Бичкдүдин бүрдәцст белдвр кеҗәнә

18-03-2021, 17:01 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Эн долан хонгин эклцәр Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр коронавирусн гемин туст тогтсн эпидемиологическ бәәдлин тускар келхләрн, мөрн сард бичкдүдин садмуд үүлдврән эклхмн гиҗ зәңглв. Эн өдрмүдт таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерств Роспотребнадзорин региональн заллтла хамдан дошкольн бүрдәцс урдк кевәрн үүлдхин төлә цугинь белдҗәнә. Тиигәд, сурһмҗлачнр коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авчана, бичкдүдин садмудын хорасиг ахулҗ, наадһас болн өлг-эд эд-бод кеҗәнә, саглуллһна эв-арһсар болн хот-хоолар тетклһнә бооцас батлгдҗана. Җил хооран таңһчин бичкдүдин садмуд үүлдврән зогсасмн, хөөннь энд зуг дежурн багмуд секгдсн билә. Тегәд сурһмҗлачнр эврәннь бичкдүдлә харһхдан белдвр кеҗ, тедниг күләҗәнә. Күүкд-көвүд болн эднә эк-эцкнр бүрдәцс секгдхиг бас теңкән уга күләҗәхнь маһд уга.
Коронавирусн гемәс хөрлһнә бачм штабин шиидврәр спортивн комплекст бәәдг өөмдг бассейнмуд бас үүлдврән эклв. Темдглхәс, әмтн тедн секгдсиг медәд, тер дарунь абонемент хулдҗ авч, бассейнд өөмҗ цогц-махмудан батрулҗана.
Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт дәкәд 31 күүнд коронавирусн гем илдкгдв. Тиигәд, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19618 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Хәрнь, терүнәс эдгсн улсин то өдр ирвәс икдәд (ода 18751 күн) йовна. Таңһчин госпитальмудт 387 күн эмнлһ авчана. Гемнь күнд кевәр давҗах 14 күүнәс 9-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Ода зуг Яшкулин районд 13 күн болн Баһ Дөрвдә районд – 24 күн госпитальд эмнлһ авчана. Наадк райодын эмнлһс урдк кевәрн үүлдҗ, бәәрн улст медицинск туслмҗ күргҗәнә.
Мана зәңгч