• Хаслһна диг-даран дәкнәс утдулгдв

  Коронавирусн хальдврта гемәс хөрлһнә таңһчин бачм бәәдлин штабин шиидврәр Хальмг Таңһчд хаслһна диг-даран бар сарин 13 күртл утдулгдв. Тер мет 65 наснас ах улст гемәс саглҗ гертән бәәлһнә туст сүв-селвг өггдҗәнә. Оперштабин тоолврар, хаслһна диг-дарана дарук девсңд һархин төлә Роспотребнадзорин некврлә ирлцдг эпидемиологическ бәәдл тогтад уга.

  • 30-11-2020, 12:33
 • Күцц кевәр эдгхин төлә

  П. Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә эрүл-менд харлһна көдләчнр коронавирусас хөрлһнә кергт шунмһа кевәр орлцҗана. Энд үүлдҗәдг 3-ч тойгта госпитальд эн хальдврта гемәр күнд кевәр гемтсн улс эмнлһ авна. Эмнлһнә барин цергллтин зәңглсәр, хулһн сард эн госпиталин медлд немр әңг, Целинн района Деед Яшкуль селәнд санаторн сурһуль-интернатын улд, секгдсн билә. Энд әмтн госпитальд эмнлһ авсна хөөн эрүл-мендән батрулна.

  • 30-11-2020, 12:27
 • Цаһан седкләсн – эмчнрт

  Пандемий эклснәс авн мана орн-нутгт «Негдсн Әрәсә» партин «Эрүл-менд иргч» гидг төсвин медлд «Эмчнрт мана ханлт» гисн керг-үүлдвр күцәгдҗәнә. Коронавирус гемәр гемтсн улст медицинск дөң күргҗ, теднә әм аврлһна халхд үүлдҗ йовх эрүл-менд харлһна көдләчнрт ханлтын үгән нерәдҗ, эднә ач-тус темдглхин төлә эн керг-үүлдвр бүрдәгдсмн. Терүнә медлд мана таңһчд кесг керг-үүлдвр давулгдв, дәкәд чигн цааранднь күцәгдхмн гиҗ зуралгдҗана.

  • 30-11-2020, 12:20
 • Бичкн селәдт әмтн гемнҗәнә

  Шидр Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин тускар тооцаһан өгхләрн хол селәдт, фермст бәәдг әмтн дунд эн хальдврта гем илдкгдҗәхнь икдҗәнә гив. Авъяст тохрсар селән һазрт ах үйин улс күүкдтәһән болн ачнр-зеенртәһән хамдан нег герт бәәнә. Тегәд эдн саглуллһна некврмүд эрк биш күцәҗ, нег-негән сәәнәр хәләҗ чик авг-бәрцәр бәәх зөвтә гиҗ ах санитарн эмч селвг өгв. Урднь эпидемиологическ бәәдл талдан райодас сән бәәсн Приютна, Лаганя, Октябрьск болн Үстин райодт бас бәәдл му талагшан хүврҗәнә гиҗ Джангар Николаевич темдглв.

  • 27-11-2020, 14:58
 • Бурятин улст нөкд болхар

  Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнрин баг Бурять Республикд коронавирус гемәс хөрлһнә кергт дөңгән күргхәр һарч йовв. Сүл цагт тенд коронавирус гемәр гемтсн улсин то икдәд нәрн бәәдл тогтв, тегәд ах-дүүнр эднд дөң болхиг сурв, Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин эпидемиолог Оксана Курдюкова, Баһ Дөрвдә района эмнлһнә реаниматолог-анестезиолог Увшин Данил, Яшкулин района госпиталин һардач, инфекционист Бадмхаалһин Алексей болн Октябрьск района эмнлһнә медсестра-анестезист Оксана Зубенко үүрмүдтән дөң болхар одв.

  • 27-11-2020, 14:42
 • Хаслһна диг-даран 2022 җил күртл утдулгдв

  Шидр Әрәсән Роспотребнадзорин һардач Анна Попова олн-әмтн цуглрдг һазрт медицинск хааһулыг олзллһна, нег-негнәсн күсдундур метрт бәәлһнә болн коронавирус гемтә улсла хәрлцсн цагт хойр долан хонгт гертән бәәлһнә хаслһна диг-даран 2022 җилин туула сарин 1 күртл утдулгдҗахин туск тогтаврт һаран тәвв. Тиигәд мана орн-нутгт эн санитарн некврмүд эрк биш күцәгдх зөвтә болҗана.

  • 24-11-2020, 15:34
 • Һурвн ФАП секгдх

  Мана җирһлд хальдврта болн әәмшгтә коронавирус гем учрсн ашт эрүл-менд харлһна көдләчнрин көдлмш икдәд, эднә үүлдвр ик дааврта болв. Пандемий эклсн цагас авн эрүл-менд харлһна бүрдәцс эн гемәс хөрлһнә керг күцәдг болв, эмчнр болн дунд медицинск көдләчнр COVID-19 гемтә улст дөңгән күргдг болв. Таңһчин эмнлһсин улд госпитальмуд үүлддг болв. Тер тоод райодын эмнлһс чигн бас. Баһ Дөрвдә района больницд госпиталь эс секгдсн болв чигн эрүл-менд харлһна көдләчнр эн гемәс хөрлһнд бас шунмһаһар орлцҗ, тәвцән орулҗ йовна.

  • 24-11-2020, 15:28
 • Зәрм арһлачнр некврмүдиг күцәҗәхш

  Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһрин келсәр, сүл цагт коронавирус гемәр гемтсн улсин то баһрҗахнь темдглгдҗәнә. Тер мет госпитальд эмнлһ авчах улсин то бас баһрв. Тиигәд, хулһн сарин чилгчәр госпитальмудт нәәмн зу һар күн эмнлһнд бәәсн болхла, ода тавн зун һар күн эмчнрин хәләврт бәәнә. Болв бәәдл ясрҗана гиҗ байрлхд ода чигн эрт, юңгад гихлә хальдврта гемәр гемтсн улсин то нег талд икднә, дәкәд баһрад одна, гиҗ Джангар Николаевич темдглв.

  • 23-11-2020, 16:10
 • Хальдврта гемәс хөрхин төлә

  Урҗ өдр Әрәсән правительствин Ахлачин дарук Татьяна Голикова коронавирус гемәс хөрлһнә штабин сүүр давулв. Терүнд Хальмг Таңһчин правительствин Ахлачин негдгч дарук –финансин министр Очир Шургучеев болн күцәгч йосна органмудын элчнр орлцв.

  • 20-11-2020, 15:49
 • Медәтнрт нөкд болхар

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий шидр коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин тускар келхләрн нурһлҗ селәнә әмтн гемнҗәнә гиҗ келв. Хаврин-зуни кемд эн хальдврта гем илдкгдсн улсин ик зунь балһсна әмтн бәәсн болхла, ода эдн дунд селәнәхн олн бәәнә. Дәкәд эн гемәс иштә насан барсн улс ик зуудан 65 наснас ах улс бәәнә гиҗ дааврта һардач темдглв. Эдн олн зүсн хуучта болдгас иштә коронавирус гем эрүл-мендин бәәдлднь ик харшлтан күргҗ, эдн күнд кевәр гемтнә.

  • 20-11-2020, 15:48