Эмнлһнд ясвр кегдҗәнә

21-08-2020, 15:14 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Приютн селәнд бәәдг психоневрологическ таңһчин диспансерт ясврин көдлмш төгсхдән өөрдҗ йовна. Энд эмнлһн эдлврт орулгдснас авн түрүн болҗ капитальн ясвр кегдҗәнә гиҗ темдглх кергтә. Нидн Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Приютна районд көдлмшин кергәр одсн цагтан эн эмнлһнә көдләчнрлә харһсн билә. Келхд, урднь нег чигн таңһчин һардач тиигәрән одад уга бәәсмн. Тер харһлтын йовудт таңһчин толһач эмнлһнә көдләчнр ямаран таалд көдлҗәхиг болн гемтә улс ямаран таалд эмнлһ авчахиг үзәд, энд ясвр келһнә төриг хаһлх үгән өгсн билә. Терүнә дару Әрәсән правительствин көрңгәс 43 сай арслң йилһгдсмн.
Цөөкн сарин туршарт энд орань ясгдв, усар, электрокүчәр тетклһнә болн аһар цеврлдг систем шинрүлгдв, үүдд болн терзд сольгдв, шин котельн углҗ тәвгдв. Гемтә-шалтгта улсин төлә һаза сег кегдв, тенд амрад цаган давулхд эднд сән таал тогтагдв. Тер мет эмнлһнд шин өлг-эд хулдҗ авгдв. Ода эргндк һазриг ахулҗ сән кец-таал тогталһна көдлмш күцәгдҗәнә.
Шидр Хальмг Таңһчин правительствин Ахлачин негдгч дарук Бадмин Боова болн таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий тиигәрән одад, ясврин көдлмшин йовудыг бүрткв.

ДООҖАН Наталья