• Сурєулян сіінір сурхин тґлі

  Удл уга сурєулин шин љил эклід, бичкдўд школд орх. Зуни єурвн сардан амрсна хґґн дікніс сурєуль сурхд эднд кўнд болдгнь нуувч биш. Специалистнрин кесн шинљллтір 1-ч класст орсн бичкдўд кўсдундур сардан, 5-ч классин сурєульчнр сардан, наадк классмудт сурдг кўўкд-кґвўд хойр-єурвн долан хонгтан школын диг-даранд иљлдні. Бичкдўд сурєулян сіінір сурхин тґлі эрўл-менд, седклнь тґвкнўн бііх зґвті болљана, тегід эмчин селвг эк-эцкнрт болн багшнрт туста болх гиљ сангдна. Тањєчин бичкдўдин медицинск Цутхлњгин эмч-педиатр Любовь Оджаева мана умшачнрт иим сўв-селвг ґгв.

  • 29-08-2019, 12:04
 • Ховр аппарат олзлгдљана

  Шидріс П.П.Жемчуевин нерті тањєчин больницд «Plasauto sigma» гидг эмнлєні плазмафарез эклід олзлгдљана. Цус цеврлўллєні иим аппарат хатяр олзлгдна, мана тањєчас нань Ґмн ўзгин болн Ар Кавказин федеральн округудт эн аппарат уга. Эн аппарат бґґрин орчд эмнўллєні болн эмнлєні плазмарезин процедурин тґлі олзлгдна. Цус цеврлўлљ гўўлгні. Эн аппаратын ончинь юундв гихлі, урднь кўсдундур сарин туршарт эмнлєн кўцігддг біісн болхла, ода долан хонгин эргцд эмнлєн давна. Нег процедурин йовудт 16 литр цусн болн 6 литр плазм гўўлгљ ясрулгдна. Ірісід иим аппарат зуг 22 балєснд бііні.

  • 29-07-2019, 12:40
 • Бийдін тааста керг-ўўлір соньмсна

  Ґдгі цагт кенднь чигн кўнд болљана. Нег ўлў кґгшдт, эрмдгті улст болн ґнр ґрк-бўлмўдт социальн халхин дґњ керглгдљіні. Мана тањєчд социальн теткврин хґр єар шањєа учреждень кґдлљ, кесг мињє єар кўўнд дґњ болљана. Тер мет медіті улс гер деерін социальн туслмљ авна. Элстд олн љилдін імтні социальн теткврин тањєчин комплексн Цутхлњ (БУ РК «РКЦСОН») ўўлдљіні. Энўні кґдлічнр Светлана Романа єардврт ґдгі цагин некврлі ирлцљ, кґдлмштін шин эв-арє олзлљ шунљ кґдлні.

  • 29-07-2019, 12:38
 • Селіні эмчнрт сін таал тогтахар

  Шидр Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министрин ўўл дааљадг Юрий Кикенов «Калмыкия» РИА-н барин Цутхлњд журналистнрла харєад, келн-улсин тґсвір кўцігдх керг-ўўлдврмўдин тускар тодрхаєар келв. Харєлтын эклцір дааврта єардач тањєчин эрўл-менд харлєна кґдлічнриг одахн темдглгдсн сін ґдрлі йґрієід, кесг мињєн кўн эн халхд ўнн кевір кґдлљ йовхиг темдглв.

  • 20-06-2019, 09:24
 • Хамдан сін ґдриг темдглв

  Нидніс авн Целинн района імтнд медицинск дґњ кўрглєн Элст балєсна поликлиникин медлд орсмн. Балєсна поликлиникин мґњгір района зірм эмнлєні учрежденьст ясврин кґдлмш кегдљ, біірн імтнд сін таал тогтагдв. Ўлгўрнь, Хар Булг селінд эмчин офис шинрўлгдв. Эндр эн тґр цааранднь хаєлгдљана, района імтнд кўргљіх медицинск туслмљин чинр ясрљана. Элст балєсна поликлиникин болн Целинн районд ўўлддг эмнлєні учрежденьсин коллективс хамдан эрўл-менд харлєна кґдлічин Ґдриг темдглв.

  • 20-06-2019, 09:18
 • Селін єазрт эмчнр кергті

  Эн љиліс авн мана орн-нутгт «Эрўл-менд» гидг келн-улсин тґсв кўцігдљіні. Эн программар тањєчин эрўл-менд харлєна учрежденьсин материальн-техническ ул батруллєна, селінд ФАП тосхлєна, больницсиг специалистнрар тетклєні болн нань чигн тґрмўд хаєллєнд федеральн бюджетіс кесг сай арслњ йилєгдхмн. Эрўл-менд харлєна кґдлічнр болн эгл улс цуг эн тґрмўд кўцімљтієір хаєлгдљ медицинск туслмљин чинр ясрх гиљ ніілљіні.

  • 28-05-2019, 10:00
 • Бўлін нўдірн хіліљ

  Элст балєсна поликлиникин процедурн кабинетд єуч шаху љилдін кґдлљіх медсестра Валентина Абушаеваг пациентнр кўндлні. Цусан ґгхір болн тірлє авхар ирдг улс Валентина Анджаевна гиигн єарта гиљ келні, тегід энўні селгін болхла байрлна. Намгоновихні ґрк-бўл Кґтчнрі района Чкаловский селінд біідг билі. Эдні ґрк-бўлд зурєан ўрн біісмн.

  • 22-05-2019, 10:36
 • Эрўл-мендин біідлін шинљлтн

  Май сарин 14-д цуг нарт-делкід гипертония геміс хґрлєні Ґдр темдглні. Эн ґдр медицинск профилактикин іњгин болн «Эрўл-менд» Цутхлњгин специалистнр Т.Хахлынован нерті медколледжин волонтермудла хамдан эн геміс хґрлєні керг-ўўлдвр давулв. Балєсна імтн терўнд орлцљ, цусна дарлтын шинљллт кев. Цусна дарлтнь ґґдлсн улст эмчнр чик авг-бірцин туст сўв-селвг ґгід, эн геміс хґрлєні туст кех-кўціх керг-ўўлдврмўдин тускар ціілєв. Ут тоодан 70 шаху кўн эрўл-мендин біідлін шинљлв.

  • 15-05-2019, 12:39
 • Хамдан кґдлљіх ўўрмўднь кўндлні

  Хґрн шаху љил хооран Элст балєсна 1-ч тойгта дундын школ тґгсісн баахн Валерий Палец дунд медицинск кґдлічин эрдм дасхар шиидв. Эдні ґрк-бўлд эрўл-менд харлєна халхд кґдлљіх улс уга билі, тегід энўні шиидвриг ґґрхн элгн-садн байртаєар тосв.
  Т.Хахлынован нерті медицинск училищд сурад, эн 1998 љилд тањєчин больницд гемодиализин іњгд кўч-кґлсні хаалєан эклв.

  • 14-05-2019, 10:09
 • Судцна гемиг сіінір эмнні

  Ґцклдўр «Калмыкия» республиканск зіњгллєні агентствд тањєчин эрўл-менд харлєна министрин дарук Николай Шараповла болн профессор С.И. Ларині нерті флебологийин болн проктологийин тањєчин Цутхлњгин єардач Сергей Ларинлі харєлт болв. Эдн эн медицинск Цутхлњ яєљ бўрдсні болн энўні ўўлдврин тускар келљ ґгч, тањєчин олнд зіњгллєні эв-арєсин журналистнрин сурврмудт хірў ґгв.

  • 27-04-2019, 12:34