Эрўл-менд харлєна кґдлічнр мґњгін авв

14-05-2020, 21:04 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Коронавирус гемір гемтсн улст медицинск дґњ кўрглєнд орлцљах эрўл-менд харлєна кґдлічнрт моєа болн мґрн сармудын мґњгинь ґглєнд тањєчин болн федеральн бюджетіс 42 сай 600 мињєн арслњ олзлгдв. Терўніснь 23,3 сай арслњ тањєчин болн 14,8 сай арслњ федеральн бюджетіс, тер мет 4,6 сай арслњ эрк биш медицинск даатхлєна сањгас йилєгдв. COVID-19 хальдврта гемір гемтсн улсиг эмнљіх эмчнрт болн нань чигн кґдлічнрт бўклднь мґњгинь ґгв.
Ірісін правительствин 2020 љилин мґрн сарин 2-т батлсн 415-ч тойгта тогтаврас ишті онц біідлд кґдлсн болн немр даалєвр кўцісн эрўл-менд харлєна 451 кґдліч 6,2 сай арслњ авв. Бас тер мет Ірісін правительствин мґрн сарин 12-т батлсн 484-ч тогтаврас ишті тўргн медицинск дґњ кўрглєні болн халдьврта геміс эдгілєні госпиталин 254 кґдлічд онц чинрті кґдлмш кўцісн тґліднь урмдулгч немр мґњг ґгв, тернь 8,7 сай арслњ тогтав. Темдглхіс, тањєчин правительствин 81-ч тогтаврас ишті обсерватормудт, фильтр-бокст, инфекционн госпитальд болн дезбригадт кґдлсн улст бас немр мґњгн ґггдсн билі. Эн кергт 23,3 сай арслњ йилєгдв. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин 451-ч закврар хальдврта геміс хґрлєні кергт орлцљах наадк кґдлічнрт бас немр мґњгн ґггдв. Тиигід, ут тоодан 259 кґдліч, эннь љолачнр, хорас хурадг, ґлг-эд йилєљ ґгдг кґдлічнр, замчнр, вахтермуд, слесарь-сантехникўд, кир уєадг машинистнр ОМС-ин сањгас йилєсн 4,6 сай арслњгас љалвдан немр мґњг авв.
Дунд медицинск кґдлічнрин нарт-делкін Ґдрлі Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату эрўл-менд харлєна, социальн болн сурєуль-эрдмин учрежденьст кґдлдг медсестрасиг 3 мињєід арслњга мґрієір ачлсн билі. Тањєчин социальн учрежденьст ут тоодан 90 кґдліч тер мґрі авв. Тедніснь стационарн гер-интернатмудт кґдлдг 74 медсестра болн гер деер социальн тетквр кўцідг 16 кўн сін ґдрлі мґрілгдв.

ДООЉАН Наталья