Бичкн селәдт әмтн гемнҗәнә

27-11-2020, 14:58 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Шидр Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин тускар тооцаһан өгхләрн хол селәдт, фермст бәәдг әмтн дунд эн хальдврта гем илдкгдҗәхнь икдҗәнә гив. Авъяст тохрсар селән һазрт ах үйин улс күүкдтәһән болн ачнр-зеенртәһән хамдан нег герт бәәнә. Тегәд эдн саглуллһна некврмүд эрк биш күцәҗ, нег-негән сәәнәр хәләҗ чик авг-бәрцәр бәәх зөвтә гиҗ ах санитарн эмч селвг өгв. Урднь эпидемиологическ бәәдл талдан райодас сән бәәсн Приютна, Лаганя, Октябрьск болн Үстин райодт бас бәәдл му талагшан хүврҗәнә гиҗ Джангар Николаевич темдглв.
- Сүл өдрмүдт мана таңһчд эпидемиологическ бәәдл дәкнәс нәрн болв. Бидн мана орн-нутгт ода 4-ч ормд бәәнәвидн. Дәкәд сүл өдрмүдт гемнь күнд кевәр давҗах улсин то икдҗәнә. Элстд сүл һурвн сарин эргцд бәәдл ясрҗадг болхла, таңһчин хол селәдт болн фермст бәәдг әмтн гемндг болв. Иим улс дунд нурһлҗ шаңһа бүрдәцсин көдләчнр бәәнә, эннь һучн наснас авн дөчн йисн нас күртл улс болна. Дәкәд урдк кевәрн дару-дарунь 65 наснас ах улс эн гемәр гемтҗәх болв. Гемтсн улс дунд нурһлҗ күүкд улс бәәнә, эднә то 57 процент тогтана, – гиҗ Роспотребнадзорин һардач келв.
Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр пандемий эклсн цагас авн 11474 күн коронавирус гемәр гемтснь илдкгдв. Сүл хонгт дәкәд 97 күн гемтв. Таңһчин эмнлһсин улд үүлдҗәдг госпитальмудт 571 күн бәәнә. Гемнь күнд кевәр давҗах 19 күүнәс 11-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Һундл төрхд, сүл хонгт эн гемәс көлтә насан барсн улсин то икдәд, 140 болв. Райодын эмнлһсин госпитальмудт гемнь невчк гиигнәр давҗах улс бәәрн эмчнрин хәләврт бәәнә. Яшкулин районд ода 44 күн, Хар Һазра – 28, Көтчнрә районд – 27, Үстин – 21 күн эмнлһ авчана. Таңһчин эмнлһнә улд үүлдҗәдг 3-ч тойгта госпитальд ода 288 күн бәәнә, тедн дунд Деед Яшкульд 21 күн цааранднь эмнлһ авчана гиҗ эрүл-менд харлһна министерств зәңглҗәнә. Гертән амбулаторн кевәр эмнлһнд 4285 күн бәәнә, эднә эрүл-мендин бәәдлиг эмчнр бүрткнә, кергтә шинҗллт кенә. Сүл хонгт эн гемәс эдгсн улсин тоод 111 күн немгдв, ут тоодан 9091 күн эдгв.

БАТАН Сәәхлә