Зәрм арһлачнр некврмүдиг күцәҗәхш

23-11-2020, 16:10 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһрин келсәр, сүл цагт коронавирус гемәр гемтсн улсин то баһрҗахнь темдглгдҗәнә. Тер мет госпитальд эмнлһ авчах улсин то бас баһрв. Тиигәд, хулһн сарин чилгчәр госпитальмудт нәәмн зу һар күн эмнлһнд бәәсн болхла, ода тавн зун һар күн эмчнрин хәләврт бәәнә. Болв бәәдл ясрҗана гиҗ байрлхд ода чигн эрт, юңгад гихлә хальдврта гемәр гемтсн улсин то нег талд икднә, дәкәд баһрад одна, гиҗ Джангар Николаевич темдглв.
Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 11113 күн гемтв, сүл хонгт дәкәд 71 күүнд эн гем илдкгдв. Ода таңһчин госпитальмудт эмнлһ авчах 524 күүнәс 19 күн күнд кевәр гемнҗәнә, теднәс өрәлнь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Сүл хонгт 24 күн гемәс эдгв, ут тоодан 8613 күн эн гемиг диилҗ чадв. Таңһчин эмнлһсин улд секгдсн госпитальмудт бүрдәгдсн ормсин 52 процентнь сул бәәнә гиҗ ах санитарн эмч келв. Гемнь гиигнәр болн медмҗән угаһар давҗах улс гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авчана. Тиим улсин то бас баһрҗахиг Санҗин Җаңһр темдглв.
- Амрлһна өдрмүдт хотл балһснд тосхлтын материалмудын, промышленн эд-таврин лавкст одад, арһлачнр санитарн некврмүдиг ямр кевәр күцәҗәхиг бүртксн биләв. Харм төрхд, баһ болн дунд бизнесин зәрм субъектс санитарн некврмүдиг эс күцәҗәхинь үзүв. Тиигәд зәрм лавкст һаран эд-бод кедг эв-арһс уга, бәәрн дотр үүд-терзиг секҗ цевр аһар орулхш, нань чигн керг-үүлдврмүд күцәгдхш. Эн өдрмүдт бидн хулд-гүүлгәнә объектст бүртклһнә керг-үүлдврмүд эрк биш күцәхвидн. Тегәд Роспотребнадзорин санитарн некрвмүдиг күцәлһнә туст дуту-дундс илдкгдхлә арһлачнриг ик ялла харһулхвидн, – гиҗ Джангар Николаевич келв.
Эпидемиологическ бәәдл ясрҗадг болв чигн саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәх кергтәг ах санитарн эмч дәкәд нег тодлулв. Олн әмтн цуглрдг һазрт чирәдән хааһул эрк биш өмсх, һазаһас орҗ ирсн цагтан һаран сәәнәр уһах кергтә. Авъяст тохрсар мана таңһчд Шин җилин өмн өргнд, туула-лу сармудт грипп болн ОРВИ гемәр гемтсн улсин то икднә, тегәд тер кемд эпидемиологическ бәәдл дәкнәс нәрн болх гиҗ эрүл-менд харлһна көдләчнр тоолҗана. Тегәд эрүл-мендән батрулҗ, чик авг-бәрцәр бәәҗ, хальдврта гемәс саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәтн гиҗ Санҗин Җаңһр таңһчин әмтнд дуудвр кев.

БАТАН Наталья