Хойр нилх тґрљ єарв

18-05-2020, 19:20 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Мана тањєчд 11 саата кўўкд кўн коронавирус гемір гемтснь илдкгдсні тускар О.Шунгаеван нерті нилхд тґрлєні Тґвин ах эмч Ермошкан Тамара зіњглсн билі. Цуєар эдн эмчнрин хіліврт біів, тедні эрўл-мендин біідлиг шинљллєиг болн кергті эмнлє кехиг Москвад біідг федеральн Тґвин специалистнр зааљ бўрткљіні. Телемедицині эв-арєар эмчнр сўв-селвгін ґгід, саата кўўкд улс эдгљ, ўрднь эрўл-менд тґрљ єархин тґлі хамцу ўўлдљіні. Темдглхіс, гемті кўўкд улсин кесгнь эдгсн бііні.
Алдр Диилврин ончта ґґнин Ґдрлі арвн долата баахн бер цаєан тґр болад, кґвў єарєв. Тґрљ єарсн кґвўн 3280 грамм татад, Апгарин то-дигір 8 балл хоршаснь болн COVID -19 гем илдкљ авлєна шинљллт кесні хґґн хальдврта гем энўнд харшлт кўргсн угань медгдв. Болв тґрљ єарсн нилхиг экіснь салєад, эрўл-мендин біідлинь шинљлв. Баахн экд болн ўрнднь коронавирус гем угаєинь хойрдад кесн шинљллт медўлсні хґґн эдниг гертнь тівв. Хґґннь єучн долата бер цаєан тґр болад, кўўк єарєв, эдні ґрк-бўлд эннь єурвдгч ўрн болна. Кўўкн бас 8 балл хоршав, эн 3700 грамм татв. Тґрљ єарсн нилх кўўкиг тањєчин бичкдўдин эмнлєні Тґвин эмчнрин хіліврт йовулв, экнь болхла хальдврта геміс эдгілєні госпитальд цааранднь эмнлє авчана. Эн кўўкд улст ґґдін дамшлтта эмч Саган Надежда дґњгін кўргљ, цаєан тґр болхднь нґкд болв. Тер мет эмч инфекционист Санзра Ирина, неонатолог Адян Мария, медсестрас Нўдлчин Светлана, Троицкаян Екатерина, Сохра Кема, Церні Надежда болн Мухлені Любовь цаєан тґр боллєнд дґњ кўргљ бас орлцв. Эдн ўўлдврін ґґдін кемљінд бўрдіљ, хамцу нґкцљ цугинь кўцісні ашт саата кўўкд улс гиигнір цаєан тґр болљ, ўрднь бат болн чањє-чиирг тґрљ єарв.
Надежда Мунановна коронавирус гемір гемтсн кўўкд улсин эрўл-менд харљ, хальдврта геміс эдгілєні госпитальд кґдлљіні. Эмч саата кўўкд улсин эрўл-мендин біідл шинљлљ, федеральн эмнлєні Тґвин специалистнр ґгсн сўв-селвгиг кўцісн деерін эднлі кўўндљ, соньмсулљах сурврмудтнь ціілєвр ґгні. Эн хальдврта гем нилхд харшлт кўргшгон тускар, эмчнрин сўв-селвгиг кўціљ, кергті эмнлє авсна хґґн эдн эдгљ эрўл-менд ўр єархєин тускар Надежда Мунановна эднлі кўўндні. Эмчин цаєан седкл болн бўлін ўг кўўкд улсиг тґвкнўлљ омг ґгні.
Хальмг Тањєчин ачта эмч Саган Надежда эрўл-менд харлєна халхар єуч єар љилдін Элстин нилхд тґрлєні Тґвд кґдлљіні. 1988 љиліс авн эн кесг кўўкд улст цаєан тґр болхднь нґкд болљ, эдні эрўл-менд харлєнд ик тівцін орулљ йовна. Эн ґґдін мергљлтті болн байн дамшлтта эмч болна, хамдан кґдлљіх ўўрмўд дунд кўндллє олв. «Эн хальдврта геміс хґрлєнд кґдлхд йир дааврта болн кўнд. Болв тер бийнь бидн цуєар арє-чидлін агсљ, ниитієір кґдлљ, кергін ўнн-чик седклтієір кўціхір шуннавидн. Йирин цаєан тґр болсн кўўкд кўўнд дґњ кўрглєн іімшгті болн дааврта керг болна. Коронавирус гемір гемтсн кўўкд улс цаєан тґр болснь тўрўн болљ учрв, тегід хойр дам дааврта болв. Бидн хальдврта геміс саглуллєна шишлњ хувц-хунр ґмсід, цуг некврмўдиг кўціљ дґњгін кўргвидн. Ода госпитальд хойр саата кўўкд кўн мана хіліврт бііні, эдн гиигнір коронавирус гемір гемтв. Кўўк єарєсн кўўкд кўн бас энд бііні, кергті эмнлє авчана, хойрдад кесн шинљллт эдгсинь герчлхлі энўг гертнь тівх. Цуєар эдгљ эрўл-менд бііхнь маднд хамгин єоллгчнь болљана. Эн іімшгті болн хальдврта геміс саглљ бийін хілітн, гертін суутн гиљ дуудвр дікід нег кељінівидн», - гиљ Надежда Мунановна келні.

ДАВАН Наталья
ЗУРГТ: Хальмг Тањєчин ачта эмч Саган Надежда госпитальд кґдлљіх кем