• Тәрлһ кехлә, бәәдл ясрх

  Хальмг Таңһч коронавирусн гемәр гемтсн улсин тооһин кемҗәһәр орн-нутгт 4-ч ормд бәәнә гиҗ таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр келв. Харм төрхд, сүл цагт өдр болһн зу һар күүнд эн хальдврта гем илдкгдҗәнә. Таңһчин сурһульмудт күүкд-көвүд ОРВИ гемәр гемнҗәхнь икдҗәнә, тиигәд 111 сурһульч эн гемәр гемтсн бәәнә. Роспотребнадзорин таңһчар үүлддг заллтын һардачин келсәр, коронавирусн гемәс хөрлһнә штабин сүүрт таңһчин сурһульмудын үүлдвр зогсалһна төр хәләгдхмн гиҗ зуралгдҗана. Тер цагт сурһульчнр үвлин амрлһнд цаг-болзгасн урд һархчигн биз. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, 13337 күн коронавирусар гемтв. Сүл хонгт дәкәд 105 күүнд эн гем илдкгдв. Таңһчин госпитальмудт 758 күн эмнлһ авчана. Теднәснь 70 күн 1-ч тойгта, 63 күн 4-ч тойгта болн 361 күн 3-ч тойгта госпитальд бәәнә. Хальмг ик сурһулин 8-ч тойгта общежитин улд секгдсн немр госпитальд 19 күн эмнлһ авсна хөөн эрүл-мендән батрулҗана. Дәкәд 52 күн Деед Яшкулин интернатд эмчнрин хәләврт немр эмнлһ авчана. Райодт үүлддг госпитальмудт бас эмнлһ авчах улсин то икдв. Тиигәд, Яшкульд ода
  60, Көтчнрт 49 күн бәәнә. Күнд кевәр гемнь давҗах 22 күүнәс 12-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Эн гемәс көлтә 177 күн сәәһән хәәв. Гемнь медмҗән угаһар болн гиигнәр давҗах 4347 күн гертән амбулаторн эмнлһ авчана. Пандемий эклсн цагас авн 10905 күн эдгв, сүл хонгт теднә тоод 119 күн немгдв. Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрийин келсәр, коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһиг олн әмтн авсна хөөн эпидемиологическ бәәдл ясрхмн. Ода деерән терүг зуг эрүл-менд харлһна, сурһуль-эрдмин болн социальн көдләчнр авчана. Болв терүг эврә сән дурар авх улсин то-диг тогтагдҗана. Олн әмтн хальдврта гемәс саглуллһна тәрлһ авад уга бәәтл цуһар санитарн некврмүд күцәҗ саглх зөвтә. Олн әмтн цуглрдг һазрт эрк биш чирәдән хааһул өмсх кергтә, ода деерән эн эв-арһ хамгин туста болҗана гиҗ министр темдглв.
  БАТАН Сәәхлә

  • 16-12-2020, 18:39
 • Саг бәәтн, бийән хәләтн!

  Пандемий эклснәс авн мана таңһчд коронавирусн гемәс хөрлһнә кергүүлдврмүд дару-дарунь давулгдна.Тиигәд хулд-гүүлгәнә, олн әмтн хот уудг объектсәр болн олна көлгн-күчнд ведомствс хоорндк көдлмшч багмуд бүртклһнә керг-үүлдврмүд күцәнә. Терүнә йовудт әмтн болн арһлачнр Роспотребнадзорин санитарн некврмүд ямр кевәр күцәҗәхиг шинҗлнә. Батлгдсн диг-дараһар эн көдлмшч багмуд хотл Элст балһснд болн таңһчин райодар бүртклһ кенә.

  • 16-12-2020, 17:19
 • Таңһчд тәрлһн давулгдҗана

  Әрәсән Президент Владимир Путинә даалһврар мана орн-нутгин цуг регионмудар коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә керг-үүлдвр өргнәр күцәгдх зөвтә. Мана орн-нутгт кеҗ һарһгдсн «Спутник V» гидг вакцин өңгәр йилһгдҗәнә. Болв терүг шишлң таалд хадһлҗ зөөх неквр бәәдгәс иштә терүг дигтә-даратаһар регионмудар йовулҗана. Мана таңһчур чигн эн вакциниг авч ирсн бәәнә.

  • 16-12-2020, 17:15
 • Хаслһна диг-даран дәкнәс утдулгдв

  Коронавирусн хальдврта гемәс хөрлһнә таңһчин бачм бәәдлин штабин шиидврәр Хальмг Таңһчд хаслһна диг-даран бар сарин 13 күртл утдулгдв. Тер мет 65 наснас ах улст гемәс саглҗ гертән бәәлһнә туст сүв-селвг өггдҗәнә. Оперштабин тоолврар, хаслһна диг-дарана дарук девсңд һархин төлә Роспотребнадзорин некврлә ирлцдг эпидемиологическ бәәдл тогтад уга.

  • 30-11-2020, 12:33
 • Күцц кевәр эдгхин төлә

  П. Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә эрүл-менд харлһна көдләчнр коронавирусас хөрлһнә кергт шунмһа кевәр орлцҗана. Энд үүлдҗәдг 3-ч тойгта госпитальд эн хальдврта гемәр күнд кевәр гемтсн улс эмнлһ авна. Эмнлһнә барин цергллтин зәңглсәр, хулһн сард эн госпиталин медлд немр әңг, Целинн района Деед Яшкуль селәнд санаторн сурһуль-интернатын улд, секгдсн билә. Энд әмтн госпитальд эмнлһ авсна хөөн эрүл-мендән батрулна.

  • 30-11-2020, 12:27
 • Цаһан седкләсн – эмчнрт

  Пандемий эклснәс авн мана орн-нутгт «Негдсн Әрәсә» партин «Эрүл-менд иргч» гидг төсвин медлд «Эмчнрт мана ханлт» гисн керг-үүлдвр күцәгдҗәнә. Коронавирус гемәр гемтсн улст медицинск дөң күргҗ, теднә әм аврлһна халхд үүлдҗ йовх эрүл-менд харлһна көдләчнрт ханлтын үгән нерәдҗ, эднә ач-тус темдглхин төлә эн керг-үүлдвр бүрдәгдсмн. Терүнә медлд мана таңһчд кесг керг-үүлдвр давулгдв, дәкәд чигн цааранднь күцәгдхмн гиҗ зуралгдҗана.

  • 30-11-2020, 12:20
 • Бичкн селәдт әмтн гемнҗәнә

  Шидр Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин тускар тооцаһан өгхләрн хол селәдт, фермст бәәдг әмтн дунд эн хальдврта гем илдкгдҗәхнь икдҗәнә гив. Авъяст тохрсар селән һазрт ах үйин улс күүкдтәһән болн ачнр-зеенртәһән хамдан нег герт бәәнә. Тегәд эдн саглуллһна некврмүд эрк биш күцәҗ, нег-негән сәәнәр хәләҗ чик авг-бәрцәр бәәх зөвтә гиҗ ах санитарн эмч селвг өгв. Урднь эпидемиологическ бәәдл талдан райодас сән бәәсн Приютна, Лаганя, Октябрьск болн Үстин райодт бас бәәдл му талагшан хүврҗәнә гиҗ Джангар Николаевич темдглв.

  • 27-11-2020, 14:58
 • Бурятин улст нөкд болхар

  Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнрин баг Бурять Республикд коронавирус гемәс хөрлһнә кергт дөңгән күргхәр һарч йовв. Сүл цагт тенд коронавирус гемәр гемтсн улсин то икдәд нәрн бәәдл тогтв, тегәд ах-дүүнр эднд дөң болхиг сурв, Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин эпидемиолог Оксана Курдюкова, Баһ Дөрвдә района эмнлһнә реаниматолог-анестезиолог Увшин Данил, Яшкулин района госпиталин һардач, инфекционист Бадмхаалһин Алексей болн Октябрьск района эмнлһнә медсестра-анестезист Оксана Зубенко үүрмүдтән дөң болхар одв.

  • 27-11-2020, 14:42
 • Хаслһна диг-даран 2022 җил күртл утдулгдв

  Шидр Әрәсән Роспотребнадзорин һардач Анна Попова олн-әмтн цуглрдг һазрт медицинск хааһулыг олзллһна, нег-негнәсн күсдундур метрт бәәлһнә болн коронавирус гемтә улсла хәрлцсн цагт хойр долан хонгт гертән бәәлһнә хаслһна диг-даран 2022 җилин туула сарин 1 күртл утдулгдҗахин туск тогтаврт һаран тәвв. Тиигәд мана орн-нутгт эн санитарн некврмүд эрк биш күцәгдх зөвтә болҗана.

  • 24-11-2020, 15:34
 • Һурвн ФАП секгдх

  Мана җирһлд хальдврта болн әәмшгтә коронавирус гем учрсн ашт эрүл-менд харлһна көдләчнрин көдлмш икдәд, эднә үүлдвр ик дааврта болв. Пандемий эклсн цагас авн эрүл-менд харлһна бүрдәцс эн гемәс хөрлһнә керг күцәдг болв, эмчнр болн дунд медицинск көдләчнр COVID-19 гемтә улст дөңгән күргдг болв. Таңһчин эмнлһсин улд госпитальмуд үүлддг болв. Тер тоод райодын эмнлһс чигн бас. Баһ Дөрвдә района больницд госпиталь эс секгдсн болв чигн эрүл-менд харлһна көдләчнр эн гемәс хөрлһнд бас шунмһаһар орлцҗ, тәвцән орулҗ йовна.

  • 24-11-2020, 15:28