Цаһан седкләсн – эмчнрт

30-11-2020, 12:20 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Пандемий эклснәс авн мана орн-нутгт «Негдсн Әрәсә» партин «Эрүл-менд иргч» гидг төсвин медлд «Эмчнрт мана ханлт» гисн керг-үүлдвр күцәгдҗәнә. Коронавирус гемәр гемтсн улст медицинск дөң күргҗ, теднә әм аврлһна халхд үүлдҗ йовх эрүл-менд харлһна көдләчнрт ханлтын үгән нерәдҗ, эднә ач-тус темдглхин төлә эн керг-үүлдвр бүрдәгдсмн. Терүнә медлд мана таңһчд кесг керг-үүлдвр давулгдв, дәкәд чигн цааранднь күцәгдхмн гиҗ зуралгдҗана.
Шидр Элстд «КИТ» гидг хулд-гүүлгәнә төвин улд дарани тиим керг-үүлдвр болв. Хотл балһсна әмтн эмчнрт, дунд медицинск көдләчнрт, фармацевтнрт нерәдҗ ханлтын бичгүд бичв. Эн керг-үүлдвр хальдврта гемәс саглуллһна санитарн некврмүдлә ирлцәтәһәр давулгдв. Сән дурар үүлддг баһчуд эн кергт орлцсн улст медицинск хааһул болн беелә түгәҗ өгв.
- Эн хальдврта гем учрад пандемий эклснәс авн «Негдсн Әрәсә» парть эрүл-менд харлһна көдләчнрт болн ах үйин улст буйнч седклин дөң күргҗәнә. Эн җил «Негдсн Әрәсә» парть таңһчин хойр эмнлһнд «Lada Largus» тамһта маши йилһҗ өгв. Дәкәд таңһчин бичкдүдин медицинск төвиг өдгә цага реанимобиляр теткв. Бидн коронавирус гемәс хөрлһнә кергт орлцҗах эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң күргхәр шуннавидн. Тиигәд, эдниг хот-хоолар, хальдврта гемәс саглуллһна шишлң хувц-хунрар, онц кегдлмүдәр, чирәдән өмсдг медицинск хааһулар, канцелярск эд-таврар тетксн биләвидн. Таңһчин райодар үүлддг бәәрн әңгүдин гешүд бас эн кергт шунмһаһар орлцҗ, дөңгән күргнә. Би эврән бас госпитальд көдлсн биләв, тегәд эн хальдврта гемәр гемтсн улст дөң күргҗәх көдләчнрт олн әмтнә дөң омг-чидл өгдгиг меднәв, – гиҗ «Эрүл-менд иргч» гидг төсвин региональн зүүцүләч, Элст балһсна Хургин депутат Аюша Гиляна келв.
Хулд-гүүлгәнә төвд болсн керг-үүлдврт бәәрн әмтн сән дурар орлцҗ, госпитальмудт көдлҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт бүлән үгән нерәдҗ, эднд ик ханлтта бәәхән медүлв. Күнд-күчр таалд гемтә улсин әм аврлһна халхар үнн кевәр көдлҗәх эмчнрт, дунд медицинск көдләчнрт, лаборантнрт болн фармацевтнрт таңһчин улсин бичгүд урмд өгхнь лавта.

БАТАН Наталья