• Эмнлһнд ясвр кегдҗәнә

  Приютн селәнд бәәдг психоневрологическ таңһчин диспансерт ясврин көдлмш төгсхдән өөрдҗ йовна. Энд эмнлһн эдлврт орулгдснас авн түрүн болҗ капитальн ясвр кегдҗәнә гиҗ темдглх кергтә. Нидн Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Приютна районд көдлмшин кергәр одсн цагтан эн эмнлһнә көдләчнрлә харһсн билә. Келхд, урднь нег чигн таңһчин һардач тиигәрән одад уга бәәсмн. Тер харһлтын йовудт таңһчин толһач эмнлһнә көдләчнр ямаран таалд көдлҗәхиг болн гемтә улс ямаран таалд эмнлһ авчахиг үзәд, энд ясвр келһнә төриг хаһлх үгән өгсн билә. Терүнә дару Әрәсән правительствин көрңгәс 43 сай арслң йилһгдсмн.

  • 21-08-2020, 15:14
 • Күн болһн дааврта болх зөвтә

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, өцклдүр кесн то-дигәр мана таңһчд 3472 күн коронавирусн гемәр гемтснь темдглгдв. Сүл хонгт дәкәд 59 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Харм төрхд, өдр болһн гемтә улсин тонь икдәд бәәнә. Әрәсән зәрм регионмудт бәәдл ясрҗадг болхла, мана таңһчд ясрх бәәтхә, нам гем өдр ирвәс икәр түгәд бәәнә.
  Ода таңһчин госпитальмудт 378 күн эмнлһ авчана, нурһлҗ эдн Элстд үүлддг эмнлһст эмчнрин хәләврт бәәнә.

  • 18-08-2020, 16:08
 • Хальдврта гем түгәд бәәнә

  Өцклдүр өрүн кесн то-дигәр, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд коронавирус гемәр 3413 күн гемтснь темдглгдв. Теднәснь 2457 күн эмнлһ авсна хөөн эдгв. Эн гем түрүн болҗ мана таңһчд илдкгдснә цагт гемтә улсин то арвн-хөрн, зун күүнд күрхлә бидн зөвәр әәмшгтәһәр терүнә тускар умшдг биләвидн. Ода болхла эн то һурвн миңһнәс үлү болв. Намрин-үвлин кемд эн то кесг холванд икдх гисн әәмшг бәәнә. Эннь әмтн саглуллһна керг-үүлдврмүд эс күцәҗәхәс иштә учрҗана.

  • 17-08-2020, 16:59
 • Тәрлһ келһнә тускар

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗадг Юрий Зайцев COVID -19 гемәс хөрлһнә төрәр видеоконференцин залһлдана эв-арһар болсн селвлцәнд орлцв. Терүг Москва балһсна мэр Сергей Собянин һардҗ давулв. Селвлцәнд намрин-үвлин кемд болн сурһулин шин җил эклсн цагт коронавирус гемәс хөрлһнә керг-үүлдврмүд күцәлһнә төр босхгдв.

  • 14-08-2020, 17:02
 • Гемті улсин тонь баєрљахш

  Пандемий эклсн цагас авн мана тањєчд 3289 кўн коронавирусар гемтснь илдкгдв гиљ Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерств зіњглв. Тедніснь 2305 кўн эмнлє авсна хґґн эдгв. Сўл хонгт дікід 67 кўўнд эн хальдврта гем илдкгдв. Харм тґрхд, гемті улсин то ґсід йовна, ґдрт тиим дала кўн илдкгдљіхнь іімшгті болљана. Тањєчин імтн саглуллєна керг-ўўлдврмўд эс кўціљіхіс ишті иим біідл тогтснь лавта медгдљіні. Дікід сўл цагт імтн Хар тењгсин кґвід амрад ирсні хґґн гемтљіхиг тањєчин ах санитарн эмч келсн билі.

  • 14-08-2020, 17:00
 • Гемәс саглҗ тәрлһ кех

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗадг Юрий Зайцев COVID -19 гемәс хөрлһнә төрәр видеоконференцин залһлдана эв-арһар болсн селвлцәнд орлцв. Терүг Москва балһсна мэр Сергей Собянин һардҗ давулв. Селвлцәнд намрин-үвлин кемд болн сурһулин шин җил эклсн цагт коронавирус гемәс хөрлһнә керг-үүлдврмүд күцәлһнә төр босхгдв. Тиигәд, эн хальдврта гемәс саглхин төлә эрүл-менд харлһна көдләчнрин 85-90 процентинь болн сурһуль-эрдмин көдләчнрин 80-90 процентинь тәрхин туст неквр тәвгдҗәнә.

  • 14-08-2020, 16:39
 • Нәрн бәәдл тер кевәрн

  Шидр Роспотребнадзорин Хальмг Таңһчар үүлддг заллтын һардач Санҗин Җаңһр болн таңһчин эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Динкин Галина коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин тускар шуд эфирт келҗ өгв. Сүл хонгт дәкәд 52 күн эн хальдврта гемәр гемтснь илдкгдв. Тиигәд пандемий эклснәс авн мана таңһчд ут тоодан һурвн миңһн һар күн эн гемәр гемтсн бәәнә. Хәрнь, терүнәс эдгсн улсин то бас өсчәхнь темдгтә.

  • 12-08-2020, 16:05
 • Эмчин эрдм шүүҗ авсн баһчуд

  Эн өдрмүдт Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствд эмнлһнә ик сурһульд сурхар шиидсн баһчудла бооца батллһна керг-үүлдвр болҗана. Эмчин эрдм шүүҗ авсн күүкд-көвүд федеральн шаңһас йилһгдҗәх мөңгәр сурхмн. Эдн сурһулян төгсәснә хөөн эрк биш таңһчин эмнлһнә бүрдәцст ирҗ көдлх зөвтә болҗана.

  • 12-08-2020, 15:57
 • Оютнриг урмдулна

  Городовиковск РМО-н һардвр сүл җилмүдт Т.Хахлынован нертә медколледжд сурчах оютнриг урмдулҗ эднд района шаңһас немр стипендь өгнә. Эн стипендь авсн оютнр хөөннь района эмнлһнд ирҗ көдлнә. Района һардвр тиим кевәр бәәрн эмнлһиг көдләчнрәр тетклһнә төриг хаһлна. Одахн района муниципальн бүрдәцин толһачин үүл дааҗадг Абушинә Валерий болн района эмнлһнә ах эмч Бәткин Александр Хальмг медколледжд сурчах оютн Моткан Айтанала бооца батлв. Терүгәр күүкнд района шаңһас сурһулян төгсәтлнь стипендь өггдхмн.

  • 12-08-2020, 15:56
 • Гемнсн улсин то баєрљахш

  Урљ ґдр Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату батлсн зірлгіс ишті коронавирус геміс хґрлєні тґлі харслєна диг-даран ноха сарин 23 кўртл кўцігдхмн. Харм тґрхд эн хальдврта гемір гемтсн улсин то баєрљахш, тегід эн урдк кевірн олнд іімшг учраљана. Давсн долан хонгин чилгчір бачм біідлин штабин селвлцінд госпитальд эмнлє авчах тањєчин Толєач видеозалєлдана эв-арєар терўнд орлцв.

  • 11-08-2020, 09:38