• Кўн болєн дааврта болый!

  Пандемий эклсніс авн мана тањєчд 6424 кўн эн хальдврта гемір гемтсн бііні. Тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин зіњглсір, сўл хонгт дікід 65 кўн эн гемір гемтснь илдкгдв. Темдглхіс, ґцклдўр эн гемір гемтсн улсас 65 кўн эмнлє авад эдгсні хґґн госпиталяс герўрн хірв. Ут тоодан мана тањєчд 3819 кўн эдгсн бііні.

  • 30-09-2020, 09:01
 • Саглуллєна некврмўд кўціхмн

  Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерств зіњглсір, пандемий эклсніс авн мана тањєчд коронавирус гемір 6359 кўн гемтв. Сўл хонгт кесн то-дигір, дікід 59 кўн эн хальдврта гемір гемтснь илдкгдв. Эмнлє авад эдгсн улсин то ут тоодан 3754 кўн болна, тедніснь 41-нь шидр госпиталяс єарв. Тањєчин эмнлєсин улд ўўлдљідг госпитальмудт 550 кўн эмнлє авчана, тедніснь 15 кўн кўнд кевір гемнљіні, долань ИВЛ-аппаратд бііні.

  • 29-09-2020, 12:54
 • Оютнр дөңгән күргҗәнә

  Пандемий шиңкән эклҗәсн цагт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Т.Хахлынован нертә медколледжин ах курсмудын оютнрла харһҗ, эдн хальдврта гемәс хөрлһнә дааврта кергт орлцҗ, ах үүрмүдтән дөң болхиг сурсн билә. Тер харһлтд сурһулян төгсәҗәх оютнр орлцсмн, тегәд кесгнь Бату Сергеевичин дуудвриг дөңнәд, хальдврта гемәс эдгәлһнә госпитальмудт көдлх санаһан медүлсмн.

  • 29-09-2020, 09:33
 • Саг бііх кергті

  Сўл цагт нарт делкід коронавирус гемин туст біідл дікніс нірн болљахас ишті зірм орн-нутгуд хаслєна диг-дара дікніс зарлгдсн бііні. Мана орн-нутгт чигн бас эн гемір гемтсн улсин то баєрљахш. Пандемий эклсніс авн мана орн-нутгт нег сай єар кўн эн хальдврта гемір гемтв. Ірісін ах санитарн эмч Анна Попован батлсн тогтаврас ишті єазадын орн-нутгудас самолетар нисч ирсн улс єурвн ґдрин эргцд эрўл-мендин біідлін шинљлљ, коронавирус гем илдкљ авлєна ПЦР тест эрк биш кех зґвті.

  • 25-09-2020, 16:12
 • Гемті улсин то баєрљахш

  Коронавирус геміс хґрлєні бачм біідлин штабин то-дигір мана тањєчд пандемий эклсніс авн 5963 кўн эн хальдврта гемір гемтв. Сўл хонгт дікід 78 кўўнд эн гем хальдв. Харм тґрхд, гемтсн улсин тонь баєрљахш, коронавирус илдкгдсн улсин то зурєан мињєнд кўрч йовна. Тањєчин эмнлєсин улд ўўлдљідг госпитальмудт 557 кўн эмнлє авчана, тедніснь 8-нь кўнд кевір гемнљіні. Эн хальдврта геміс ишті 67 кўн імнісн хаєцв.

  • 22-09-2020, 14:31
 • Хальмг эмчнрин үүлдвриг үнлв

  Давсн долан хонгт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән эрүл-менд харлһна министерствин фтизиопульмонологин болн хальдврта гемин медицинск шинҗллтин Келн-улсин төвин көдләчнрлә харһв. Федеральн экспертмүд таңһчин Толһач Әрәсән эрүл-менд харлһна министр Михаил Мурашкола болсн күүндврин ашар ирсмн. Эдн коронавирусн гемәс хөрлһнә таалд таңһчин эрүл-менд харлһна системин көдлмшиг үнлх күслтәһәр ирв. Келн-улсин төвин бүрдәмҗин-методическ көдлмшин төрәр үүлддг директорин дарук Вадим Тестов болн фтизиатр, пульмонолог Евгений Попов коронавирус гемәс хөрлһнә көдлмш күцәлһнд орлцҗах эмнлһсин үүлдвриг үнлв.

  • 21-09-2020, 17:17
 • Түргн дөң күргхәр

  «Түрүн медико-санитарн дөң күрглһнә делгрлт» гидг региональн төсвин медлд мана таңһчд санавиацар бачм дөң күрглһнә керг-үүлдврмүд күцәгдҗәнә. Эн җил эн төсвин керг-үүлдврмүд бәәдл-җирһлд тохралһна төлә 75 сай арслң йилһгдсмн, терүнәснь 98 процентнь федеральн бюджет даав. Эн кергт йилһгдсн мөңгәр санавиацин бригад 115 дәкҗ бачм дөң күргхин төлә һарч йовхмн. Эн җил санавиацин туслмҗиг «Авиакомпания СКОЛ» гидг ООО болн «Санавиацин келн-улсин цергллт» гидг АО күргҗәнә.

  • 15-09-2020, 15:38
 • Хальдврта геміс тірлє кељіні

  Эн ґдрмўдт тањєчин эмнлєст гриппіс тірлєні кем эклсн бііні. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министр Кикені Юрийин зіњглсір, эн дааврта керг-ўўлдвр дигті-даратаєар давулгдхин тґлі кергті вакцин йилєгдсн бііні. Мана тањєчд тўрўлід 30 мињєн вакцин йилєгдв, удл уга дікід немр 100 мињєн вакцин авч ирхмн. Хамгин тўрўнд бичкдўд, хуучта болн ах ўйин улс, сурєуль-эрдмин болн эрўл-менд харлєна кґдлічнр болн саата кўўкд улс тірлє авхмн гиљ министр темдглв.

  • 11-09-2020, 13:43
 • Госпиталь тосхлєна тґр хаєлгдљана

  Ґцклдўр Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министр Кикені Юрий болн Роспотребнадзорин Хальмг Тањєчар ўўлддг заллтын єардач Санљин Љањєр шуд залєлдана эв-арєар коронавирус гемин туст тогтсн біідлин тускар тодрха ціілєвр ґгід, імтиг соньмсулљах сурврмудт хірў ґгв.

  • 09-09-2020, 13:25
 • Баһчуд төрскн һазртан көдлхиг урмдулхар

  Эн җил мана таңһчд 18 модульн ФАП тосхгдхмн гиҗ зуралгдҗана. Нидн таңһчин селәдт 12, урзн болхла 6 фельдшерск-акушерск пункт углҗ тәвгдсн билә. Бичкн селәдт бәәдг әмтнд цаглань түрүн медицинск дөң күргҗ, олн зүсн гемәс эдниг саглулҗ тәрлһ кехин, эднә эрүл-менд шинҗлҗ чинртә туслмҗ күргхин төлә өдгә цага ФАП-муд тосхгдҗана.

  • 08-09-2020, 14:26