Парнц хальмгудын дґњ

26-05-2020, 14:46 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

COVID-19 гем цуг нарт-делкід біідг улс дунд тархагдад, мана біідл-љирєлд сольвран орулв. Эн іімшгті болн хальдврта геміс кґлті кесг мињєд кўн насан барад, терўг диилљ чадсн уга. Кесг улс кґдлмш уга ўлдід, ґрк-бўлін тељідг арє уга ўлдв. Бидн геміс саглулад, гертісн єарлго, хойр сардан ґґрхн элгн-садан, ўр-иньгін ўзлго социальн сетьд эс гиљ телефоєар кўўндљінівидн. Эн кўнд цагла кесг улс нег-негндін дґњгін кўргљ, цаєан седклін медўлснь темдгті. Хальмг улс нарт-делкін булњ болєнд бііхнь нуувч биш, кесг ґрк-бўлмўдт єазадын орн-нутгудт элгн-саднь бііні. Тегід єазадын орн-нутгудт біідг хальмг улс тґрскн єазртан дґњгін кўргљ, буйнч седклин кергўд бўрдіљіхнь бахмљ ўўдіні.
Шидр Парнцин єазрт біідг хальмгуд цуглулсн мґњгірн тањєчин эрўл-менд харлєна кґдлічнрин тґлі хальдврта геміс саглуллєна эв-арєс хулдљ ґгв. Єазадын орн-нутгт біідг хальмгуд эврі нииці бўрдів. Терўг Кермн Шаргинофф толєалв. Бийнь эн Октябрьск района Шарлљн селінд ґсід-боссн, Хальмг Деед сурєуль тґгсісмн. Хґр шаху љилдін Кермн Францд бііні, Эрик авальтаєан дґрвн ўр асрљана. Келхд, олн ўр єарєад, тедндін чик сурємљ ґгснднь болн кўўкднь сурєулян сіінір сурад олна біідл-љирєлд орлцдг тґліднь Кермн Шаргинофф Парнцин кўрл медаляр ачлгдсмн.
- Урднь Парнц хальмгудын нииціг Баязет Манжиков єардљ йовла. Єундл тґрхд медіт ґњгрсні хґґн ниицін ўўлддгін уурв. Тегід єурвн љил хооран би энд біідг хальмгудыг хамцулх санатаєар Цаєан Сарин, Зулын байрин ґдрмўдт харєлтс давулдг болв. Эндр энд хойр-єурвн зун хальмг улс бііні, тегід нег-негнлієін залєлда бірљ, хальмг келірн кўўндљ, ду-бииєін дасхин, авъясмудан дорас ґсч йовх бичкдўдтін зааљ ґгх кергті гиљ санљанав. Хальдврта геміс эдгілєні госпитальд эмнлє авчах улст дґњгін кўргљіх эрўл-менд харлєна кґдлічнриг саглуллєна эв-арєсар теткхин тґлі бидн мґњг цуглулвидн. Темдглхіс, энд біідг хальмгуд мана седвіриг дґњнід, демін кўргв. Бидн тўрўлід 500, хґґннь 1000 евро цуглулад, П.Жемчуевин нерті тањєчин эмнлєні болн Элст балєсна поликлиникин ах эмчнрлі кўўндід, кергті тоот хулдљ ґгвидн. Мана нииціні гешўн Серж Гравенец Парнц хальмгудын нерн дееріс терўг бірўлљ ґгв,- гиљ Кермн маднд келв.
Цуглулсн мґњгір эдн эрўл-менд харлєна кґдлічнрин тґлі тўрўлід 133 нўўрин хааєул хулдљ авв. Хґґннь дікід ЗМ 7502 гидг 25 хааєул болн терўнд кергті 50 фильтр хулдљ авад, эмчнрт бірўлљ ґгв.
Кермн Шаргинофф келсір, эдн ода нииціні сайт тогталєна, энд біідг хальмгудын нердиг диглљ авлєна, Хальмг Тањєчин туск статьяс франц келнд орчуллєна болн нань чигн бўрдімљин кґдлмш кўціљіні. Тер мет ик кезіні нааран нўўљ ирсн хальмгудын ґрк-бўлмўдин тууљ сергіљ, дорас ґсч йовх ўйнрт уњг-тохминнь тускар медўлх, хальмг улсин авъясла, сойлла таньлдулх кўсл тівљіні. Кермн Шаргинофф нииціні президент, Сонина Герар тооч, Дорљин Байрта сеглітр болна. Ода деерін эдн єурвулн бўрдімљин кґдлмш кўціљіні, кесг хальмгуд эн нииціні ханьд орх санаєан медўлв, тегід кех-кўціх керг дала. Нарт-делкід хальмг келір єардг ор єанцхн «Хальмг ўнн» газетлі Парнцин хальмгудын ниицін бат залєлда бірљ, мана газетин халхст барлгдсн материалмудыг франц келнд орчулљ олнд медўлх саната гиљ Кермн хувалцв.

ДАВАН Наталья
ЗУРГТ: Парнц єазрт біідг хальмгудын белгиг Серж Гравенец тањєчин эмнлєні эмнчрт бірўлљ ґгчіх кем.


#Стопкоронавирус08 #ОставайсяДома #МыОстаемсяДома #ПрофилактикаКоронавируса