Ах ўйин улс ут нас наслтха!

28-11-2019, 09:31 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Мана орн-нутгт эн љиліс авн кўцігдљіх «Демографь» гидг келн-улсин тґсвд ах ўйин улст онц оньг ґггдљіні. Эн тґсвір «Ах ўйин улс» гидг шишлњ программ батлгдсн бііні. Терўнд батлгдсн керг-ўўлдврмўдиг тањєчин социальн делгрлтин министерств эрўл-менд харлєна болн спортын министерствс хамдан кўціхмн.
Эн тґсвин єол кўсл – ах ўйин улс ут нас наслљ, соньн біідл-љирєлір бііљ, спортар соньмсљ чик авг-бірц батруллєн болљана. Одахн тањєчин социальн делгрлтин, кўч-кґлсні болн кґдлмшір тетклєні министр Марина Ользятиева журналистнрлі харєсн кемд эн тґсвір мана тањєчд ямаран керг-ўўлдврмўд кўцігдхин тускар тодрхаєар келљ ґгв.
Эн љил мана тањєчур Ірісін кўч-кґлсні болн социальн харслтын министр Максим Топилин кґдлмшин кергір ирсн кемд Ик Буурла, Лаганя, Городовиковск, Целинн болн Ўстин райодын комплексн Цутхлњгудт шишлњ кґлгн-кўчні тўлкўр бірўлљ ґгсн билі.
Мана тањєчд ўўлдљідг стационарн социальн учрежденьсин материальн-техническ ул батруллєна, тенд медітнрин тґлі сін таал тогталєна тґр келн-улсин тґсвір бас хаєлгдхин тускар министр зіњглв. Тиигід, Троицкое селінд ўўлддг гер-интернатд немр корпус тосхгдхмн. 2024 љил кўртл Элстин кґгшдин болн гемті-шалтгта улсин интернатд бас немр корпус тосхгдхмн, ода тенд 180 кўн бііні. Городовиковск районд біідг гер-интернатд немр орм тогталєнд бас федеральн бюджетіс дґњ кўргхмн. Тер мет Хальмг Тањєчин социальн-экономическ делгрлтин программар Яшкулин районд болн Элстд КЦСОН-а тґлі шин біір тосхлєна, Ик Буурла района комплексн Цутхлњд реконструкц келєні тґлі мґњгн йилєгдхмн.
Сўл цагт пенсьт єарх улс шин эрдм дасч авлєна болн эдні мергљлт ґґдлўллєні тґрт ик оньг ґггдљіні. Эн љил мана тањєчд иим улс дундас 200 єар кўн шин эрдм дасв. 2020 љиліс авн тів єарсн улс шин эрдм дасч авлєнд федеральн бюджетіс 11,5 сай арслњ йилєгдхмн гиљ зуралгдљана.
Ах ўйин улс дунд олн зўсн геміс саглуллєна вакцинац болн диспансеризац давуллєнд ик оньг ґггдљіні. Олн імтн дунд ціілєврин кґдлмш давулљ, ямр нег геміс хґрлєні кергт 1 сай 100 мињєн арслњ йилєгдсн бііні. Тањєчин эрўл-менд харлєна министерств коммерческ биш организацс дунд марєа давулад, теднд грант йилєљ ґгхмн. «Спорт - норма жизни» гидг программар мана тањєчд шишлњ спортивн талвњгуд болн футбол нааддг стадион тосхгдхмн, спортивн оборудовань углљ тівгдхмн.
2019-2024 љилмўдин эргцд мана тањєчд «Демографь» гидг келн-улсин тґсвір кўцігдх керг-ўўлдврмўдин тґлі федеральн бюджетіс 4 љува 600 сай арслњ йилєгдхмн. Эн кергт тањєчин бюджет бас эврі мґњгін немх зґвті.

Наталья ДАВАЕВА