Хальдврта гем түгәд бәәнә

17-08-2020, 16:59 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Өцклдүр өрүн кесн то-дигәр, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд коронавирус гемәр 3413 күн гемтснь темдглгдв. Теднәснь 2457 күн эмнлһ авсна хөөн эдгв. Эн гем түрүн болҗ мана таңһчд илдкгдснә цагт гемтә улсин то арвн-хөрн, зун күүнд күрхлә бидн зөвәр әәмшгтәһәр терүнә тускар умшдг биләвидн. Ода болхла эн то һурвн миңһнәс үлү болв. Намрин-үвлин кемд эн то кесг холванд икдх гисн әәмшг бәәнә. Эннь әмтн саглуллһна керг-үүлдврмүд эс күцәҗәхәс иштә учрҗана. Зәрм әмтн бичкдүдән дахулҗ Хар теңгсин көвәд одна, кесгнь балһсна паркд асхн болһн амрна. Эдн дунд санитарн неквр эс күцәдгнь, гемәс саглуллһна тускар эс ухалдгнь олн бәәнә.
Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, ода госпитальмудт 373 күн эмнлһ авчана. Теднәснь 12 күн күндәр гемтҗәнә, 4-нь ИВЛ аппаратд бәәнә. Харм төрхд, гемтә улс дунд 5 саата күүкд күн болн 3 бичкн бәәнә. Сүл хонгт зуг 6 күүнд коронавирусн инфекц илдкгдсн болв, эннь лабораторьмуд эд-бод келһнд хаагдсн ашнь болв. Тегәд эн гем хальдсн улсин то баһрҗана гиҗ тогтнҗ санамр бәәхмн биш. Удл уга сурһулин җил эклхмн, бичкдүд болн оютнр занятьстан һархмн. Тегәд бичкдүдт олн әмтн цуглрдг ормд чирәдән хааһул өмсхиг, һаран эд-бод кедгиг эк-эцкнрнь зааҗ дасхх зөвтә гиҗ эмчнр селвг өгчәнә.
Тавн сарин туршарт таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр коронавирусас хөрлһнә туст үнн-чик седклтәһәр көдлҗ, күн болһна әм аврхин төлә күчр таалд көдлҗәнә. Урднь үзгдәд уга хальдврта гемәс хөрхин болн гемтә улсиг эдгәҗ авхин төлә кергтә эм, кергсл болн саглуллһна эв-арһс хулдҗ авгдв, эмнлһнә бүрдәцст госпитальмуд үүлддг болв. Намрин кемд грипп болн ОРВИ гемәр гемтсн улсин то өсхлә бәәдл нег үлү күнд-күчр болхиг таңһчин ах санитарн эмч саглҗана. Тегәд бийиннь, өөрхн улсиннь тускар ухалҗ, сагллһна некврмүдиг күцәх кергтә, эрүл-мендән батрулҗ чик авг-бәрцәр бәәҗ цогц-махмудан батрулх кергтә. Цуһар эрүл-менд бәәтн!

ДООҖАН Сәәхлә