• Тґрскн єазртан кґдлљіні

  Городовиковск района єардвр бає наста кадрмуд белдлєні, нааран кґдлхір ирсн специалистнриг дґњнлєні тґрт ик оньг ґгдгин тускар мана газет урднь зіњглсн билі. Района эрўл-менд харлєна халхд бає наста кґдлічнрин то икдўлхин, ах ўйд селгі белдхин тґлі энд урмдулгч стипендь зарлгдсн бііні. Тиим стипендь авсн баєчуд Чимид Максимов болн Александра Гаврюшенко эндр района больницд кґдлљіні.

  • 13-11-2019, 10:05
 • Нилхдин ім аврна

  Одахн О.Шунгаеван нерті перинатальн Цутхлњгин нилхдин реанимацин іњг 25 љилин ґґнін темдглв. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министр Юрий Кикенов эн іњгин коллективиг ґґнлінь йґрієід, тґрљ єарсн нилхдин эрўл-менд харлєнд болн тедні ім аврлєнд ўнн-чик седклтієір церглљ йовх кґдлічнрт ханлтан ґргв. Эн љилмўдин эргцд эн іњгд бат коллектив тогтсиг министр темдглљ, энд кергін сіінір меддг байн дамшлтта болн ґґдін мергљлтті специалистнр кґдлљіні гив.

  • 29-10-2019, 10:17
 • Эмнлєні чинриг ясрулхар

  Шидр Элстд «Рациональная фармакотерапия в клинической практике: клинико-фармакологические подходы и алгоритмы» гидг тґрір номин-дамшлтын конференц болв. Терўнд Волгоградск областин эрўл-менд харлєна министерствин болн ЮФО-н клиническ фармаколог, медицинск номин доктор Максим Фролов болн Аєш балєсна медицинск университетин доцент, медицинск номин доктор Ольга Шаталова орлцв. Конференцин кґдлмшиг Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министрин ўўлиг дааљадг Юрий Кикенов нўр ўгір секід, хілігдљіх тґр эркн чинрті болљахиг темдглв.

  • 29-10-2019, 10:15
 • Гемті імтиг дарунь эдгіхір

  Эн ґдрмўдт Кґтчнрі района больницин седвірір болн тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин дґњгір Элстд «Хирургийд ґдгі цага эв-арєс олзллєн» гидг тґрір регионмуд хоорндк номин-дамшлтын конференц болв. Терўні кґдлмшт Хальмг Тањєчин Толєачин администрацин єардач Чингис Бериков, тањєчин эрўл-менд харлєна министрин ўўлиг дааљадг Юрий Кикенов, тањєчин эмнлєні учрежденьсин ах эмчнр орлцв.

  • 24-10-2019, 10:38
 • Нерті эмч месллє кев

  Одахн мана тањєчур Ірісін бає наста урологудын ассоциацин ахлач, медицинск номин кандидат Денис Мазуренко ирід, П.Жемчуевин нерті больницд кўнд гемті улст месллє кев. Нерті эмч бґґртнь чолун біісн улст дґњ болад, ут тоодан 9 месллє кељ, біірн хирургудла дамшлтарн хувалцв. Урднь иим гемті улсиг талдан регионмудт йовулдг біісн болхла, ода тањєчин больницд иим месллє кедг болхмн.

  • 24-10-2019, 10:36
 • Селіні імтнд дґњ болна

  Яшкулин района Привольный селінд эмчин офис ўўлдні. Арвн љил хооран энд «Улан Хґґч» акционерн нииціні дґњгір капитальн ясвр кегдід, пациентнрин тґлі сін таал тогтагдсмн. Тер цагт эдл-ахуг єардљасн П.П.Менкнасунов селіні социальн тґрмўдт ик оньг ґгч, эрўл-менд харлєна болн сурєуль-эрдмин учрежденьсиг цуг халхарн дґњндг біісмн. Эн чадмг єардачин нилчір эмчин офист стационарн эмнлєні, тірлє келєні, шўдні эмчин, лабораторин хорас бііні. Капитальн ясвр келєнд эдл-аху кўсдундур сай арслњ йилєсмн.

  • 23-10-2019, 10:22
 • Больницсиг оборудованяр теткв

  Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна халхд негдсн зіњгллєні систем тогталєна тґлі мана тањєчд шишлњ тґсв кўцігдљіні. Региональн тґсв мана орн-нутгт батлгдсн ирлцњгў программин медлд ўўлдљіні. Одахн эн тґсвір мана тањєчин эмнлєні учрежденьс шишлњ оборудованяр теткгдв. Райодт ўўлддг эмчнрин амбулаторьмуд, ФАП-муд, тањєчин эмнлєні учрежденьсин функциональн шинљллтин іњгўд, клинико-диагностическ лабораторьмуд болн «Балєсна поликлиник» гидг шањєа учреждень телекоммуникационн оборудовань авв.

  • 16-10-2019, 09:37
 • Гўлгн гемиг эрт илдкхір

  Ґцклдўр «Калмыкия» РИА-н барин цутхлњд П.Жемчуевин нерті тањєчин больницин ах эмч Санал Манджиев журналистнрлі харєљ, эмнлєні учрежденя ўўлдврин тускар келљ ґгв. Тањєчин больниц эндр мана регионд єоллгч медицинск учреждень болљана, энд 25 зґрўллтір дґњ кўрггдні. Сўл цагт больниц ґґдін чинрті медицинск дґњ кўрглєні халхар кўцімљтієір ўўлдљ, шин эв-арєс олзлљ імтнд эмнлє кўціљіні. Энд мана тањєчд біідг ґґдін мергљлтті болн байн дамшлтта эмчнр кґдлљіні.

  • 29-08-2019, 12:17
 • Єашун уста булг

  Эн булгин усн олн зўсн шарх-шавас, геміс эдгіні гиљ олн імтн тоолна. Пятигорск балєснд курортологин болн физиотерапийин номин-шинљллтин институтын специалистнр эн булгин усна шинљллт кесні ашт эннь иткўлгдв. Тиигід, эн усн гесні, элкні, ясна, цусна геміс эдгхд туслна гиљ номтнр шинљллтин ашт товчлв.

  • 29-08-2019, 12:08
 • Йир сін эмнлєн

  П.Жемчуевин нерті тањєчин больницд «Plasauto Sigma» гидг цус цеврлєні шишлњ аппарат углљ тівгдсні тускар бидн урднь зіњглсн билівидн. Єурвн сарин туршарт мана эмчнр эн аппаратар кўнд гемті улст эмнлє кељ, эдні ім аврљана. Тиигід одахн эдн нег кўўкд кўўні ім аврљ, энўг элкні кўнд геміс эдгіљ авсн йовдл мана тањєчд біітхі, орн-нутгт темдгті болв. Тиим гемті зун кўўніс зуг 4-6 процентнь імд ўлдні гиљ специалистнр келні.

  • 29-08-2019, 12:06