Таңһчин эмнлһнд-шин кергслмүд

18-05-2024, 15:17 | Общество, Таңһчин зәңгс, Эрўл-менд харлһн

П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһн «Эрүл-менд харлһн» гидг келн-улсин төсвин медлд өдгә цага кергсләр теткгдв. Ут тоодан 20 һар кергсл углҗ тәвгдв, эннь УЗИ, ИВЛ аппаратмуд, шишлң орн, күнд гемтә улст дөң күрглһнә болн эднә эрүл-менд батруллһна кергслмүд мөн.

Өдгә цага сән һара кергсл ахр цагин эргцд ямр нег өвчиг илдкҗ авхд туслна. Тиигәд, УЗИ аппаратар күүнә мөчмүд шинҗләд, гүлгн гемиг эртәр илдкҗ авч болхмн. Дәкәд эднд олн зүсн немр эв-арһ бәәнә, тегәд олн-әмтнд шинҗллт кехин төлә олзлҗ болна.
- Сүл тавн җилин эргцд мадниг шин кергсләр теткҗәхәс иштә цусна дарлт өөдлсн, зүркнә гемтә улсин әм аврҗ, иим гемәс көлтә хорсн улсин то баһрв. Реабилитацин көтлврин медлд өдгә цага кергсл углҗ тәвгдснә ашт әмтн эрүл-мендән батрулҗ, дарунь эдгдг болв. Тер мет энд шишлң цергә керг-үүлдврт орлцачнр шарх-шаван эдгәнә, - гиҗ таңһчин эмнлһнә зүркнә-судцна төвин һардач Насуна Светлана темдглв.

БАТАН Наталья
ЗУРГТ: шинҗллт кеҗәх кем