• Селіні імтнд дґњ болна

  Яшкулин района Привольный селінд эмчин офис ўўлдні. Арвн љил хооран энд «Улан Хґґч» акционерн нииціні дґњгір капитальн ясвр кегдід, пациентнрин тґлі сін таал тогтагдсмн. Тер цагт эдл-ахуг єардљасн П.П.Менкнасунов селіні социальн тґрмўдт ик оньг ґгч, эрўл-менд харлєна болн сурєуль-эрдмин учрежденьсиг цуг халхарн дґњндг біісмн. Эн чадмг єардачин нилчір эмчин офист стационарн эмнлєні, тірлє келєні, шўдні эмчин, лабораторин хорас бііні. Капитальн ясвр келєнд эдл-аху кўсдундур сай арслњ йилєсмн.

  • 23-10-2019, 10:22
 • Больницсиг оборудованяр теткв

  Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна халхд негдсн зіњгллєні систем тогталєна тґлі мана тањєчд шишлњ тґсв кўцігдљіні. Региональн тґсв мана орн-нутгт батлгдсн ирлцњгў программин медлд ўўлдљіні. Одахн эн тґсвір мана тањєчин эмнлєні учрежденьс шишлњ оборудованяр теткгдв. Райодт ўўлддг эмчнрин амбулаторьмуд, ФАП-муд, тањєчин эмнлєні учрежденьсин функциональн шинљллтин іњгўд, клинико-диагностическ лабораторьмуд болн «Балєсна поликлиник» гидг шањєа учреждень телекоммуникационн оборудовань авв.

  • 16-10-2019, 09:37
 • Гўлгн гемиг эрт илдкхір

  Ґцклдўр «Калмыкия» РИА-н барин цутхлњд П.Жемчуевин нерті тањєчин больницин ах эмч Санал Манджиев журналистнрлі харєљ, эмнлєні учрежденя ўўлдврин тускар келљ ґгв. Тањєчин больниц эндр мана регионд єоллгч медицинск учреждень болљана, энд 25 зґрўллтір дґњ кўрггдні. Сўл цагт больниц ґґдін чинрті медицинск дґњ кўрглєні халхар кўцімљтієір ўўлдљ, шин эв-арєс олзлљ імтнд эмнлє кўціљіні. Энд мана тањєчд біідг ґґдін мергљлтті болн байн дамшлтта эмчнр кґдлљіні.

  • 29-08-2019, 12:17
 • Єашун уста булг

  Эн булгин усн олн зўсн шарх-шавас, геміс эдгіні гиљ олн імтн тоолна. Пятигорск балєснд курортологин болн физиотерапийин номин-шинљллтин институтын специалистнр эн булгин усна шинљллт кесні ашт эннь иткўлгдв. Тиигід, эн усн гесні, элкні, ясна, цусна геміс эдгхд туслна гиљ номтнр шинљллтин ашт товчлв.

  • 29-08-2019, 12:08
 • Йир сін эмнлєн

  П.Жемчуевин нерті тањєчин больницд «Plasauto Sigma» гидг цус цеврлєні шишлњ аппарат углљ тівгдсні тускар бидн урднь зіњглсн билівидн. Єурвн сарин туршарт мана эмчнр эн аппаратар кўнд гемті улст эмнлє кељ, эдні ім аврљана. Тиигід одахн эдн нег кўўкд кўўні ім аврљ, энўг элкні кўнд геміс эдгіљ авсн йовдл мана тањєчд біітхі, орн-нутгт темдгті болв. Тиим гемті зун кўўніс зуг 4-6 процентнь імд ўлдні гиљ специалистнр келні.

  • 29-08-2019, 12:06
 • Сурєулян сіінір сурхин тґлі

  Удл уга сурєулин шин љил эклід, бичкдўд школд орх. Зуни єурвн сардан амрсна хґґн дікніс сурєуль сурхд эднд кўнд болдгнь нуувч биш. Специалистнрин кесн шинљллтір 1-ч класст орсн бичкдўд кўсдундур сардан, 5-ч классин сурєульчнр сардан, наадк классмудт сурдг кўўкд-кґвўд хойр-єурвн долан хонгтан школын диг-даранд иљлдні. Бичкдўд сурєулян сіінір сурхин тґлі эрўл-менд, седклнь тґвкнўн бііх зґвті болљана, тегід эмчин селвг эк-эцкнрт болн багшнрт туста болх гиљ сангдна. Тањєчин бичкдўдин медицинск Цутхлњгин эмч-педиатр Любовь Оджаева мана умшачнрт иим сўв-селвг ґгв.

  • 29-08-2019, 12:04
 • Ховр аппарат олзлгдљана

  Шидріс П.П.Жемчуевин нерті тањєчин больницд «Plasauto sigma» гидг эмнлєні плазмафарез эклід олзлгдљана. Цус цеврлўллєні иим аппарат хатяр олзлгдна, мана тањєчас нань Ґмн ўзгин болн Ар Кавказин федеральн округудт эн аппарат уга. Эн аппарат бґґрин орчд эмнўллєні болн эмнлєні плазмарезин процедурин тґлі олзлгдна. Цус цеврлўлљ гўўлгні. Эн аппаратын ончинь юундв гихлі, урднь кўсдундур сарин туршарт эмнлєн кўцігддг біісн болхла, ода долан хонгин эргцд эмнлєн давна. Нег процедурин йовудт 16 литр цусн болн 6 литр плазм гўўлгљ ясрулгдна. Ірісід иим аппарат зуг 22 балєснд бііні.

  • 29-07-2019, 12:40
 • Бийдін тааста керг-ўўлір соньмсна

  Ґдгі цагт кенднь чигн кўнд болљана. Нег ўлў кґгшдт, эрмдгті улст болн ґнр ґрк-бўлмўдт социальн халхин дґњ керглгдљіні. Мана тањєчд социальн теткврин хґр єар шањєа учреждень кґдлљ, кесг мињє єар кўўнд дґњ болљана. Тер мет медіті улс гер деерін социальн туслмљ авна. Элстд олн љилдін імтні социальн теткврин тањєчин комплексн Цутхлњ (БУ РК «РКЦСОН») ўўлдљіні. Энўні кґдлічнр Светлана Романа єардврт ґдгі цагин некврлі ирлцљ, кґдлмштін шин эв-арє олзлљ шунљ кґдлні.

  • 29-07-2019, 12:38
 • Селіні эмчнрт сін таал тогтахар

  Шидр Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министрин ўўл дааљадг Юрий Кикенов «Калмыкия» РИА-н барин Цутхлњд журналистнрла харєад, келн-улсин тґсвір кўцігдх керг-ўўлдврмўдин тускар тодрхаєар келв. Харєлтын эклцір дааврта єардач тањєчин эрўл-менд харлєна кґдлічнриг одахн темдглгдсн сін ґдрлі йґрієід, кесг мињєн кўн эн халхд ўнн кевір кґдлљ йовхиг темдглв.

  • 20-06-2019, 09:24
 • Хамдан сін ґдриг темдглв

  Нидніс авн Целинн района імтнд медицинск дґњ кўрглєн Элст балєсна поликлиникин медлд орсмн. Балєсна поликлиникин мґњгір района зірм эмнлєні учрежденьст ясврин кґдлмш кегдљ, біірн імтнд сін таал тогтагдв. Ўлгўрнь, Хар Булг селінд эмчин офис шинрўлгдв. Эндр эн тґр цааранднь хаєлгдљана, района імтнд кўргљіх медицинск туслмљин чинр ясрљана. Элст балєсна поликлиникин болн Целинн районд ўўлддг эмнлєні учрежденьсин коллективс хамдан эрўл-менд харлєна кґдлічин Ґдриг темдглв.

  • 20-06-2019, 09:18