• Ханлтын ўг. Арєлачнр – бичкдўдин эрўл-менд харлєнд

  Эндрк амр биш цагла тањєчин эрўл-менд харлєна учрежденьст арєлачнр, тґрскнч седклті улс, селіні эдл-ахус болн предприятьмўд буйнч седклірн дґњгін кўргљіхнь темдгті. Шидр Манљин Валентинан нер зўўљіх тањєчин бичкдўдин эмнлєні тґвин кґдлічнр иим улст ханлтан ґргљ, дорас ґсч йовх бає ўийн эрўл-менд батруллєнд болн харлєнд эдн ик дґњ-тусан кўргсин улсин нерд заав.

  • 23-04-2020, 22:15
 • Буйнч седклин дґњ

  COVID-19 хальдврта гем тўгљіх кўнд цагла кесг імтн буйнч седклин керг-ўўлдврмўд кўціљ, гемті улсиг эмнлљіх эмчнрт дґњгін кўргхір шунљана. П.Жемчуевин нерті тањєчин эмнлєнд нег єазра улс буйнч седклірн дґњгін кўргљ, эн геміс саглуллєна кегдлмўд, тенд эмнлє авчах улсин тґлі хот-хол хулдљ авч илгіљіні. Шидр эмнлєні ах эмч Бадм-Єірін Очр зіњглсір, Хальмг Тањєчин селіні эдл-ахун министерств эдниг хот-хоолар теткв. Эн кергт 100 мињєн арслњг олзлгдв.

  • 16-04-2020, 18:13
 • Ґр-ґвч седкл. ХАМДАН ГЕМИГ ДИИЛХВИДН!

  Ґр-ґвч улс мадн дунд бііні. Мана тањєчд карантин зарлсна хґґн Интернетд љирєлин кўнд біідлд туссн імтн эвріннь тўрў біідлин тускар зіњглід біів. Троицкое селінд біідг «Цагда» гидг нерті бичкдўдин лагерин директор Шаран Лейла (зургт) эн угатя улст нґкд болхин тґлі волонтерск љисі бўрдіхір шиидв. Эн ухаєарн хамдан кґдлдг улсла, ўўрмўдлі хувалцхла, тедн Лейлан седвіриг дґњнв. Дарунь баєчуд цуглрад, эврі мґњгірн арвн шаху угатя ґрк-бўлд хот-хол хулдљ авад демін кўргв. Болв волонтермуд эврі чидлірн цугтаднь нґкд болљ эс чадсан медв. Яєад гихлі угатя улс районд дала.

  • 14-04-2020, 16:08
 • Сбербанк Хальмгин волонтермүдт 5 000 харслһна халхц өгв

  Сбербанкин өгсн халхцс хаҗуһас дөң-нөкд угаһар йовҗ чаддго болн медәтә улст дөң-тусан күргҗәх волонтёрмүдин штабмудт зөрүлгдв. Апрель сарин 8-д Сбербанк олн улс дунд гем тархагдсна цагт #МЫВМЕСТЕ гидг нег-негндән дөң күрглһнә акцт бас орлцв. Таңһчин волонтёрмүдин штабмуд 5000 халхц авв. Әрәсән цуг регионмудт банк ут тоодан 700 миңһн халхц һарһҗ өгв. Волонтёр болх саната күн болһн мывместе2020.рф гидг шишлң сайтд орад, нер-усан бичҗ орулад, карантинд бәәх әмтнд әәмшг угаһар дөң күрглһнә техникин зокалын халхар шишлң инструктаж авч чадҗана. Эврә дурарн волонтёр болсн улс гертәсн һарч чаддго әмтнд хот-хол, эм болн наадк кергтә тоотс күргҗ өгнә.

  • 10-04-2020, 17:27
 • КЎН ДҐЊГІР, ШОВУН ДАЛВАГАР

  Ґдгі цагт, коронавирус гидг гем гўргўдін орсн кемд, Ірісін Президент Владимир Путині седвірір мана ик эњ-зах уга орн-нутг мґрн сар тґгстл каратинд бііні. Зуг эн эв-арєар бидн іімшгті болн хальдврта гемиг диилљ чадхвидн. Яєад гихлі, эн гемин вирус імті юмиг эс олљ чадхла долан хонгин туршт уга болдмн. Тегід чигн бидн эн кемд вирусиг диилхин тґлі эмчнрин селвгўдиг, РФ-н Президентин заквриг кўціх зґвтівидн. Ташр бюджетн халхд кґдлдг улсин љалвнь хадєлдгхмн.

  • 08-04-2020, 15:49
 • Шин оборудованяр теткгдв

  «Эрўл-менд харлєн» гидг келн-улсин тґсвір П.Жемчуевин нерті тањєчин больниц 46 медицинск оборудованяр теткгдв. Энтн сін єара, ґґдін чинрті ґдгі цага оборудовань болљана. Инсультар гемтсн улсин реабилитацин, мууєар эс гиљ йовљ чаддго кўнд гемті улсин цогц-махмуд батрулхин тґлі эн оборудовань олзлгдхмн.

  • 22-01-2020, 09:54
 • Ах ўйин улс ут нас наслтха!

  Мана орн-нутгт эн љиліс авн кўцігдљіх «Демографь» гидг келн-улсин тґсвд ах ўйин улст онц оньг ґггдљіні. Эн тґсвір «Ах ўйин улс» гидг шишлњ программ батлгдсн бііні. Терўнд батлгдсн керг-ўўлдврмўдиг тањєчин социальн делгрлтин министерств эрўл-менд харлєна болн спортын министерствс хамдан кўціхмн.

  • 28-11-2019, 09:31
 • Больницсин ясврт - 1,3 љува арслњ

  Ирх љилд мана тањєчин эмнлєні учрежденьст капитальн ясвр келєнд болн шин объектс тосхлєнд 1,3 љува арслњ йилєгдхин тускар Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министр Юрий Кикенов ТАСС-т зіњглв. Дааврта єардачин темдглсір, тањєчд эрўл-менд харлєна халх делгрўллєнд ик оньг ґггдљіні, тер тоод медицинск учрежденьст капитальн ясвр келєнд, пациентнрин тґлі сін таал тогталєнд. Ода мана тањєчд дґрвн объектд ясвр кегдљіні болн тосхлєна кґдлмш кўцігдљіні. Эн чинрті тґр хаєллєнд федеральн, тањєчин болн спонсормудын мґњгн олзлгдљана.

  • 13-11-2019, 10:10
 • Тґрскн єазртан кґдлљіні

  Городовиковск района єардвр бає наста кадрмуд белдлєні, нааран кґдлхір ирсн специалистнриг дґњнлєні тґрт ик оньг ґгдгин тускар мана газет урднь зіњглсн билі. Района эрўл-менд харлєна халхд бає наста кґдлічнрин то икдўлхин, ах ўйд селгі белдхин тґлі энд урмдулгч стипендь зарлгдсн бііні. Тиим стипендь авсн баєчуд Чимид Максимов болн Александра Гаврюшенко эндр района больницд кґдлљіні.

  • 13-11-2019, 10:05
 • Нилхдин ім аврна

  Одахн О.Шунгаеван нерті перинатальн Цутхлњгин нилхдин реанимацин іњг 25 љилин ґґнін темдглв. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министр Юрий Кикенов эн іњгин коллективиг ґґнлінь йґрієід, тґрљ єарсн нилхдин эрўл-менд харлєнд болн тедні ім аврлєнд ўнн-чик седклтієір церглљ йовх кґдлічнрт ханлтан ґргв. Эн љилмўдин эргцд эн іњгд бат коллектив тогтсиг министр темдглљ, энд кергін сіінір меддг байн дамшлтта болн ґґдін мергљлтті специалистнр кґдлљіні гив.

  • 29-10-2019, 10:17