• Ач-тусинь хірўлхір

  Дґрвн сар хооран COVID-19 гидг хальдврта гем мана љирєлин йовудыг соляд, эврі ўлмієін кўргв. Урднь ўзгдід уга гемлі тањєчин обсерватормудт, госпитальмудт болн шинљллт кедг учрежденьст кўсдундур мињєн эрўл-менд харлєна кґдліч ноолда кељ йовна. Тедн дунд 400 эмч, 800 дунд медицинск кґдліч, 250 санитарк болн 100 љолач ўнн-чик седклтієір кґдлљ, імін болн эрўл-мендін ірвллго кґдлљіні. Нег ўлў ода, єањ халун ґдрмўд зогсљах цагла эдн ик зовлњ эдлљ бачм біідлд кґдлх зґвті болљана. Болв тер бийнь эдн кґдлмшін даавртаєар кўціљ, гемті улст дґњгін кўргљ, кўн болєнд цаєан седклін нерідні.

  • 13-07-2020, 17:31
 • Чирідін хааєул ґмсљ, саг біітн!

  Коронавирус тўрўн болљ илдкгдсн цагт эн гем маднд іімшг учрашго гиљ бидн сандг билівидн. Зуг эн хальдврта гем дарунь тўгід, цуг нарт-делкід біідг імтнд ик харшлтан кўргљ йовна. Харм тґрхд мана тањєчд ода 2107 кўн эн гемір гемтсн бііні. Хірнь тедніснь 1276 кўн кергті эмнлє авсна хґґн эдгв гиљ тањєчин эрўл-менд харлєна министерств зіњглљіні.

  • 10-07-2020, 16:30
 • Эмчнриг ачлв

  Шидр П.Жемчуевин нерті тањєчин эмнлєні хойр кґдлічиг «Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна делгрлтд ик тівцін орулсн тґліднь» гидг кўндті темдгір ачлв. Эннь хирург Мулана Кема болн мобилизационн белдврин болн гражданск харслтын іњгин єардач Зубрика Анна мґн.

  • 09-07-2020, 11:26
 • Садв гемті улст туслхин тґлі

  Одахн садв геміс хґрлєні тањєчин диспансерт компьютерн томограф-16 гидг аппарат углљ тівгдв. Терўг тівхин тґлі санитарн некврмўдлі ирлцўлљ шишлњ орм тогтагдв. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министрин 1-ч дарук Динкина Галина, Элст балєсна толєач Орзан Николай болн П.Жемчуевин нерті тањєчин эмнлєні лучевой шинљллтин іњгин єардач Потнян Светлана углљ тівгдсн оборудовань ямр кевір кґдлљіхиг хіліхір диспансерт ирв.

  • 09-07-2020, 11:10
 • Хґ мґсті Эрдмд нґкд болый!

  Элст балєснд біідг хґ мґсті Бадмин Эрдм кўнд гемті тґрв, тегід тўрўн ґдрісн авн энўнд ніімн месллє кев. Кґвўнд ВПР, нурєна ясна, толєан экні болн нань чигн кўнд гем илдкгдв. Ода экнь Израиль орн-нутгин Ассута гидг клиникд Эрдмиг авч йовхар мґњг цуглулљана. Теднлі бичг авлцсна хґґн эднд эн љилин эклцір болн мґчн сард тенд месллє кехмн билі, болв кергті мґњгн уга болад болн нарт-делкід коронавирус гем учрад іімшгті біідл тогтснас ишті тернь хооран саагдв. Бидн бичкн кґвўні эк Бадмин Антонинала кўўндід, месллє келєнд кедў мґњгн кергті болљахар соньмсвидн.

  • 07-07-2020, 16:58
 • Єоољурин интернатд госпиталь ўўлдљіні

  Шидр Сарпан района Єоољур селінд біідг психоневрологическ интернатд эмнлє авчах болн тенд біідг улс дунд коронавирус гем илдкгдснь медгдв. Тўрўлід тенд 15 кўн гемтсн билі, болв хґґннь 196 кўн гемтснь медгдв. Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату тер дарунь селвлці давулљ, тогтсн нірн біідлиг яслєна, гемті улсин эмнлє келєні тґлі таал тогталєна тґриг хаєлв. Социальн учрежденьд учрсн йовдлыг тањєчин Толєач эврі бўртклєнд авч, эн гем цааранднь тўгшгон тґлід цуг кергті саглулгч керг-ўўлдврмўд кўціх чањє неквр тівв.

  • 02-07-2020, 18:07
 • Эрўл-менд харлєна кґдлічнр кергті

  Хальмг Тањєчин социальн делгрлтин, кўч-кґлсні болн кґдлмшір тетклєні министерствин зіњглсір, моєа сарин эклціс авн мана тањєчд 5698 кўн кґдлмш олљ авхд дґњ болхиг сурв. Сўл кесн то-дигір мана тањєчд 5799 кўн кґдлмш уга улсин тоод бііні. Сўл љилмўдт імтн ґрк-бўлиннь тељіл икдўлхин, ґгъялљ авсн мґњгиг даахин тґлі ик балєсдт эс гиљ ар ўзгт біідг регионмудт кґдлљ йовхнь нуувч биш. Кесгнь ґрк-бўлірн чигн талдан єазрур нўўљ, тенд кґдлмш олљ авна.

  • 25-06-2020, 13:58
 • Сін ґдриг хамдан темдглв

  Эрўл-менд харлєна кґдлічин Ґдр эн љил байрин хург угаєар давсн бийнь олн љилдін эн халхд кґдлљ йовх улсин ач-тус эрк биш темдглгдв гиљ келх кергті. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министр Кикені Юрий селекторн селвлці давулљ, онлайн эв-арєар ўўрмўдін сін ґдрлі йґрів. COVID-19 гем учрад, цуг нарт делкід нірн біідл учрсн цагт мана тањєчин эрўл-менд харлєна кґдлічнр арє-чидлін агсад, кґдлмшін ниитієір кўцієід, гемті улст ґґдін чинрті сін эмнлє кўціљіні гиљ министр темдглв.

  • 23-06-2020, 14:33
 • Ірісін Президент хальмг эмчнриг ачлв

  Шидр Ірісін Президент Владимир Путині зірлгіс ишті мана орн-нутгт хойр шин ґґдін ачлвр бўрдігдв, эннь Николай Пироговин нерті орден болн Крымск Лукан нерті медаль. Эдн хальдврта геміс хґрлєнд ач-тусан кўргсн, терўніс эдгіљ авлєна эв-арєс болн эм ўўдіљ єарєсн, гемтсн кўўні ім аврсн болн медицинск дґњ кўрглєиг бўрділєнд тівцін орулсн Ірісін болн єазадын орн-нутгудын эмнчрт болн сін дурар ўўлддг улст бірўлљ ґггдхмн. Николай Пирогов нерті орс эмч болн номт біісмн, эн цергі хирургий тогтасн болн анестезийин сурєуль бўрдісн кўн болна. Лука Крымский бас нерті орс болн советск хирург, номт билі.

  • 23-06-2020, 14:31
 • Эврі улстан церглљідг тањєчин эмчнр

  Мањєдур мана орн-нутгт эрўл-менд харлєна кґдлічин Ґдр темдглгдх. Эрўл-менд харлєна кґдлічин эрдм кезі чигн кўндті, тоомсрта болн дааврта гиљ тоолгдна. Эндр цуг кґрсті єазр деер коронавирус гидг хальдврта гем учрад, нірн біідл тогтсн цагт эн эрдмин улс олна нўўрт йовна. Эдн тґвкнўн болн дііні цагт олн імтнд дґњгін кўргљ, іімшгті керг кўціљ, імін ірвллго церглдг улс болљана.

  • 20-06-2020, 08:29