Тәрлһ авсн улсин то икдҗәнә

25-03-2021, 16:26 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Моһа сарин 20-әс авн мана орн-нутгт коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ авлһна тускар цәәлһврин керг-үүлдвр эклв. Эпидемиологическ бәәдл ясрхин төлә мана орн-нутгин әмтнә 60 процентнь тәрлһ авх зөвтә болҗана. Тегәд әмтнд эн тәрлһнә тускар медүләд, терүг келһн әәмшг уга болн туста болҗахиг цәәлһҗәнә. Одахн Әрәсән Президент эн төрәр селвлцә давулҗ, мана орн-нутгт 6 сай күн тәрлһ авв гив. Бийнь В.Путин шидр бас тәрлһ авв. Мана таңһчд ода деерән 10 миңһн һар күн тәрлһ авсн бәәнә, эн керг-үүлдвр цаарандан давҗана.

Президентин һардврт болсн селвлцәнд бичкдүдт коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә төр бас босхгдв. Ода деерән эн тәрлһиг зуг 18 нас күрсн улс авна. Болв өөрхн иргчдән бичкдүдт бас терүг кедг болхмн гиҗ селвлцәнд келгдв. Бичкдүдиг насарнь баг-багар хуваҗ, тәрлһ кедг болхмн. Хамрт цацдг «Спутник V» гидг вакцинә эв-арһин шинҗллт күцәгдҗәнә.
Тәрлһ авх саната улс шаңһа туслмҗин порталд бийснь бичгдҗ чадҗана. Элст балһснд бәәдг улст 8 часас авн 12 час күртл 8-961-395-3150 гидг тойгар җиңнүләд, бичгдҗ болхмн. Таңһчин райодт бәәдг улс бәәрн эмнлһнд бичгднә.
Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт 31 күн эн хальдврта гемәр гемтснь илдкгдв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд 19811 күн коронавирусар гемтв. Теднәснь 18937 күн эдгв. Таңһчин госпитальмудт 332 күн эмнлһ авчана, теднәснь ик зунь 3-ч тойгта госпитальд бәәнә. Күнд кевәр гемнь давҗах 14 күүнәс 9-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Яшкульд ода 9 болн Баһ Дөрвдт 18 күн эмчнрин хәләврт бәәнә. Гемнь гиигнәр болн медмҗән угаһар давҗах 1511 күн гертән бәәнә. Мана таңһчд эн хальдврта гемәс көлтә 310 күн сәәһән хәәв.
Мана зәңгч