Бурятин улст нөкд болхар

27-11-2020, 14:42 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнрин баг Бурять Республикд коронавирус гемәс хөрлһнә кергт дөңгән күргхәр һарч йовв. Сүл цагт тенд коронавирус гемәр гемтсн улсин то икдәд нәрн бәәдл тогтв, тегәд ах-дүүнр эднд дөң болхиг сурв, Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин эпидемиолог Оксана Курдюкова, Баһ Дөрвдә района эмнлһнә реаниматолог-анестезиолог Увшин Данил, Яшкулин района госпиталин һардач, инфекционист Бадмхаалһин Алексей болн Октябрьск района эмнлһнә медсестра-анестезист Оксана Зубенко үүрмүдтән дөң болхар одв.
- Бурятин эрүл-менд харлһна министерств коронавирус гемәс хөрлһнд нөкд болхиг сурад маднд бичг илгәв. Мана таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр эн туст байн дамшлт хоршаҗ, эн гемәс эдгәҗ авлһна диг-дара күцәмҗтәһәр бүрдәлһиг сәәнәр меднә. Йисн сарин туршарт мана эмчнр болн дунд медицинск көдләчнр кесг күүнә әм аврҗ, эн хальдврта гемәр гемтсн улсиг эдгәҗ авв. Бригадын ханьд орсн эрүл-менд харлһна көдләчнр госпитальд удан цагт көдлсмн. Мана дөң бурят улст туста болх гиҗ ицҗәнәвидн. Бидн тенд кедү бәәхән ода деерән медҗәхшвидн, – гиҗ Оксана Владимировна келв.
Бадмхаалһин Алексей Яшкулин района эмнлһнд көдлнә, пандемий эклсн цагас авн эн госпиталиг һардв. Һуч һар җилдән инфекционистәр көдлҗ йовх төләдән эн олн зүсн хальдврта гемәс хөрлһнә халхд байн дамшлт хоршаҗ авв. Нег цусн-нег махн болҗах ахнр-дүүнртән дөң болхар йовҗахнь энүнд ик даавр болҗана. Оксана Зубенко бас байн дамшлтта көдләч болна, эн Яшкулин госпитальд хойр селгәнд көдлв. Увшин Данилын өрк-бүлд коронавирус гемәс хөрлһнә кергт авальнь болн көвүнь орлцҗана. Данил Дорджиевичин келсәр, авальнь Джиргал Отрядовна П.Жемчуевин нертә эмнлһнә улд үүлдҗәдг госпитальд зурһан сардан көдлҗәнә. Санл көвүнь кардиохирургин эрдмтә, эн Бакулевин нертә клиникд көдлсмн ода болхла Коммунаркин эмнлһнд коронавирус гемтә улст дөң болҗана. Сурһулян төгсәҗәх Агни күүкнь эк-эцкиннь болн ахиннь үлгүрәр бас эмчин эрдм шүүҗ авхар шиидв.
Бурятьд мана эмчнр һурвн долан хонгтан бәәхмн гиҗ зуралгдҗана. Болв эднә дөң кергтә болхла, эдн дәкәд чигн тенд үлдҗ коронавирус гемтә улст дөң күргхмн.

ДАВАН Наталья
Авторин цоксн зург