Гемиг эртәр илдкхәр

25-03-2021, 17:01 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә барин цергллт зәңглсәр, моһа сарин 30-д Троицкое селәнд Целинн района стационарн әңгин улд бәәрн улсиг онкологуд хәләхмн. Таңһчин эмнлһнә гүлгн гемтә улст амбулаторн дөң күрглһнә төвин маммолог болн онкохирург селәнә улсин эрүл-мендин бәәдл шинҗлҗ, эдниг соньмсулҗах төрмүдәр цәәлһвр өгхмн.

Җилин эргцд эмчнрт бийән эс үзүлсн гүлгн гемтә, эрмдгтә, медәтә улс, эн гемәр гемтх әәмшг бәәдг әмтн ирҗ чадҗана. Эн керг-үүлдвр «Гүлгн гемәс хөрлһн» гидг федеральн көтлврин медлд бүрдәгдҗ, олн зүсн мөчмүдин гүлгн гемиг эртәр илдкҗ авх күслтәһәр давулгдҗана. Эмчнрт бийән үзүлхәр седҗәх улс паспорт, медицинск полис, снилс авч ирх зөвтә. Керг-үүлдвр санитарн некврлә ирлцәтәһәр давулгдх, тегәд күн болһн тедниг күцәҗ чирәдән хааһул өмсхән мартхмн биш. Пандемий эклхин өмн таңһчин эмнлһнә эмчнр таңһчин райодар йовҗ, селәнә улсин эрүл-мендин бәәдл шинҗлдг бәәсмн. Эпидемиологическ бәәдл невчк ясрҗахас иштә эрүл-менд харлһна көдләчнр олн зүсн гемәс хөрлһнә керг-үүлдврмүдиг дәкнәс эклҗәнә.
БАТАН Сәәхлә