмнлһнд үүлддг 3-ч тойгта госпитальд 268 күн бәәнә, теднәснь 21 күн Деед Яшкульд цааранднь эмнлһ авхар йовулгдв.

Мана зәңгч