Гемтә улсин то баһрҗана

20-03-2021, 14:58 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт 27 күүнд шин коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19674 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Хәрнь теднәс 18815 күн цаглань эмнлһ авсна хөөн эдгв. Ода гертән 2398 күн амбулаторн кевәр эмнлһ авчана, эднд гемнь гиигнәр эс гиҗ медмҗән угаһар давҗана.
Таңһчин госпитальмудт 348 күн эмнлһнд бәәнә. Хотл балһснд үүлдҗәдг 1-ч тойгта госпитальд – 55, 3-ч тойгта госпитальд болхла 211 күн эмнлһ авчана. Гемнь күнд кевәр давҗах 11 күүнәс өрәлнь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Деед Яшкулин санаторн сурһулин улд секгдсн госпитальд ода зуг 1 күн бәәнә. Эн госпиталь удл уга үүлдврән зогсахмн. Райодын эмнлһс бәәрн улст медицинск дөң күрглһнә халхд урдк кевәрн бүклдән үүлдҗәнә, зуг Яшкулин районд ода госпитальд 11 күн бәәнә. Баһ-Дөрвдә көгшдин болн гемтә-шалтгта улсин гер-интернатын улд секгдсн госпитальд 24 күн эмчнрин хәләврт эмнлһ авчана. Мана таңһчд эн әәмшгтә гемәс иштә 308 күн сәәһән хәәв.
Ода таңһчин бичкдүдин садмудт күүкд-көвүдиг орулҗ авлһна белдврин көдлмш гүргүдән орсн бәәнә. Хотл балһснд ода деерән 272 дежурн баг үүлдҗәнә, терүнд 2833 күүкн-көвүн орна. Спортивн бүрдәцс санитарн некврмүдлә ирлцәтәһәр үүлдҗәнә. Кафе-ресторанмудт урдк кевәрн 50 күүнәс даву күн цуглрҗ болшго. Болв таңһчин ах санитарн эмчин келсәр, удл уга теднә то 100 күртл икдүлх зөв өгхин төр хәләгдҗәнә. Министерств-ведомствсин көдлмшч багмуд дотр-дундын кергүдин органмудын көдләчнрлә хамдан батлгдсн зураһар олна көлгн-күчнә, хулд-гүүлгәнә болн олн-әмтн хот уудг объектсин үүлдвриг бүрткҗ, әмтн санитарн некврмүд ямр кевәр күцәҗәхиг шинҗлнә. Таңһчд хаслһна диг-даран мөрн сарин 11 күртл батлгдсмн. Тер цаг-болзг күртл цуһар Роспотребнадзорин саглуллһна некврмүдиг эрк биш күцәх зөвтә.
БАТАН Сәәхлә