Зүркнә гемтә улсиг шинҗлв

07-10-2021, 10:02 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Н.Бакулевин нертә зүркнә-судцин хирургийин Келн-улсин медицинск шинҗллтин төвин мергҗлтнр таңһчин әмтнд дөң-тусан күргв. Кардиологуд П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд стационарн эмнлһ авчах улсиг хәләв. Эн өдрмүдт эдн зүркнә гемтә 70 кү хәләҗ, эмнлһнә туст сүв-селвгән өгв.

Эднә хәләврт орсн әмтн дундас эдн кардиохирургическ месллһ керглҗәдг гемтә улсиг йилһҗ авв. Зәрмснь эн долан хонгин эргцд А.Бакулевин нертә медицинск төвд эмнлһ авхин төлә тиигәрән йовулгдхмн, юңгад гихлә эднд федеральн төвин эмчнрин түргн дөң керглгдҗәнә.
Зүркнә-судцин хирургийин Келн-улсин медицинск төвин эмчнр күнд гемтә улст дөң күргхин болн эднә эмнлһ дигллһнә төлә дару-дарунь мана таңһчур ирнә. Авъяст тохрсар делегациг төвин әңгин һардач Владимир Мироненко толһалв, энүнлә хамдан кардиохирургуд Сергей Гарманов, Рамиль Азизов болн Церн Бадмаев ирв.
Мана зәңгч
ЗУРГТ: Денис Мазуренко
месллһ кеҗәх кем