Больницсин ясврт - 1,3 љува арслњ

13-11-2019, 10:10 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Ирх љилд мана тањєчин эмнлєні учрежденьст капитальн ясвр келєнд болн шин объектс тосхлєнд 1,3 љува арслњ йилєгдхин тускар Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министр Юрий Кикенов ТАСС-т зіњглв.
Дааврта єардачин темдглсір, тањєчд эрўл-менд харлєна халх делгрўллєнд ик оньг ґггдљіні, тер тоод медицинск учрежденьст капитальн ясвр келєнд, пациентнрин тґлі сін таал тогталєнд. Ода мана тањєчд дґрвн объектд ясвр кегдљіні болн тосхлєна кґдлмш кўцігдљіні. Эн чинрті тґр хаєллєнд федеральн, тањєчин болн спонсормудын мґњгн олзлгдљана. Элст балєснд бичкдўдин поликлиникин тосхлт хамгин чинрті объект болљана. Шин поликлиник тосхлєнд болн терўнд ґдгі цага оборудовань углљ тівлєнд 550 сай арслњ йилєгдљіні. Министрин келсір, эн объект 2020 љилин чилгчір эдлврт орулгдх зґвті.
П.Жемчуевин нерті тањєчин больницд ясвр келєнд болн медицинск оборудованяр тетклєнд бас 500 сай арслњ йилєгдхмн. Тањєчин єоллгч медицинск учрежденьд ясврин кґдлмш эн љил декабрь сард тґгсхмн гиљ министр келв. Энд шин оборудовань углљ тівгдхмн, месллє келєні іњгд ґґдін чинрті медицинск дґњ кўрггдг болхмн, тегід біірн імтнд талдан клиникд одх керг уга болх. Шин ангиограф, компьютерн томограф пациентнрин эрўл-менд шинљллєнд туслх гиљ министр темдглв.
Ирх љилин эклцір психоневрологическ диспансерт ясврин кґдлмш тґгсхмн. Энд сўл тівн љилин эргцд тўрўн болљ ясвр келєнд Ірісін правительствин шишлњ сањгас 43 сай арслњ йилєгдв. Тер мет «Лукойл» компань Троицкое селінд района муниципальн бўрдіцин біірнд ясвр кеєід, тенд медицинск цутхлњ секлєнд 45 сай арслњ йилєсн бііні.
- Эн љил мана тањєчин эрўл-менд харлєна халхд 5 љува арслњ йилєгдсн билі. «Эрўл-менд харлєн» гидг келн-улсин тґсвір зурєан љилин эргцд мана тањєчин імтнд кўрггдљіх медицинск туслмљин чинр ґґдлх зґвті. Тер мет эмнлєні учрежденьсин материальн-техническ ул батрулгдх, сін таал тогтагдх, - гиљ Юрий Кикенов келв.

Барт белдснь ДООЉАН Наталья