• Эрўл-мендин біідлін шинљлтн

  Май сарин 14-д цуг нарт-делкід гипертония геміс хґрлєні Ґдр темдглні. Эн ґдр медицинск профилактикин іњгин болн «Эрўл-менд» Цутхлњгин специалистнр Т.Хахлынован нерті медколледжин волонтермудла хамдан эн геміс хґрлєні керг-ўўлдвр давулв. Балєсна імтн терўнд орлцљ, цусна дарлтын шинљллт кев. Цусна дарлтнь ґґдлсн улст эмчнр чик авг-бірцин туст сўв-селвг ґгід, эн геміс хґрлєні туст кех-кўціх керг-ўўлдврмўдин тускар ціілєв. Ут тоодан 70 шаху кўн эрўл-мендин біідлін шинљлв.

  • 15-05-2019, 12:39
 • Хамдан кґдлљіх ўўрмўднь кўндлні

  Хґрн шаху љил хооран Элст балєсна 1-ч тойгта дундын школ тґгсісн баахн Валерий Палец дунд медицинск кґдлічин эрдм дасхар шиидв. Эдні ґрк-бўлд эрўл-менд харлєна халхд кґдлљіх улс уга билі, тегід энўні шиидвриг ґґрхн элгн-садн байртаєар тосв.
  Т.Хахлынован нерті медицинск училищд сурад, эн 1998 љилд тањєчин больницд гемодиализин іњгд кўч-кґлсні хаалєан эклв.

  • 14-05-2019, 10:09
 • Судцна гемиг сіінір эмнні

  Ґцклдўр «Калмыкия» республиканск зіњгллєні агентствд тањєчин эрўл-менд харлєна министрин дарук Николай Шараповла болн профессор С.И. Ларині нерті флебологийин болн проктологийин тањєчин Цутхлњгин єардач Сергей Ларинлі харєлт болв. Эдн эн медицинск Цутхлњ яєљ бўрдсні болн энўні ўўлдврин тускар келљ ґгч, тањєчин олнд зіњгллєні эв-арєсин журналистнрин сурврмудт хірў ґгв.

  • 27-04-2019, 12:34
 • Ветеранмудын эрўл-мендинь шинљлв

  Алдр Диилврин байрин ґмн ґргнд П.Жемчуевин нерті тањєчин больницин консультативн поликлиникин эмчнр дііні ветеранмудт одад, гертнь диспансерн хілівр кев. Поликлиникин ах эмч Евгения Манжикован келсір, љил болєн эдн дііні ветеранмудын эрўл-мендин біідл шинљлљ, эдні диспансеризац давулна. Май сарин 9 кўртл иим керг-ўўлдврмўд давуллєн сін авъяст тохрв гиљ келљ болљана. Эн љил эмчнрин седвірір ветеранмудыг гер деернь одад хілів.

  • 23-04-2019, 09:41
 • Эдн імтні ім аврна

  2007 љиліс авн Ірісід апрель сарин 20-д донорин Келн-улсин Ґдр темдглгдні. Мана тањєчд эндр мињє шаху кўн Ірісін ачта донорин нер зўўні. Эдн цуєар дґч шаху дікљ цусан ґгч, кўнд гемті, зеткрлі харєад шарх-шав авсн улст дґњ болсмн. Тиим улсин негнь бає наста Очр Хамуров. Эн «Цусна Цутхлњ» гидг учрежденьд фельдшерар кґдлні. Тўрўн болљ эн Т.Хахлынован нерті медколледжд сурчасн цагтан цусан ґгсмн. Сурєуль сурчасн цагтан ўўрмўдтієін хамдан бііљ-бііљієід цусан ґгдг билі.

  • 20-04-2019, 10:50
 • Ачинь хірўлљ ачлв

  Т.Хахлынован нерті медицинск колледжин директор Виктор Азыдов «Донорск љисі делгрўллєнд нилчін кўргсн тґлідін» гидг Ірісін медико-биологическ федеральн Цутхлњгин медаляр ачлгдв. Ґґдін ачлвриг В.Азыдовд Хальмг Тањєчин цусна Цутхлњгин ах эмч А.Максимов бірўлљ ґгв.

  • 17-04-2019, 15:45
 • Бичкдўд килмљті хіліврт бііні

  Мана тањєчд ўўлдљідг бичкдўдин Гер ор єанцхн иим учреждень болна. Энд тґрљ єарсн нилхдіс авн дґнті кўўкд-кґвўд кўртл специалистнрин хіліврт бііні гиљ келх кергті. Эк-эцкнриннь тетквр уга ўлдсн, ґнчн болн љирєлин кўнд таалд туссн ґрк-бўлмўдин бичкдўд эн учрежденьд цаг зуур бііљ чадљана. Темдглхіс, бичкдўд энд сін таалд, эмчнрин килмљті хіліврт бііні.

  • 17-04-2019, 15:19
 • Эрўл-менд біітн!

  Урљ ґдр цуг нарт-делкід эрўл-мендин Ґдр темдглгдв. Эн ґдрт нерідгдљ мана орн-нутгт «Эрўл-менд біітн!» гидг керг-ўўлдвр бўрдігдв. Мана тањєч бас терўнд орлцљ, Элст балєсна цутхлњ талвњд ґргмљті керг-ўўлдвр давулв.

  • 09-04-2019, 10:01
 • Ірісін ачта донорин тускар

  Нидн Ірісін цусна цергллтд кґдлљіх дунд медицинск кґдлічнрин марєанд мана тањєчин «Цусна цутхлњ» гидг учрежденя ах медсестра Ольга Динькиева 3-ч орм эзлсн билі. Ольга Борисовна эн чинрті марєанд диилічнрин тоод орснь хара биш гиљ хамдан кґдлљіх ўўрмўднь темдглні. Эн тањєчин эрўл-менд харлєнд дґч шаху љилдін кґдлљіні, тедніснь Цусна Цутхлњд єучн долан љилдін ўнн-чик седклтієір ўўлдљ йовна.

  • 04-04-2019, 16:57
 • Гериатр медітнрт дґњгін кўргні

  Одахн Ірісін эрўл-менд харлєна министерств ах ўйин иргнмўдт љирєлин чинр ґґдлўллєні программ кўцілєні тґрір видеоселекторн селвлці давулв. «Ах ўй» гидг тґсвин єол кўсл – медіті улс 67 нас кўртл эрўл-менд болн чањє-чиирг біілєиг ясруллєн болљана. Эн кўслд кўрхин тґлі медицинск дґњ кўрглєиг ясрулх, ах ўйин улсин эрўл-менд хардг эмч-гериатрин ўўлдвриг шунмєадулх кергті.
  РФ-н эрўл-менд харлєна министерствин медицинск дґњ бўрділєні болн санаторн-курортн кергин департаментин директорин дарук Эльмира Вергазован темдглсір, Хальмг Тањєч болн Волгоградск область ах ўйин улст чинрті медицинск дґњ кўргдг регионмудын тоод орна. Зірм регионмудт ода чигн гериатр эмчнр уга.

  • 04-04-2019, 16:55