• Біірн бўрдіц кўцімљтієір ўўлдљіні

  Шидр Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату Элстд ўўлдљідг «Росток» гидг ООО-н ўўлдврлі таньлдв. Энд чирідін ґмсдг медицинск хааєул кељ-єарєлєна ўўлдвр бўрдігдсн бііні. Бўрдіц инвесторин мґњгір секгдсмн.

  • 28-08-2020, 17:00
 • Гемті улсин то дґрвн мињєніс давв

  Ґцклдўр Хальмг Тањєчин ах санитарн эмч Санљин Љањєр болн тањєчин эрўл-менд харлєна министр Кикені Юрий коронавирус гемин туст тогтсн біідлин тускар келв. Пандемий эклсн цагас авн мана тањєчд эн хальдврта гемір 4054 кўн гемнв гиљ Роспотребнадзорин региональн заллтын єардач келв. Сўл хонгт дікід 73 кўўнд эн гем илдкгдв. Харм тґрхд, сўл ґдрмўдт гемті улсин то икдід бііхнь іімшгті.

  • 28-08-2020, 16:48
 • Цуг некврмүд күцәгдх йоста

  Удл уга, дарук долан хонгт, сурһулин шин җил эклх. Зуг эн дааврта кемин алднд мана Хальмг Таңһчд коронавирус гем улм түгәд, бичкдүдин төлә ик әәмшг учрана. Өцклдүрк Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, COVID-19 гем делгрснәс авн мана таңһчд 3913 күн эн гемәр гемтв.Ут тоодан мана нутгт 2580 күн эмнлһ авсна хөөн эдгв. Сүл хонгт кесн шинҗллтсин ашар 57 күүнд эн хальдврта гем илдкгдв. 10 күн күнд бәәдлд тусв, теднәс 8 күн ИВЛ аппаратын дөңгәр бәәнә. Һундл төрхд, сүл хонгт эн гемәс хойр күн насан барв, ода 50 күн өңгрснә тускар оперштаб зәңглҗәнә.

  • 26-08-2020, 16:34
 • Гемтсн улсин то баєрљахш

  Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин зіњглсір, пандемий эклсн цагасн авн мана тањєчд 3856 кўн эн гемір гемтв. Тедніснь 2535 кўн эмнлє авсна хґґн эдгв. Харм тґрхд, сўл цагт эн гем илдкгдсн улсин то баєрх биш, нам ґсід йовна. Тиигід, сўл хонгт кесн шинљллтсин ашт 72 кўўнд эн хальдврта гем илдкгдв.

  • 25-08-2020, 17:00
 • Хаслһна диг-даран утдулгдв

  Коронавирус гем тарлхалһна туст әәмшг учрҗахас иштә Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун зәрлгәр хаслһна диг-даран һаха сарин 6 күртл цааранднь болхмн гиҗ шиидгдв. Харм төрхд, сүл өдрмүдт мана таңһчд тәвн-җирн һар күн эн гемәр гемтснь илдкгдәд бәәнә, тегәд саглуллһна керг-үүлдврмүдиг цааранднь күцәх кергтә.

  • 24-08-2020, 16:06
 • Хааһул гемәс саглх

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий шуд залһлдана йовудт коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин тускар ахрар келҗ өгв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд 3669 күн COVID-19 гемәр гемтв. Сүл хонгт дәкәд 69 күүнд эн хальдврта гем илдкгдв гиҗ министр зәңглв. Ут тоодан 2479 күн эмнлһ авад эдгв. Ода эмнлһнд бәәдг улсас 12 күн күндәр гемнҗәнә, теднәснь 4 күн ИВЛ аппаратд бәәнә. Таңһчин госпитальмудт 361 күн эмнлһ авчана. Көтчнрә районд - 26, Яшкулин -17, Яшалтан – 16 болн Хар Һазра районд – 14 күн госпитальд бәәнә. Ода деерән таңһчин эмнлһст дәкәд немр 60 орм бәәнә.

  • 21-08-2020, 16:01
 • Райод хоорндк төв бүрдәгдҗәнә

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерств райод хоорндк медицинск төв бүрдәлһнә көдлмшиг цааранднь давулҗана. Тиим нег төв Лаганя района эмнлһнә улд үүлдхмн. Энд ода чинртә төсвс бәәдл-җирһлд тохралһна керг-үүлдврмүд күцәгдҗәнә. Тиигәд, энд түргн медицинск дөң күрглһнә госпиталь, гүлгн гемтә улст амбулаторн дөң күрглһнә болн 2-ч девсңгин травматологическ төвмүд бүрдәлһнә төрмүд хаһлгдҗана.

  • 21-08-2020, 15:15
 • Эмнлһнд ясвр кегдҗәнә

  Приютн селәнд бәәдг психоневрологическ таңһчин диспансерт ясврин көдлмш төгсхдән өөрдҗ йовна. Энд эмнлһн эдлврт орулгдснас авн түрүн болҗ капитальн ясвр кегдҗәнә гиҗ темдглх кергтә. Нидн Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Приютна районд көдлмшин кергәр одсн цагтан эн эмнлһнә көдләчнрлә харһсн билә. Келхд, урднь нег чигн таңһчин һардач тиигәрән одад уга бәәсмн. Тер харһлтын йовудт таңһчин толһач эмнлһнә көдләчнр ямаран таалд көдлҗәхиг болн гемтә улс ямаран таалд эмнлһ авчахиг үзәд, энд ясвр келһнә төриг хаһлх үгән өгсн билә. Терүнә дару Әрәсән правительствин көрңгәс 43 сай арслң йилһгдсмн.

  • 21-08-2020, 15:14
 • Күн болһн дааврта болх зөвтә

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, өцклдүр кесн то-дигәр мана таңһчд 3472 күн коронавирусн гемәр гемтснь темдглгдв. Сүл хонгт дәкәд 59 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Харм төрхд, өдр болһн гемтә улсин тонь икдәд бәәнә. Әрәсән зәрм регионмудт бәәдл ясрҗадг болхла, мана таңһчд ясрх бәәтхә, нам гем өдр ирвәс икәр түгәд бәәнә.
  Ода таңһчин госпитальмудт 378 күн эмнлһ авчана, нурһлҗ эдн Элстд үүлддг эмнлһст эмчнрин хәләврт бәәнә.

  • 18-08-2020, 16:08
 • Хальдврта гем түгәд бәәнә

  Өцклдүр өрүн кесн то-дигәр, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд коронавирус гемәр 3413 күн гемтснь темдглгдв. Теднәснь 2457 күн эмнлһ авсна хөөн эдгв. Эн гем түрүн болҗ мана таңһчд илдкгдснә цагт гемтә улсин то арвн-хөрн, зун күүнд күрхлә бидн зөвәр әәмшгтәһәр терүнә тускар умшдг биләвидн. Ода болхла эн то һурвн миңһнәс үлү болв. Намрин-үвлин кемд эн то кесг холванд икдх гисн әәмшг бәәнә. Эннь әмтн саглуллһна керг-үүлдврмүд эс күцәҗәхәс иштә учрҗана.

  • 17-08-2020, 16:59