Бичкн хорха ик іімшгті

19-05-2020, 19:11 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Дулан кем эклхлі шалз імтиг зуусн йовдлмуд икдні. Тегід чигн хаврин-зуни цагт імтн болєаљ, кеер єархларн болн мал асрсн цагтан саглљ, бийін чикір бірх зґвті. Роспотребнадзорин Хальмг Тањєчар ўўлддг заллтын єардач Сањєљин Љањєрин зіњглсір, хґн сарин 15-д кесн то-дигір 69 кўн шалзд зуулєгдв. Тедн дунд єуч єар бичкдўд бііхнь іімшгті.
- Нидн кесн шинљллтин ашар мана тањєчд 16 кўўнд КГЛ гем илдкгдсн билі. Тер мет нег кўн безг гемір гемтсні ашт сіієін хіів. Давсн љилд тањєчин муниципальн бўрдіцс селідин эргндк єазриг шалзас эд-бод келєні керг-ўўлдврмўдиг цаглань болн кўцц эс кўцісніс, селіні эдл-ахуст олна малыг цаглань эд-бод эс кесніс ишті эпидемиологическ нірн біідл тогтсн билі, - гиљ Джангар Николаевич келв.
Тањєчд безг гем тархалєиг хґрхин тґлі ах санитарн эмч тогтавр батлад, КГЛ геміс імтиг саглулєна керг-ўўлдврмўд кўцілєиг некв. Эн љил КГЛ гемин туст біідл нірн болљахиг дааврта єардач темдглід, эргндк єазриг хог-богас ахулад, олн імтні гермўдин болн біірмўдин ґґр сін таал тогталєиг хотл балєсна болн райодын муниципальн бўрдіцсин толєачнрт даалєвр ґгв. Селідин эдл-ахусин єардачнр болн онц эздўд малан шалзас эд-бод кељ, хґд кирєлєні пунктмудт, малын хошмудт болн малчнрин гермўдин эргндк єазрт сін таал тогтаљ, іімшг уга біідл тогтахиг тогтаврт батлгдсн бііні. Тер мет бичкдўдин амрлєна объектс зуни кемд ўўлдврін эклхлі бас эргндк єазриг шалзаз эд-бод кех зґвті. Тањєчин эрўл-менд харлєна учрежденьст шалзд зуулєгдсн улсин тґлі шишлњ орм белдљ эн тґриг эртіснь хаєлх кергті гиљ тогтаврт келгдљіні.
Шалз бичкн хорха болв чигн кўўні эрўл-мендд ик іімшг учрана. Тегід кеер єархларн, малын хошт эс гиљ хґд кирєлєнд кґдлсн цагтан саглад, ут ханцта хувц ґмсх, шалвран ґґмснд дўрід, ут тўріті єос ґмсх кергтіг мартхмн биш.

Мана зіњгч