• Селәдт эмчнрин офисмуд тосхгдх

  Шидр Хальмг Таңһчин правительствин Ахлачин негдгч дарук – финансин министр Шурһчин Очрин һардврт болсн селвлцәнд «Хальмг Таңһчин түрүн медицинск дөң күрглһнә халхиг ясруллһн» гидг региональн көтлврин медлд райодт олн дамшлтын эмчнрин офисмуд (ВОП) тосхлһна төр хәләгдв. Селвлцәнд таңһчин эрүл-менд харлһна, финансин, һазрин болн өлг-эдин хәрлцәнә министерствсин болн ФОМС-ин территориальн әңгин һардачнр орлцв.

  • 27-03-2021, 17:24
 • Гемиг эртәр илдкхәр

  П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә барин цергллт зәңглсәр, моһа сарин 30-д Троицкое селәнд Целинн района стационарн әңгин улд бәәрн улсиг онкологуд хәләхмн. Таңһчин эмнлһнә гүлгн гемтә улст амбулаторн дөң күрглһнә төвин маммолог болн онкохирург селәнә улсин эрүл-мендин бәәдл шинҗлҗ, эдниг соньмсулҗах төрмүдәр цәәлһвр өгхмн.

  • 25-03-2021, 17:01
 • Тәрлһ авсн улсин то икдҗәнә

  Моһа сарин 20-әс авн мана орн-нутгт коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авлһна тускар цәәлһврин керг-үүлдвр эклв. Эпидемиологическ бәәдл ясрхин төлә мана орн-нутгин әмтнә 60 процентнь тәрлһ авх зөвтә болҗана. Тегәд әмтнд эн тәрлһнә тускар медүләд, терүг келһн әәмшг уга болн туста болҗахиг цәәлһҗәнә. Одахн Әрәсән Президент эн төрәр селвлцә давулҗ, мана орн-нутгт 6 сай күн тәрлһ авв гив. Бийнь В.Путин шидр бас тәрлһ авв. Мана таңһчд ода деерән 10 миңһн һар күн тәрлһ авсн бәәнә, эн керг-үүлдвр цаарандан давҗана.

  • 25-03-2021, 16:26
 • Садв гемиг эдгәҗ болхмн

  Моһа сарин 24-д цуг нарт-делкәд садв гемәс хөрлһнә Өдр темдглгднә. Садв гем әәмшгтә болн хальдврта гем болна. Тегәд терүнәс саглуллһна, гемтә улсин эрүл-менд батруллһна, әмтн дунд эн гемин тускар цәәлһврин көдлмш давуллһна төрт ик оньг өггднә. Мана таңһчд эн хальдврта гемәр гемтсн улсин то җил ирвәс баһрҗадг болв чигн терүнәс хөрлһнә керг ик чинр зүүнә.

  • 23-03-2021, 17:39
 • Гемтә улсин то баһрҗана

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт 25 күүнд шин коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19754 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Хәрнь, теднәс 18898 күн цаглань эмнлһ авсна хөөн эдгв. Ода гертән 1783 күн амбулаторн кевәр эмнлһ авчана, эднд гемнь гиигнәр эс гиҗ медмҗән угаһар давҗана.

  • 23-03-2021, 17:08
 • Гемтә улсин то баһрҗана

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт 27 күүнд шин коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19674 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Хәрнь теднәс 18815 күн цаглань эмнлһ авсна хөөн эдгв. Ода гертән 2398 күн амбулаторн кевәр эмнлһ авчана, эднд гемнь гиигнәр эс гиҗ медмҗән угаһар давҗана.

  • 20-03-2021, 14:58
 • Бичкдүдин бүрдәцст белдвр кеҗәнә

  Эн долан хонгин эклцәр Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр коронавирусн гемин туст тогтсн эпидемиологическ бәәдлин тускар келхләрн, мөрн сард бичкдүдин садмуд үүлдврән эклхмн гиҗ зәңглв. Эн өдрмүдт таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерств Роспотребнадзорин региональн заллтла хамдан дошкольн бүрдәцс урдк кевәрн үүлдхин төлә цугинь белдҗәнә. Тиигәд, сурһмҗлачнр коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авчана, бичкдүдин садмудын хорасиг ахулҗ, наадһас болн өлг-эд эд-бод кеҗәнә, саглуллһна эв-арһсар болн хот-хоолар тетклһнә бооцас батлгдҗана. Җил хооран таңһчин бичкдүдин садмуд үүлдврән зогсасмн, хөөннь энд зуг дежурн багмуд секгдсн билә. Тегәд сурһмҗлачнр эврәннь бичкдүдлә харһхдан белдвр кеҗ, тедниг күләҗәнә. Күүкд-көвүд болн эднә эк-эцкнр бүрдәцс секгдхиг бас теңкән уга күләҗәхнь маһд уга.
  Коронавирусн гемәс хөрлһнә бачм штабин шиидврәр спортивн комплекст бәәдг өөмдг бассейнмуд бас үүлдврән эклв. Темдглхәс, әмтн тедн секгдсиг медәд, тер дарунь абонемент хулдҗ авч, бассейнд өөмҗ цогц-махмудан батрулҗана.
  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт дәкәд 31 күүнд коронавирусн гем илдкгдв. Тиигәд, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19618 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Хәрнь, терүнәс эдгсн улсин то өдр ирвәс икдәд (ода 18751 күн) йовна. Таңһчин госпитальмудт 387 күн эмнлһ авчана. Гемнь күнд кевәр давҗах 14 күүнәс 9-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Ода зуг Яшкулин районд 13 күн болн Баһ Дөрвдә районд – 24 күн госпитальд эмнлһ авчана. Наадк райодын эмнлһс урдк кевәрн үүлдҗ, бәәрн улст медицинск туслмҗ күргҗәнә.
  Мана зәңгч

  • 18-03-2021, 17:01
 • Бачм дөң күргхәр

  Таңһчин әмтнд бачм медицинск дөң күргхин төлә олн зүсн эв-арһ олзлгдна. Тиигәд, одахн мана таңһчур шин МИ-8 вертолет ирв. Терүнә төлә санитарн авиацин Келн-улсин цергллтлә бооцан батлгдв, терүгәр эн җилин ноха сарин чилгч күртл вертолет бачм дөң күргхин төлә нисдг болхмн.

  • 13-03-2021, 16:50
 • Эрүл-менд харлһна көдләчнриг йөрәв

  Күүкд улсин нарт-делкән сән өдр угтҗ П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд байрин хург болв. Таңһчин эрүл-менд харлһна делгрлтд ик тәвцән орулҗ, үнн-чик седклтәһәр олн җилдән көдлҗ үүрмүд болн олн әмтн дунд тоомср олсн көдләчнр өөдән ачлврар темдглгдв. Таңһчин эмнлһнә ах эмч Бадм-Һәрән Очр хамдан көдлҗәх үүрмүдтән ханлтан өргҗ, эндрк күнд цагла өөдән мергҗлтән болн байн дамшлтан олзлҗ шин хальдврта гемәс хөрлһнд цуһар арһ-чидлән нөөлго көдлв гив.

  • 06-03-2021, 14:56
 • Саата күүкд күүнә әм аврв

  Лу сарин 25-д Манхан Цаһана өрк-бүлд һурвдгч үрнь төрв. Күүкнд Виктория нер өгв. Диилвр гиҗ орчулгддг нер отхн күүкндән өгснь хара биш болв.

  • 04-03-2021, 15:31