Тәрлһ авсн улсин то икдҗәнә

04-03-2021, 15:26 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, пандемий эклснәс авн мана таңһчд 19147 күн шин коронавирусн гемәр гемтв. Сүл хонгт дәкәд 36 күүнд эн хальдврта гем илдкгдв. Өдр ирвәс гемтә улсин то баһрҗахнь темдгтә.

Эмнлһ авад эдгсн улсин то икдәд бәәнә, мана нег һазра 18133 күн эн гемиг диилҗ чадв. Таңһчин госпитальмудт 539 күн бәәнә, теднәснь ик зунь Элстд эрүл-менд харлһна көдләчнрин хәләврт эмнлһ авчана. Райодын эмнлһсин улд зуг һурвн госпиталь ода үүлдҗәнә. Тиигәд, Яшалтад – 7, Көтчнрт – 18 болн Яшкульд – 19 күн госпитальмудт эмнлһнд бәәнә. Наадк райодын эмнлһс урдк кевәрн бәәрн улст медицинск дөң күргҗәнә. Таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн улсин төлә 705 орм бәәнә, ода терүнәс 75 процентнь олзлгдҗана.
Мана таңһчд коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә керг-үүлдвр дигтә-даратаһар күцәгдҗәнә. Ода 7 миңһн һар күн тәрлһ авсн бәәнә. Шидр дәкәд 1 миңһн һар күүнә төлә вакцин авч ирв, терүг удл уга поликлиникүдәр йилһҗ өгхмн. Ах үйин болн хуучта улс тәрлһиг шунмһаһар авчана. Әмтн шаңһа туслмҗин порталд бичгдҗ заасн өдртән ирҗ тәрлһ авчана. Таңһчд хаслһна диг-даран моһа сарин 14 күртл утдулгдсн билә. Тегәд санитарн некврмүдиг эрк биш күцәҗ саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәх кергтә.

Мана зәңгч