• Сбербанк Хальмгин волонтермүдт 5 000 харслһна халхц өгв

  Сбербанкин өгсн халхцс хаҗуһас дөң-нөкд угаһар йовҗ чаддго болн медәтә улст дөң-тусан күргҗәх волонтёрмүдин штабмудт зөрүлгдв. Апрель сарин 8-д Сбербанк олн улс дунд гем тархагдсна цагт #МЫВМЕСТЕ гидг нег-негндән дөң күрглһнә акцт бас орлцв. Таңһчин волонтёрмүдин штабмуд 5000 халхц авв. Әрәсән цуг регионмудт банк ут тоодан 700 миңһн халхц һарһҗ өгв. Волонтёр болх саната күн болһн мывместе2020.рф гидг шишлң сайтд орад, нер-усан бичҗ орулад, карантинд бәәх әмтнд әәмшг угаһар дөң күрглһнә техникин зокалын халхар шишлң инструктаж авч чадҗана. Эврә дурарн волонтёр болсн улс гертәсн һарч чаддго әмтнд хот-хол, эм болн наадк кергтә тоотс күргҗ өгнә.

  • 10-04-2020, 17:27
 • КЎН ДҐЊГІР, ШОВУН ДАЛВАГАР

  Ґдгі цагт, коронавирус гидг гем гўргўдін орсн кемд, Ірісін Президент Владимир Путині седвірір мана ик эњ-зах уга орн-нутг мґрн сар тґгстл каратинд бііні. Зуг эн эв-арєар бидн іімшгті болн хальдврта гемиг диилљ чадхвидн. Яєад гихлі, эн гемин вирус імті юмиг эс олљ чадхла долан хонгин туршт уга болдмн. Тегід чигн бидн эн кемд вирусиг диилхин тґлі эмчнрин селвгўдиг, РФ-н Президентин заквриг кўціх зґвтівидн. Ташр бюджетн халхд кґдлдг улсин љалвнь хадєлдгхмн.

  • 08-04-2020, 15:49
 • Шин оборудованяр теткгдв

  «Эрўл-менд харлєн» гидг келн-улсин тґсвір П.Жемчуевин нерті тањєчин больниц 46 медицинск оборудованяр теткгдв. Энтн сін єара, ґґдін чинрті ґдгі цага оборудовань болљана. Инсультар гемтсн улсин реабилитацин, мууєар эс гиљ йовљ чаддго кўнд гемті улсин цогц-махмуд батрулхин тґлі эн оборудовань олзлгдхмн.

  • 22-01-2020, 09:54
 • Ах ўйин улс ут нас наслтха!

  Мана орн-нутгт эн љиліс авн кўцігдљіх «Демографь» гидг келн-улсин тґсвд ах ўйин улст онц оньг ґггдљіні. Эн тґсвір «Ах ўйин улс» гидг шишлњ программ батлгдсн бііні. Терўнд батлгдсн керг-ўўлдврмўдиг тањєчин социальн делгрлтин министерств эрўл-менд харлєна болн спортын министерствс хамдан кўціхмн.

  • 28-11-2019, 09:31
 • Больницсин ясврт - 1,3 љува арслњ

  Ирх љилд мана тањєчин эмнлєні учрежденьст капитальн ясвр келєнд болн шин объектс тосхлєнд 1,3 љува арслњ йилєгдхин тускар Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министр Юрий Кикенов ТАСС-т зіњглв. Дааврта єардачин темдглсір, тањєчд эрўл-менд харлєна халх делгрўллєнд ик оньг ґггдљіні, тер тоод медицинск учрежденьст капитальн ясвр келєнд, пациентнрин тґлі сін таал тогталєнд. Ода мана тањєчд дґрвн объектд ясвр кегдљіні болн тосхлєна кґдлмш кўцігдљіні. Эн чинрті тґр хаєллєнд федеральн, тањєчин болн спонсормудын мґњгн олзлгдљана.

  • 13-11-2019, 10:10
 • Тґрскн єазртан кґдлљіні

  Городовиковск района єардвр бає наста кадрмуд белдлєні, нааран кґдлхір ирсн специалистнриг дґњнлєні тґрт ик оньг ґгдгин тускар мана газет урднь зіњглсн билі. Района эрўл-менд харлєна халхд бає наста кґдлічнрин то икдўлхин, ах ўйд селгі белдхин тґлі энд урмдулгч стипендь зарлгдсн бііні. Тиим стипендь авсн баєчуд Чимид Максимов болн Александра Гаврюшенко эндр района больницд кґдлљіні.

  • 13-11-2019, 10:05
 • Нилхдин ім аврна

  Одахн О.Шунгаеван нерті перинатальн Цутхлњгин нилхдин реанимацин іњг 25 љилин ґґнін темдглв. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министр Юрий Кикенов эн іњгин коллективиг ґґнлінь йґрієід, тґрљ єарсн нилхдин эрўл-менд харлєнд болн тедні ім аврлєнд ўнн-чик седклтієір церглљ йовх кґдлічнрт ханлтан ґргв. Эн љилмўдин эргцд эн іњгд бат коллектив тогтсиг министр темдглљ, энд кергін сіінір меддг байн дамшлтта болн ґґдін мергљлтті специалистнр кґдлљіні гив.

  • 29-10-2019, 10:17
 • Эмнлєні чинриг ясрулхар

  Шидр Элстд «Рациональная фармакотерапия в клинической практике: клинико-фармакологические подходы и алгоритмы» гидг тґрір номин-дамшлтын конференц болв. Терўнд Волгоградск областин эрўл-менд харлєна министерствин болн ЮФО-н клиническ фармаколог, медицинск номин доктор Максим Фролов болн Аєш балєсна медицинск университетин доцент, медицинск номин доктор Ольга Шаталова орлцв. Конференцин кґдлмшиг Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министрин ўўлиг дааљадг Юрий Кикенов нўр ўгір секід, хілігдљіх тґр эркн чинрті болљахиг темдглв.

  • 29-10-2019, 10:15
 • Гемті імтиг дарунь эдгіхір

  Эн ґдрмўдт Кґтчнрі района больницин седвірір болн тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин дґњгір Элстд «Хирургийд ґдгі цага эв-арєс олзллєн» гидг тґрір регионмуд хоорндк номин-дамшлтын конференц болв. Терўні кґдлмшт Хальмг Тањєчин Толєачин администрацин єардач Чингис Бериков, тањєчин эрўл-менд харлєна министрин ўўлиг дааљадг Юрий Кикенов, тањєчин эмнлєні учрежденьсин ах эмчнр орлцв.

  • 24-10-2019, 10:38
 • Нерті эмч месллє кев

  Одахн мана тањєчур Ірісін бає наста урологудын ассоциацин ахлач, медицинск номин кандидат Денис Мазуренко ирід, П.Жемчуевин нерті больницд кўнд гемті улст месллє кев. Нерті эмч бґґртнь чолун біісн улст дґњ болад, ут тоодан 9 месллє кељ, біірн хирургудла дамшлтарн хувалцв. Урднь иим гемті улсиг талдан регионмудт йовулдг біісн болхла, ода тањєчин больницд иим месллє кедг болхмн.

  • 24-10-2019, 10:36