Эмәр өңгәр теткҗәнә

20-11-2020, 15:41 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрийла хамдан Б.Б.Городовиковин нертә Хальмг Ик сурһулин общежитин улд секгдсн немр госпитальд одв. Эн госпиталь общежитьд цаг зуур үүлдхмн, энд коронавирус гемтә улсин төлә немр орм бүрдәгдв.
- Мана таңһчин эмнлһсин улд секгдсн госпитальмудт коронавирус гемтә улсин төлә бәәдг ормсин 40 процентнь сул бәәнә. Бидн олн зүсн бәәдл учрхд белн бәәнәвидн. Тегәд үүмх учр уга, кемр гемтә күүнд эмнлһнд бийән эмнүлх кергтә болхла, терүг эрк биш госпитальд орулх. Эндрәс авн мана таңһчд COVID-19 гем гиигн кевәр давҗахас иштә амбулаторн кевәр эмнлһ авчах улсиг эмәр өңгәр теткдг болв,- гиҗ Бату Сергеевич келв.
Әрәсән правительствин шиидврәр коронавирус гемәс хөрлһнә кергт регионмудт федеральн бюджетәс 5 җува арслң йилһгдсмн. Терүнәснь мана таңһчд кергтә эм хулдҗ авлһнд 10 сай арслң йилһгдв, коронавирус гем илдкҗ авлһна шинҗллт кесн улст ода СМС-зәңг йовулдг болв. Элст балһсна поликлиникд бачм дөң күрглһнә көлгнә то икдүлгдв, тегәд ода 7 бригад эн хальдврта гемәр гемтсн улст дөң күргнә. Тер мет эм, медицинск кергсл, саглуллһна кегдлмүд хулдҗ авлһнд болн эрүл-менд харлһна көдләчнрт немр мөңг өглһнд таңһчин бюджетәс мөңгн цааранднь йилһгдҗәнә.

Мана зәңгч