• Гүлгн гемиг эртәр илдкв

  Шидр П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә гүлгн гемтә улст амбулаторн дөң күрглһнә төвин (ЦАОП) эмчнр Целинн районд одҗ бәәрн әмтнә эрүл-менд шинҗлв. Эн керг-үүлдвр «Гүлгн гемәс хөрлһн» гидг федеральн көтлврин медлд бүрдәгдв.

  • 01-04-2021, 17:31
 • Бәәдл ясрҗадг болв чигн...

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт дәкәд 21 күүнд коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклснәс авн мана таңһчд ут тоодан 20 миңһн шаху күн эн хальдврта гемәр гемтв. Теднәснь 19044 күн эдгв. Һундл төрхд, COVID-19 гемәс иштә мана таңһчд 313 күн сәәһән хәәв. Ода таңһчин госпитальмудт 324 күн эмнлһ авчана. Теднәснь ик зунь П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд бәәнә. Яшкульд – 9 болн Баһ Дөрвд селәнд 10 күн эмчнрин хәләврт кергтә эмнлһ авчана, наадк райодын эмнлһст үүлдҗәсн госпитальмуд хаагдв. Гемнь күнд кевәр давҗадг 16 күүнәс 13-нь күнд бәәдлд тусад, ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Гемнь гиигнәр давҗах 882 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авч, эрүл-менд харлһна көдләчнрин селвгәр эм ууҗана.
  Одахн Әрәсән эрүл-менд харлһна министерств регионмудла коронавирусн гемин туст тогтсн бәәдлин төрәр селвлцә давулсн билә. Терүнд таңһчин эрүл-менд харлһна министрин дарук Оксана Курдюкова болн зәңгллһнә-шинҗллтин төвин һардач Натыра Бадм орлцҗ, регионд эпидемиологическ бәәдл ямаран болҗахин тускар тооцаһан өгв. Мана таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн улсин төлә 424 орм бүрдәгдсн бәәнә, ода терүнәснь һурвн зун һар орм олзлгдҗана. Таңһчин әмтн коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авчана. Одахн мана таңһчур «Гам-Ковид-Вак» гидг вакцинә 400 доз авч ирсн билә. Мөрн сарин эклцәр дәкәд 3 миңһн доз авч ирхмн, тегәд тәрлһ авхар бичгдсн улс цуһар терүг авч чадхмн.
  Таңһчд коронавирусн гемәс хөрлһнә бачм штабин шиидврәр хаслһна диг-даран мөрн сарин 11 күртл утдулгдсн билә. Министерствсин болн ведомствсин хамцу көдлмшч багмуд олн-әмтн цуглрдг һазрт болн олна көлгнд бүртклһнә керг-үүлдврмүд давулҗ, Роспотребнадзорин санитарн некврмүд яһҗ күцәгдҗәхиг бүрткнә. Сүл өдрмүдт эпидемиологическ бәәдл ясрҗадг болв чигн саглуллһна некврмүдиг күцәх кергтәг мартхмн биш.

  ДООҖАН Наталья

  • 30-03-2021, 16:43
 • Хальдврта гемәс саглҗ тәрлһ авх кергтә

  Мана таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн түрүн күн илдкгдснәс авн дигтә җил болв. Тер цагас авн җилин туршарт таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр эн хальдврта гемәр гемтсн улст дөңгән күргҗ, күнд-күчр таалд көдлҗәнә. Гемтә улсин то икдәд бәәхлә таңһчин эмнлһсин улд ут тоодан 6 госпиталь үүлддг болв. Сүл цагт эпидемиологическ бәәдл ясрҗахас иштә кесгнь үүлдврән зогсаһад, урдк кевәрн әмтнд медицинск дөң күрглһнә халхар көдлдг болв. Мана таңһчд 200 миңһн күүнә эрүл-менд шинҗлгдҗ, коронавирусн гем илдкҗ авхин төлә 170 миңһн ПЦР-шинҗллт кегдв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19859 күн эн хальдврта гемәр гемтв, теднәснь 18978 күн эдгв.

  • 27-03-2021, 17:26
 • Селәдт эмчнрин офисмуд тосхгдх

  Шидр Хальмг Таңһчин правительствин Ахлачин негдгч дарук – финансин министр Шурһчин Очрин һардврт болсн селвлцәнд «Хальмг Таңһчин түрүн медицинск дөң күрглһнә халхиг ясруллһн» гидг региональн көтлврин медлд райодт олн дамшлтын эмчнрин офисмуд (ВОП) тосхлһна төр хәләгдв. Селвлцәнд таңһчин эрүл-менд харлһна, финансин, һазрин болн өлг-эдин хәрлцәнә министерствсин болн ФОМС-ин территориальн әңгин һардачнр орлцв.

  • 27-03-2021, 17:24
 • Гемиг эртәр илдкхәр

  П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә барин цергллт зәңглсәр, моһа сарин 30-д Троицкое селәнд Целинн района стационарн әңгин улд бәәрн улсиг онкологуд хәләхмн. Таңһчин эмнлһнә гүлгн гемтә улст амбулаторн дөң күрглһнә төвин маммолог болн онкохирург селәнә улсин эрүл-мендин бәәдл шинҗлҗ, эдниг соньмсулҗах төрмүдәр цәәлһвр өгхмн.

  • 25-03-2021, 17:01
 • Тәрлһ авсн улсин то икдҗәнә

  Моһа сарин 20-әс авн мана орн-нутгт коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авлһна тускар цәәлһврин керг-үүлдвр эклв. Эпидемиологическ бәәдл ясрхин төлә мана орн-нутгин әмтнә 60 процентнь тәрлһ авх зөвтә болҗана. Тегәд әмтнд эн тәрлһнә тускар медүләд, терүг келһн әәмшг уга болн туста болҗахиг цәәлһҗәнә. Одахн Әрәсән Президент эн төрәр селвлцә давулҗ, мана орн-нутгт 6 сай күн тәрлһ авв гив. Бийнь В.Путин шидр бас тәрлһ авв. Мана таңһчд ода деерән 10 миңһн һар күн тәрлһ авсн бәәнә, эн керг-үүлдвр цаарандан давҗана.

  • 25-03-2021, 16:26
 • Садв гемиг эдгәҗ болхмн

  Моһа сарин 24-д цуг нарт-делкәд садв гемәс хөрлһнә Өдр темдглгднә. Садв гем әәмшгтә болн хальдврта гем болна. Тегәд терүнәс саглуллһна, гемтә улсин эрүл-менд батруллһна, әмтн дунд эн гемин тускар цәәлһврин көдлмш давуллһна төрт ик оньг өггднә. Мана таңһчд эн хальдврта гемәр гемтсн улсин то җил ирвәс баһрҗадг болв чигн терүнәс хөрлһнә керг ик чинр зүүнә.

  • 23-03-2021, 17:39
 • Гемтә улсин то баһрҗана

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт 25 күүнд шин коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19754 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Хәрнь, теднәс 18898 күн цаглань эмнлһ авсна хөөн эдгв. Ода гертән 1783 күн амбулаторн кевәр эмнлһ авчана, эднд гемнь гиигнәр эс гиҗ медмҗән угаһар давҗана.

  • 23-03-2021, 17:08
 • Гемтә улсин то баһрҗана

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт 27 күүнд шин коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19674 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Хәрнь теднәс 18815 күн цаглань эмнлһ авсна хөөн эдгв. Ода гертән 2398 күн амбулаторн кевәр эмнлһ авчана, эднд гемнь гиигнәр эс гиҗ медмҗән угаһар давҗана.

  • 20-03-2021, 14:58
 • Бичкдүдин бүрдәцст белдвр кеҗәнә

  Эн долан хонгин эклцәр Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр коронавирусн гемин туст тогтсн эпидемиологическ бәәдлин тускар келхләрн, мөрн сард бичкдүдин садмуд үүлдврән эклхмн гиҗ зәңглв. Эн өдрмүдт таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерств Роспотребнадзорин региональн заллтла хамдан дошкольн бүрдәцс урдк кевәрн үүлдхин төлә цугинь белдҗәнә. Тиигәд, сурһмҗлачнр коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авчана, бичкдүдин садмудын хорасиг ахулҗ, наадһас болн өлг-эд эд-бод кеҗәнә, саглуллһна эв-арһсар болн хот-хоолар тетклһнә бооцас батлгдҗана. Җил хооран таңһчин бичкдүдин садмуд үүлдврән зогсасмн, хөөннь энд зуг дежурн багмуд секгдсн билә. Тегәд сурһмҗлачнр эврәннь бичкдүдлә харһхдан белдвр кеҗ, тедниг күләҗәнә. Күүкд-көвүд болн эднә эк-эцкнр бүрдәцс секгдхиг бас теңкән уга күләҗәхнь маһд уга.
  Коронавирусн гемәс хөрлһнә бачм штабин шиидврәр спортивн комплекст бәәдг өөмдг бассейнмуд бас үүлдврән эклв. Темдглхәс, әмтн тедн секгдсиг медәд, тер дарунь абонемент хулдҗ авч, бассейнд өөмҗ цогц-махмудан батрулҗана.
  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт дәкәд 31 күүнд коронавирусн гем илдкгдв. Тиигәд, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19618 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Хәрнь, терүнәс эдгсн улсин то өдр ирвәс икдәд (ода 18751 күн) йовна. Таңһчин госпитальмудт 387 күн эмнлһ авчана. Гемнь күнд кевәр давҗах 14 күүнәс 9-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Ода зуг Яшкулин районд 13 күн болн Баһ Дөрвдә районд – 24 күн госпитальд эмнлһ авчана. Наадк райодын эмнлһс урдк кевәрн үүлдҗ, бәәрн улст медицинск туслмҗ күргҗәнә.
  Мана зәңгч

  • 18-03-2021, 17:01