Садв гемиг эдгәҗ болхмн

23-03-2021, 17:39 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Моһа сарин 24-д цуг нарт-делкәд садв гемәс хөрлһнә Өдр темдглгднә. Садв гем әәмшгтә болн хальдврта гем болна. Тегәд терүнәс саглуллһна, гемтә улсин эрүл-менд батруллһна, әмтн дунд эн гемин тускар цәәлһврин көдлмш давуллһна төрт ик оньг өггднә. Мана таңһчд эн хальдврта гемәр гемтсн улсин то җил ирвәс баһрҗадг болв чигн терүнәс хөрлһнә керг ик чинр зүүнә.

Садв гемәс хөрлһнә таңһчин диспансерин ах эмч Шогҗин Эрднин келсәр, эдн бөдүн улст болн бичкдүдт медицинск дөң күргнә. Диспансерин стационарт садв гемтә улс кергтә эмнлһ авна. Тер мет эднә медлд өдрәр үүлддг стационар болн амбулаторн әңг бәәнә. Диспансерт бәәдг өдгә цага сән медицинск кергсл олзлҗ дарунь чинртә шинҗллт кеҗ болна.
- Садв гемиг эртәснь илдкҗ авхин туст мана диспансерт инновационн эв-арһс олзлгдна. Тиигәд бидн Диаскентест, ПЦР-шинҗллт болн компьютерн томографь олзлҗ, гемиг эртәр илдкҗ авч, гемтә улст цаглань эмнлһ кенәвидн. Сүл цагт мадниг шин кергсләр теткснь шинҗллтин кемҗәг өөдлүллһнд туслв. Ода маднд стационарн флюорограф, КТ-аппарат бәәнә. Садв гемәр гемтсн улсиг кергтә эмәр, шимтә болн сенр хот-хоолар тетклһн сүл җилмүдт бас ясрв гиҗ темдглх кергтә. Келхд, садв гем социальн чинртә гем гиҗ тоолгдна, тегәд гемтсн улсиг эмәр тетклһнә төр күцәмҗтәһәр хаһлгдҗахнь темдгтә, – гиҗ Эрдни Аббяевич келв.
Ямаран чигн гемиг эртәр илдкҗ авхла терүг эдгәҗ болхмн. Тер төләд садв гемәс саглуллһна кергт ик оньг өгч насни дигт күрәд уга бичкдүд дунд терүг илдкҗ авлһна тәрлһ кенә, 15 наснас ах улс җил болһн флюорографическ шинҗллтд орна. Садв гемәс хөрлһнә нарт-делкән Өдрлә «Цаһан камб цецг» гидг керг-үүлдвр давулдг авъяс бәәнә, терүнә йовудт Элстд болн райодт мобильн флюорограф зогсдг билә, сурһуль-эрдмин бүрдәцст эрүл-чик авг-бәрцин төрәр күүндврмүд тогтагдна.
Шогҗин Эрднин келсәр, садв гем медмҗән угаһар давдгнь әәмшгтә болна. Зәрмдән кен-негнь гемтәһән медхш. Чинәнь алдрад, хотнь орлго, нөөрнь күрлго ханядн зовадг болхла, тер цагт эрк биш эмчд бийән үзүлх кергтә. Эртәр эмчд бийән үзүләд, цаглань эмнлһ эклхлә эдгҗ болхмн. Кемр садв гемәр гемтсн күн хуучта болхла, тер тоод ВИЧ-гемтә, әркд, наркотикд авлгдсн болхла, эмнлһнә диг-дараг эс күцәдг болхла тер цагт тер әмнәсн хаһцх әәмшг бәәнә. Эн хальдврта гемәс саглхин туст чик авг-бәрцәр бәәлһн, спортар соньмслһн, көдлмшин хөөн цогц-махмудан батрулҗ сәәнәр амрлһн, шимтә болн туста хот-хол олзллһн туста болна.
- Нег үлү ода мана җирһлд шин коронавирусн гем учрсн цагт күн болһн эврәннь эрүл-мендин тускар ухалҗ, чик авг-бәрцәр бәәҗ, цаглань эмчнрт бийән үзүлҗ кергтә шинҗллт кех зөвтә. COVID-19 күүнә оошкд ик харшлтан күргнә. Садв гемәс көлтә бас оошк зовна. Тегәд тәмк татдг, әрк-чаһр болн наркотик олзлдг му даслтан хайҗ, эрүл-мендән батрулҗ, спортар соньмсх кергтә, – гиҗ садв гемәс хөрлһнә диспансерин ах эмч дәкәд нег саглҗ келв.
Флюорографическ шинҗллтиг Элст балһсна поликлиникд, садв гемәс хөрлһнә таңһчин диспансерт болн райодын эмнлһст кеҗ болхмн. Күн болһн эврәннь эрүл-мендин тускар ухалҗ җилд нег дәкҗ шинҗллтд орх зөвтәг мартхмн биш.

ДАВАН Наталья