Гемтә улсин то баһрҗана

23-03-2021, 17:08 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт 25 күүнд шин коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19754 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Хәрнь, теднәс 18898 күн цаглань эмнлһ авсна хөөн эдгв. Ода гертән 1783 күн амбулаторн кевәр эмнлһ авчана, эднд гемнь гиигнәр эс гиҗ медмҗән угаһар давҗана.
Таңһчин госпитальмудт 343 күн эмнлһнд бәәнә. Хотл балһснд үүлдҗәдг 1-ч тойгта госпитальд – 60, 3-ч тойгта госпитальд болхла 203 күн эмнлһ авчана. Гемнь күнд кевәр давҗах 18 күүнәс 8-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Райодын эмнлһс бәәрн улст медицинск дөң күрглһнә халхар урдк кевәрн үүлдҗәнә, зуг Яшкулин районд ода госпитальд 12 күн бәәнә. Баһ Дөрвдә көгшдин болн гемтә-шалтгта улсин гер-интернатын улд секгдсн госпитальд 20 күн эмчнрин хәләврт эмнлһ авчана. Мана таңһчд эн әәмшгтә гемәс иштә 309 күн сәәһән хәәв.
Шидр Әрәсән эрүл-менд харлһна министрин дарук Олег Гриднев коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ бүрдәлһнә төрәр регионмудла конференц давулв. Моһа сарин 20-әс авн мана орн-нутгт әмтнд саглуллһна тәрлһ келһнә туск цәәлһврин керг-үүлдвр эклсн бәәнә. Әрәсән эрүл-менд харлһна Министерствин то-дигәр, мана орн-нутгт 6 сай күн тәрлһ авв. Мана таңһчд ода деерән 10 миңһн шаху күн тәрлһ авсн бәәнә.
Ода таңһчин бичкдүдин садмудт күүкд-көвүдиг орулҗ авлһна белдврин көдлмш гүргүдән орсн бәәнә. Хотл балһснд ода деерән 272 дежурн баг үүлдҗәнә, терүнд 2833 күүкн-көвүн орна. Спортивн бүрдәцс санитарн некврмүдлә ирлцәтәһәр үүлдҗәнә. Кафе-ресторанмудт урдк кевәрн 50 күүнәс даву күн цуглрҗ болшго. Болв таңһчин ах санитарн эмчин келсәр, удл уга теднә то 100 күртл икдүлх зөв өгхин төр хәләгдҗәнә. Министерств-ведомствсин көдлмшч багмуд дотр-дундын кергүдин органмудын көдләчнрлә хамдан батлгдсн зураһар олна көлгн-күчнә, хулд-гүүлгәнә болн олн-әмтн хот уудг объектсин үүлдвриг бүрткҗ, әмтн санитарн некврмүд ямр кевәр күцәҗәхиг шинҗлнә. Таңһчд хаслһна диг-даран мөрн сарин 11 күртл батлгдсмн. Тер цаг-болзг күртл цуһар Роспотребнадзорин саглуллһна некврмүдиг эрк биш күцәх зөвтә.
БАТАН Сәәхлә