Күн болһн дааврта болх зөвтә

18-08-2020, 16:08 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, өцклдүр кесн то-дигәр мана таңһчд 3472 күн коронавирусн гемәр гемтснь темдглгдв. Сүл хонгт дәкәд 59 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Харм төрхд, өдр болһн гемтә улсин тонь икдәд бәәнә. Әрәсән зәрм регионмудт бәәдл ясрҗадг болхла, мана таңһчд ясрх бәәтхә, нам гем өдр ирвәс икәр түгәд бәәнә.
Ода таңһчин госпитальмудт 378 күн эмнлһ авчана, нурһлҗ эдн Элстд үүлддг эмнлһст эмчнрин хәләврт бәәнә. Яшкулин района эмнлһнә госпитальд ода 28 күн эмнлһ авчана. Тер мет Көтчнрә районд - 25, Хар Һазра районд - 15, Яшалтан - 14 күн госпитальд бәәнә. Эмнлһнд бәәдг улсас 15 күн күндәр гемнҗәнә, теднәснь 5-нь ИВЛ аппаратд бәәнә. Эн хальдврта гемәс иштә 43 күн насан барв. Гемтә улсла хәрлцсн эс гиҗ гемнь гиигнәр давҗах 1478 күн гертән бәәнә, эрүл-менд харлһна көдләчнр эднә бәәдлиг шинҗлҗ бүрткҗәнә.
Гемтә улсин тонь икдҗәхәс иштә таңһчин эрүл-менд харлһна министерств нег һазра әмтнд дуудвр кеҗ, медәтә болн хуучта элгн-саднаннь тускар ухалхиг, эднд әәмшг уга бәәдл теткхин тускар сурҗана. Таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр тавн сарин туршарт эн хальдврта гемәс хөрлһнә халхар үнн-чик седклтәһәр күнд-күчр таалд көдлҗәнә.
Харм төрхд, әмтнә кесгнь саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәлго чирәдән хааһул өмсхәр седхш, олна көлгәр йовсн саамд, лавкст, нань чигн олн күн цуглрдг һазрт санитарн неквр күцәхш. Өдр болһн гилтә тәвәд күн гемнҗәхнь зөвәр әәмшгтә болҗана. Нәрн бәәдл тогтсиг учртан авлго әмтн Хар теңгсин көвәд одна, хүрм, өөнин байр темдглнә. Элгн-садарн цуглрҗ нәәрлсн цагтан әмтн санитарн некврмүдин тускар мартна, терүнәс иштә өрк-бүләрн гемтәд эмнлһнд тусна. Зуг күн болһн дааврта болҗ, бийиннь болн өөрән бәәдг улсин эрүл-мендин тускар ухалхла, бидн эн әәмшгтә гемиг диилҗ чадхвидн, гиҗ дуудврт келгдҗәнә.

ДООҖАН Наталья