• Нег һазра улстан дөңгән күргҗәнә

  Нер һарсн эмч Башанкан Бадм Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна делгрлтд, месллһ келһнд шин эв-арһс олзллһнд, эмнлһсин материальн-техническ ул батруллһнд, хальмг эмчнрин мергҗлт өөдлүллһнд ик тәвцән орулҗ йовна гиҗ келхлә үнн болх. Нег үлү пандемий эклсн цагас авн Бадм Николаевич таңһчин эмнлһст буйнч седкләрн дөңгән күргҗ, коронавирусн гемтә улсин эмнлһнд кергтә кергсл йилһҗ өгв. Эн җилин эклцәс авн болхла нертә хирург таңһчин райодын эмнлһст бәәрн улсин эрүл-менд шинҗлҗ, дөң-тусан күргҗәнә. Эн керг хамгин түрүнд Лаганя районд эклв. Шидр бидн Лаганя района эмнлһнә ах эмч Шарапа Николайла күүндәд, Бадм Николаевичлә нөкцлтин залһлдана тускар келҗ өгхиг сурвидн.

  • 01-06-2021, 15:56
 • Эмчнр дамшлтарн хувалцхар ирв

  Шидр мана таңһчур Әрәсән эрүл-менд харлһна министерствин Р. Вредена нертә травматологин болн ортопедийин Келн-улсин медицинск төвин көдләчнрин баг ирв. Терүнә ханьд төвин һардач, медицинск номин доктор, профессор Р.Тихилов, энүнә дарук, медицинск номин доктор И.Шубняков, регионмудла үүлддг бүрдәмҗин әңгин һардач Е.Вебер орв. Эн номин төв мана орн-нутгт травматологин болн ортопедийин куратор болна. Эдн регионмудт эн халхд көдлмш ямр кевәр бүрдәгдсиг шинҗлнә.
  Күндтә гиичнр П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә травматологическ әңгин үүлдврлә таньлдв. Эдн таңһчин эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Динкин Галинала, травматологийин әңгин һардач Болдра Олегла харһҗ күүндв. Төвин мергҗлтнр таңһчин әмтнә эрүл-мендин бәәдл шинҗллһнд болн эмнлһ келһнд телемедицинә эв-арһар дөңгән күргҗ, сүв-селвгәрн болн дамшлтарн хувалцхд, кергсләр тетклһнд тусан күргхд белн бәәхән медүлв.
  БАТАН Наталья

  • 16-04-2021, 15:11
 • Бий-цогцан батрулдг һазр

  Би кезәнәс авн хальмг газетиг даңгин умшнав. Зуг түрүн болҗ «Хальмг үнн» редакцур бичг илгәҗәнәв. Мини бичгин учрнь иим: давсн җилин үкр сард би коронавирус гемәр гемнәд, кесг долан хонгин туршарт гемин зовлң эдләд, әрә гиҗ мөлтрәд һарлав. Зуг эн гем дахад кедү күнд гем бас ирдгнь, медәтә күүнд эдгснә хөөн эннь медгднә. Бийм му болад, чидл-чинән алдрад, зүркм амарн һарн гишң цокад, дарлт икдәд, сөөднь нөөрм күрлго, йосндан кесг зовлң үзүв. Эн гем учрхла, маш нәрн эмнлһн кергтә, дәкәд эдгдсн хөөн бас сән хәләвр кергтә болҗана.

  • 09-04-2021, 17:03
 • Гемтә улсин то баһрҗана

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт зуг 8 күүнд коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклснәс авн мана таңһчд 20165 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Теднәс 19312 күн эмнлһ авад эдгсн бәәнә. Гемнь гиигнәр давҗах 668 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авчана. Таңһчин госпитальмудт ода 266 күн эмнлһнд бәәнә. Ода зуг Элстд госпитальмуд үүлдҗәнә, райодын эмнлһс урдк кевәрн бәәрн әмтнд дөң күргҗәнә. Гемнь күнд кевәр давҗах 10 күүнәс тавнь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Һундл төрхд, эн гемәс иштә 323 күн сәәһән хәәв.
  Мөрн сард мана таңһчд бамб цецгин фестиваль давуллһн сән авъяст тохрв. Харм төрхд, давсн җилд эн хальдврта гемәс иштә фестиваль давулгдсн уга. Эн җил болхла мана таңһчур кесг әмтн ирхәр зуралҗана, тегәд олн дунд тааслт олсн керг-үүлдвр давуллһна төр ода хаһлгдҗана. Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһрин келсәр, эн керг-үүлдвр кеер теегт давулгддг учрас иштә ик әәмшг учрашго. Болв тер бийнь цуг санитарн некврмүд күцәгдхмн. Сүл цагт эпидемиологическ бәәдл ясрҗахас иштә олн зүсн керг-үүлдврмүд давуллһнд зөв өггдҗәнә.
  Эн өдрмүдт таңһчд коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә керг-үүлдврмүд цааранднь давулгдҗана. Элстд һурвн мобильн комплекс үүлдҗәхнь тәрлһ авхд сән таал тогтаҗана.

  Мана зәңгч

  • 09-04-2021, 16:57
 • Мобильн пунктс үүлдҗәнә

  Урҗ өдрәс авн Элстд коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә һурвн мобильн комплекс үүлддг болв. Эдн хотл балһсна төвд «Элст» гиичлүрин, барун үзгт көлгн-күчнә зи хулддг рынкин болн «Гипер-Магнит» лавкин өөр зогсҗана. Вакциниг хадһлхин төлә шишлң киитрүләч углҗ тәвгдсн бәәнә. Комплекс болһнд эмчнр бәәнә, эдн тәрлһ авхар ирсн улсин эрүл-мендин бәәдл шинҗлнә. Эмчд бийән үзүлснә хөөн дор ормднь тәрлһ авч болҗана. Гиичлүрин өөр зогсҗадг мобильн комплекст түрүн өдр 110 күн тәрлһ авв. Ямр нег кергәр йовсн улс паспорт болн СНИЛС бәәдг болхла тәрлһ авч чадв. Мобильн комплекс өрүн 10 часас авн асхн 17 час күртл зогсна, тегәд көдлдг улст үдин хотдан һарч бас дарунь тәрлһ авч болҗана.
  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт мана таңһчд дәкәд 20 күн гемтв. Ут тоодан пандемий эклснәс авн 20136 күн коронавирусн гемәр гемтснь илдкгдв. Ода райодын эмнлһсин улд секгдсн госпитальмуд хаагдсн бәәнә, зуг Элстд 3 госпиталь үүлдҗәнә. Тенд ода 260 күн эмнлһ авчана. Гемнь күнд кевәр давҗах 10 күүнәс һурвнь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Һундл төрхд, 320 күн эн гемәс иштә сәәһән хәәв. Гемнь гиигнәр болн медмҗән угаһар давҗах 653 күн гертән эмнлһ авчана.
  Шидр мана таңһчур коронавирусн гемәс саглуллһна вакцин дәкәд авч ирв, тегәд тәрлһ авх саната улс цуһар терүг кеҗ чадҗана. Таңһчд бәәдг улсин 60 процентнь тәрлһ авхла бидн дарунь эн гемиг диилҗ чадхвидн. Сүл кесн то-дигәр мана таңһчд 12 миңһн һар күн тәрлһ авв. Тегәд цаг олад, мобильн комплекст эс гиҗ поликлиникд тәрлһ авх кергтә.
  Мана зәңгч

  • 08-04-2021, 16:33
 • Тәрлһн дигтә-даратаһар давҗана

  Урҗ өдр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министрин дарук Оксана Курдюкова, Элст балһсна поликлиникин ах эмчин дарук Китан Ольга болн олна эрүл-мендин региональн төвин һардач Очра Галина олнд зәңгллһнә эв-арһсин көдләчнрлә харһҗ коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһнә керг-үүлдврмүд бүрдәлһнә тускар келҗ өгв.

  • 03-04-2021, 16:42
 • Түрүн болҗ иим месллһ кев

  Хальмгин эмчнр гүлгн гемәр гемтә залу күүнд геснднь бәәсн хавдриг уга кев. Месллһ кесн цагт гемнь түгәд, элкнә цусн гүүдг судцнд харшлтан күргснь медгдв. Тегәд онкологуд П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә судцна хирургудыг дарунь дуудад, элкнә судцнд урһсн хавдриг уга келһнә месллһ түрүн болҗ кев.

  • 01-04-2021, 17:32
 • Гүлгн гемиг эртәр илдкв

  Шидр П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә гүлгн гемтә улст амбулаторн дөң күрглһнә төвин (ЦАОП) эмчнр Целинн районд одҗ бәәрн әмтнә эрүл-менд шинҗлв. Эн керг-үүлдвр «Гүлгн гемәс хөрлһн» гидг федеральн көтлврин медлд бүрдәгдв.

  • 01-04-2021, 17:31
 • Бәәдл ясрҗадг болв чигн...

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт дәкәд 21 күүнд коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклснәс авн мана таңһчд ут тоодан 20 миңһн шаху күн эн хальдврта гемәр гемтв. Теднәснь 19044 күн эдгв. Һундл төрхд, COVID-19 гемәс иштә мана таңһчд 313 күн сәәһән хәәв. Ода таңһчин госпитальмудт 324 күн эмнлһ авчана. Теднәснь ик зунь П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд бәәнә. Яшкульд – 9 болн Баһ Дөрвд селәнд 10 күн эмчнрин хәләврт кергтә эмнлһ авчана, наадк райодын эмнлһст үүлдҗәсн госпитальмуд хаагдв. Гемнь күнд кевәр давҗадг 16 күүнәс 13-нь күнд бәәдлд тусад, ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Гемнь гиигнәр давҗах 882 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авч, эрүл-менд харлһна көдләчнрин селвгәр эм ууҗана.
  Одахн Әрәсән эрүл-менд харлһна министерств регионмудла коронавирусн гемин туст тогтсн бәәдлин төрәр селвлцә давулсн билә. Терүнд таңһчин эрүл-менд харлһна министрин дарук Оксана Курдюкова болн зәңгллһнә-шинҗллтин төвин һардач Натыра Бадм орлцҗ, регионд эпидемиологическ бәәдл ямаран болҗахин тускар тооцаһан өгв. Мана таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн улсин төлә 424 орм бүрдәгдсн бәәнә, ода терүнәснь һурвн зун һар орм олзлгдҗана. Таңһчин әмтн коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авчана. Одахн мана таңһчур «Гам-Ковид-Вак» гидг вакцинә 400 доз авч ирсн билә. Мөрн сарин эклцәр дәкәд 3 миңһн доз авч ирхмн, тегәд тәрлһ авхар бичгдсн улс цуһар терүг авч чадхмн.
  Таңһчд коронавирусн гемәс хөрлһнә бачм штабин шиидврәр хаслһна диг-даран мөрн сарин 11 күртл утдулгдсн билә. Министерствсин болн ведомствсин хамцу көдлмшч багмуд олн-әмтн цуглрдг һазрт болн олна көлгнд бүртклһнә керг-үүлдврмүд давулҗ, Роспотребнадзорин санитарн некврмүд яһҗ күцәгдҗәхиг бүрткнә. Сүл өдрмүдт эпидемиологическ бәәдл ясрҗадг болв чигн саглуллһна некврмүдиг күцәх кергтәг мартхмн биш.

  ДООҖАН Наталья

  • 30-03-2021, 16:43
 • Хальдврта гемәс саглҗ тәрлһ авх кергтә

  Мана таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн түрүн күн илдкгдснәс авн дигтә җил болв. Тер цагас авн җилин туршарт таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр эн хальдврта гемәр гемтсн улст дөңгән күргҗ, күнд-күчр таалд көдлҗәнә. Гемтә улсин то икдәд бәәхлә таңһчин эмнлһсин улд ут тоодан 6 госпиталь үүлддг болв. Сүл цагт эпидемиологическ бәәдл ясрҗахас иштә кесгнь үүлдврән зогсаһад, урдк кевәрн әмтнд медицинск дөң күрглһнә халхар көдлдг болв. Мана таңһчд 200 миңһн күүнә эрүл-менд шинҗлгдҗ, коронавирусн гем илдкҗ авхин төлә 170 миңһн ПЦР-шинҗллт кегдв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19859 күн эн хальдврта гемәр гемтв, теднәснь 18978 күн эдгв.

  • 27-03-2021, 17:26